Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
20/04/2011 второ гласуване

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. №: 153-03-55/09.05.2011 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 002-01-77, внесен от Министерски съвет на 8 септември 2010 г., приет на първо гласуване на 15 октомври 2010 г.


  Проект!
  ІІ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

  (Обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г.,
  бр. 35 от 2009 г. и бр. 100 от 2010 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 24 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Производството по издаване на индивидуален административен акт започва по инициатива на компетентния орган, по искане на гражданин или организация или по предложение на прокурора, а в предвидените от закона случаи – на омбудсмана, на по-горестоящия или на друг държавен орган.”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да бъде отхвърлен.

  § 2. В чл. 90 ал. 3 се изменя така:
  „(3) По-горестоящият административен орган може да спре допуснатото с разпореждане предварително изпълнение по искане на оспорващия, ако то не се налага от обществения интерес или би причинило непоправима вреда на засегнато лице.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 1.

  § 3. В чл. 102, ал. 1 думите „в едномесечен срок” се заменят с „не по-късно от една година”.
  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  В § 3 думите „една година” се заменят с „шест месеца”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3, който става § 2:
  § 2. В чл. 102, ал. 1 думите „в едномесечен срок” се заменят с „в тримесечен срок”.

  § 4. В чл. 133 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Делата се разглеждат от административния съд по постоянния адрес или по седалището на жалбоподателя, а когато те са в чужбина – от Административния съд - София-град. В случаите, когато административният акт има действие по отношение на повече от едно лица и те са с различен постоянен адрес или седалище, делата се разглеждат от административния съд по седалището на органа, издал оспорения административен акт.
  (2) Исковете за обезщетения могат да бъдат предявени пред съда по постоянния адрес или седалището на жалбоподателя, независимо от това, дали са съединени с оспорване на административния акт, или се предявяват самостоятелно.”
  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  § 4 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.

  § 5. В чл. 137, ал. 3 се създават изречения второ и трето:
  „Когато се установи, че лицето не пребивава на постоянния си адрес и няма регистрация на настоящ адрес, призовките се прилагат по делото и се считат за връчени. Това обстоятелство се удостоверява с протокол от служителя на съда, като се прилага удостоверение за липса на регистрация на настоящ адрес.”
  Предложение на нар.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 5 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  § 5 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да бъде отхвърлен.

  § 6. В чл. 142 ал. 2 се отменя.
  Предложение на нар.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 6 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  § 6 се изменя така:
  § 6. В чл. 142 ал. 2 се изменя така:
  „(2) При преценката по ал. 1 след издаване на акта се вземат предвид и фактите от значение за делото, новонастъпили или новооткрити до момента на приключване на устните състезания в първата инстанция.”
  Предложението е оттеглено.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 да бъде отхвърлен.

  § 7. В чл. 145, ал. 2 т. 2 се изменя така:
  „2. решението на по-горестоящия административен орган, с който е изменен актът по т. 1 или е отменен и въпросът е решен по същество;”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 3.
  § 8. В чл. 154, ал. 1 се създава изречение второ:
  „Когато съдът прецени, че това се налага от важен държавен или обществен интерес, той служебно уведомява прокурора, ако не е встъпил в производството.”
  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  § 8 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен.

  § 9. В чл. 160, ал. 2 думите „а в случаите по чл. 159, т. 4 и 5 - в открито съдебно заседание” се заменят с „освен ако съдът намери за необходимо да ги разгледа в открито съдебно заседание”.
  Предложение на нар.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 9 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 4.

  § 10. В чл. 166 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2:
  а) в изречение първо думите „издал акта” се заменят с „издал акта по чл. 60, ал. 1”;
  б) изречение второ се изменя така:
  „Изпълнението може да се спре само въз основа на нови обстоятелства.”
  2. В ал. 3:
  а) в изречение първо думите „открито заседание” се заменят със „закрито заседание”;
  б) в изречение второ думите „от обявяването му на заседанието” се заменят с „от съобщаването му”.
  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  В § 10, т.1 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 5:

  § 5. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в изречение първо след думите „издал акта” се добавя „по чл. 60, ал. 1”;
  б) изречение второ се изменя така: „Изпълнението може да се спре само въз основа на нови обстоятелства.”
  2. В ал. 3:
  а) в изречение първо думите „открито заседание” се заменят със „закрито заседание”;
  б) в изречение второ думите „от обявяването му на заседанието” се заменят с „от съобщаването му”.
  3. Създава ал. 4:
  "(4) Допуснатото предварително изпълнение на административен акт по силата на отделен закон, когато не се предвижда изрична забрана за съдебен контрол, може по искане на оспорващия да бъде спряно от съда при условията на ал. 2."


  § 11. Създава се чл. 172а:
  „Съдържание на решението
  Чл. 172а. (1) Решението трябва да съдържа:
  1. датата и мястото на постановяването му;
  2. посочване на съда, имената на съдията/съдиите, на секретаря и на прокурора, когато той е взел участие в делото;
  3. номера на делото, по което се постановява решението;
  4. номера и датата на административния акт и наименованието на органа, който го издава;
  5. имената, съответно наименованието, на страните;
  6. какво постановява съдът по законосъобразността на административния акт;
  7. в тежест на кого се възлагат разноските;
  8. подлежи ли решението на обжалване, пред кой съд и в какъв срок.
  (2) Към решението си съдът излага мотиви, в които се посочват становищата на страните, фактите по делото и правните изводи на съда относно законосъобразността на административния акт.
  (3) Решението се подписва от съдията/съдиите, взели участие в постановяването му. Когато някой от съдиите не може да го подпише, председателят отбелязва върху решението причините за това.”
  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  § 11 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 6:
  § 6. Създава се чл. 172а:
  „Съдържание на решението
  Чл. 172а. (1) Решението трябва да съдържа:
  1. датата и мястото на постановяването му;
  2. посочване на съда, имената на съдията/съдиите, на секретаря и на прокурора, когато той е взел участие в делото;
  3. номера на делото, по което се постановява решението;
  4. номера и датата на административния акт и наименованието на органа, който го издава;
  5. имената, съответно наименованието, на страните;
  6. какво постановява съдът;
  7. в тежест на кого се възлагат разноските;
  8. подлежи ли решението на обжалване, пред кой съд и в какъв срок.
  (2) Към решението си съдът излага мотиви, в които се посочват становищата на страните, фактите по делото и правните изводи на съда.
  (3) Решението се подписва от съдията/съдиите, взели участие в постановяването му. Когато някой от съдиите не може да го подпише, председателят отбелязва върху решението причините за това.”

  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  Създава се § 11а:
  §11а. В чл. 203 се създава ал. 3:
  „(3) За неуредените в тази глава въпроси относно реда за разглеждане на исковете се прилага Гражданският процесуален кодекс”
  Предложението е оттеглено.

  § 12. В чл. 210 ал. 2 се отменя.

  Предложение на нар.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 12 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  § 12 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 12 да бъде отхвърлен.

  § 13. В чл. 211 ал. 3 се отменя.
  Предложение на нар.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 13 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  § 13 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 13 да бъде отхвърлен.

  § 14. Член 227 се изменя така:
  „Чл. 227. (1) Когато решението на първоинстанционния съд бъде отменено повторно, Върховният административен съд не връща делото за ново разглеждане, а го решава по същество.
  (2) Когато основанието за отмяна налага това, Върховният административен съд, след като отмени решението, насрочва делото в открито съдебно заседание и събира нови доказателства.”
  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  В § 14 относно чл.227 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите ”решава делото по същество” се заменят с „не връща делото за ново разглеждане, а го решава по същество”.
  2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „ако е необходимо”.

  Предложението по т. 1 е оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 7:
  § 7. В чл. 227 се изменя така:
  „Правомощия на Върховния административен съд при отмяна на новото решение
  Чл. 227. (1) Когато решението на първоинстанционния съд бъде отменено повторно, Върховният административен съд не връща делото за ново разглеждане, а го решава по същество.
  (2) Когато основанието за отмяна налага това, Върховният административен съд, след като отмени решението, насрочва делото в открито съдебно заседание и ако е необходимо събира нови доказателства.”

  § 15. Член 256 се отменя.
  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  § 15 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 15 да бъде отхвърлен.

  § 16. Наименованието на чл. 257 се изменя така: „Предмет и ред за оспорване”.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 16 да бъде отхвърлен.

  § 17. В чл. 307 ал. 1 се изменя така:
  „(1) В случаите по чл. 302, 303 и 305 актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени от съответния орган на изпълнителната власт, а наказателните постановления се издават от органа или от овластени от него длъжностни лица.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 8.

  § 18. В § 141 от преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на държавната администрация и административната реформа” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 9.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  Предложение на нар.пр. Тодор Димитров:
  Създава се нов § 19
  § 19 В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се правят следните изменения:
  1.В чл. 41, ал. 3, чл. 95, ал. 1, думите „ по местонахождението на териториалната данъчна дирекция" се заменят с думите „ по постоянния адрес или седалището на жалбоподателя"

  2.В чл.75, ал.2 думите „по местонахождението на компетентния орган по приходите" се заменят с думите „по постоянния адрес на физическото лице или седалището на едноличния търговец и юридическото лице"

  3.В чл.121, ал.4 думите „по местонахождението на органа, наложил обезпечителната мярка" се заменят с думите „ по постоянния адрес или седалището на жалбоподателя"

  4.В чл.147, ал.З думите „по местонахождението на решаващия орган" се заменят с думите „ по адреса или седалището на жалбоподателя"

  5.В чл.156, ал.1 и ал. 5 думите „по местонахождението му" се заменят с думите „ по адреса или седалището на жалбоподателя" . За прецизност в ал.5 думите „окръжния" следва да се заменят с „административния", тъй като има пропуск на законодателя.

  6.В чл.187, ал.1, т.1 думите „по местонахождението на органа по чл. 184, ал. 1, т. 1 и 2" се заменят с думите „ по постоянния адрес или седалището на жалбоподателя"

  7.В чл.187, ал.1, т. 3 думите „по местонахождението на органа по чл. 184, ал. 2" се заменят с думите „ по постоянния адрес или седалището на жалбоподателя"

  8.В чл.197, ал.2 думите „по местонахождението на териториалната дирекция, чийто директор го е издал" се заменят с думите „ по постоянния адрес или седалището на жалбоподателя"

  9.Чл.268, ал.1 думите „по местонахождението на компетентната териториална дирекция" се заменят с думите „ по постоянния адрес или седалището на жалбоподателя"

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 10:
  § 10. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г., изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., изм., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., изм., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., изм. и доп., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., доп., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14 и 31 от 2011 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 41, ал. 3 думите „по местонахождението на териториалната данъчна дирекция" се заменят с „по постоянния адрес или седалището на жалбоподателя".
  2. В чл. 75, ал. 2 думите „по местонахождението на компетентния орган по приходите" се заменят с „по постоянния адрес на физическото лице или седалището на едноличния търговец и юридическото лице".
  3. В чл. 95, ал. 1 думите „по местонахождението на териториалната данъчна дирекция" се заменят с „по постоянния адрес или седалището на жалбоподателя".
  4. В чл. 121, ал. 4 думите „по местонахождението на органа, наложил обезпечителната мярка" се заменят с „по постоянния адрес или седалището на жалбоподателя".
  5. В чл. 147, ал. З думите „по местонахождението на решаващия орган" се заменят с „по адреса или седалището на жалбоподателя".
  6. В чл.156:
  а) в ал. 1 думите „по местонахождението му" се заменят с „по адреса или седалището на жалбоподателя";
  б) в ал. 5 думите „по местонахождението му" се заменят с „по адреса или седалището на жалбоподателя", а думата „окръжния" се заменя с „административния".
  7. В чл. 187, ал. 1:
  а) в т. 1 думите „по местонахождението на органа по чл. 184, ал. 1, т. 1 и 2" се заменят с „по постоянния адрес или седалището на жалбоподателя";
  б) в т. 3 думите „по местонахождението на органа по чл. 184, ал. 2" се заменят с „по постоянния адрес или седалището на жалбоподателя".
  8. В чл. 197, ал. 2 думите „по местонахождението на териториалната дирекция, чийто директор го е издал" се заменят с „по постоянния адрес или седалището на жалбоподателя".

  9. В чл. 268, ал. 1 думите „по местонахождението на компетентната териториална дирекция" се заменят с „по постоянния адрес или седалището на жалбоподателя".
  10. В Допълнителните разпоредби се създава § 2б:
  „§ 2б. Постоянен адрес и седалище на жалбоподателя, определящи местната подсъдност, са постоянният адрес и седалището му към датата на подаване на жалбата или искането пред административния съд.”

  § 19. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г. и бр. 12, 27 и 32 от 2009 г. и бр. 10 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 63, ал. 1 изречение второ се изменя така: „Решението подлежи на касационно обжалване пред окръжния съд на основанията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.”
  2. В чл. 73, ал. 1 след думите „разглежда предложението” се добавя „по реда на Наказателно-процесуалния кодекс”.
  3. В чл. 84 след думите „предложения за възобновяване” се добавя „и за налагане на административнонаказателни санкции спрямо юридически лица и еднолични търговци”.

  Предложение на нар.пр. Христо Бисеров:
  Параграф 19 да придобие следната редакция:
  „В ЗАНН се правят следните изменения и допълнения:
  1.Чл.63 ал.1 изр.второ се изменя така:
  „ Решението подлежи на касационно обжалване пред административния съд по реда на глава дванадесета от Административно процесуалния кодекс.“
  2.Чл.73 ал.1 , да се изменя така:
  „ Административният съд разглежда предложението в открито заседание с призоваване на страните.“
  3.Чл. 84 се изменя така:“ Производството по този закон, включително и за налагане на административни санкции спрямо юридически лица и еднолични търговци се извършва по реда на АПК.”

  Предложението е оттеглено по т. 1 и 3, а по т. 2 комисията подкрепя предложението.

  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  § 19 се изменя така:
  § 19. В ЗАНН се правят следните изменения:
  1. В чл. 50 думата „окръжния” се заменя с „административния”.
  2. В чл. 72, ал. 1 думата „окръжен” се заменя с „административен”.
  3. В чл. 73, ал. 1 думата „Окръжният” се заменя с „Административният”.
  4. В чл. 83б, ал. 1 думата „окръжния” се заменят с „административния”.
  5. В чл. 84 думата „окръжния” се заменят с „административния”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 11:
  § 11. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г. и бр. 12, 27 и 32 от 2009 г. и бр. 10 от 2011 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 50 думата „окръжния” се заменя с „административния”.
  2. В чл. 72, ал. 1 думата „окръжен” се заменя с „административен”.
  3. В чл. 73, ал. 1 думата „Окръжният” се заменя с „Административният”.
  4. В чл. 83б, ал. 1 думата „окръжния” се заменят с „административния”.
  5. В чл. 84 думата „окръжния” се заменят с „административния”.

  § 20. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г. и бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 24, изречение първо думите „пред Върховния административен съд” се заменят с „по реда на Административно¬процесуалния кодекс”.
  2. В чл. 152 думите „пред Върховния административен съд” се заличават.
  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  § 20 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за и предлага § 20 да бъде отхвърлен.

  § 21. В Закона за достъп до обществена информация (обн., ДВ,
  бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 1 и 45 от 2002 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 24, 30 и 59 от 2006 г., бр. 49 и 57 от 2007 г., бр. 104 от 2008 г. и бр. 77 от 2010 г.) в чл. 40, ал. 2 думата „окръжните” се заменя с „административните”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 12.

  § 22. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от
  2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г. и бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г.), в чл. 35, ал. 2 думите „пред Върховния административен съд” се заличават.
  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  § 22 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 22 да бъде отхвърлен.

  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  Създава се нов § 22а:
  § 22а. В Закона за държавния служител се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Създава се нова ал.2:
  „(2) Главните секретари в администрациите на органите по ал.1 изпълняват функциите на орган по назначаването, с изключение на служебните правоотношения с държавните служители по чл. 5, ал. 2.”
  б) Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „лицата от администрацията ” се заменят с „държавните служители по чл. 5, ал. 2.”
  в) Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”.
  2. В чл. 35, ал. 4 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”.
  3. В чл. 88, ал. 1 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”.
  4. В чл. 92, ал. 1 думите „ал. 2 и 3” се заменят с „ал. 3 и 4”.
  Предложението е оттеглено.

  § 23. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г. , бр. 54 и 97 от 2010 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 13, ал. 7, изречение първо думите „пред Върховния административен съд” се заменят с „по реда на Административно¬процесуалния кодекс”.
  2. В чл. 59, ал. 6 думите „Върховния административен съд” се заменят с „на съответния съд”.
  3. В чл. 203, ал. 1 думите „пред Върховния административен съд” се заменят с „по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.

  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  § 23 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 23 да бъде отхвърлен.

  § 24. В Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (обн., ДВ, бр. 9 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2003 г., бр. 95 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г. и бр. 12, 32, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 88 от 2010 г.), в чл. 32, ал. 4 думите „Върховния административен съд” се заменят със „съответния административен съд”.
  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  § 24 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 24 да бъде отхвърлен.

  § 25. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г.) в чл. 33 ал. 5 се изменя така:
  „(5) Решението на ДКСИ за унищожаване на информация може да се обжалва пред съответния административен съд. Решението на административния съд не подлежи на обжалване.”
  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  § 25 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 25 да бъде отхвърлен.

  § 26. В Закона за защита на личните данни (обн., ДВ, бр. 1 от
  2002 г.; изм. и доп., бр. 70 и 93 от 2004 г., бр. 43 и 103 от 2005 г., бр. 30 и 91 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г. ,бр. 42 от 2009 г. и бр. 94 и 97 от 2010 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 25 ал. 5 се изменя така:
  „(5) Решението на комисията по ал. 4 подлежи на обжалване пред съответния административен съд. Решението на административния съд не подлежи на обжалване. В случаите на отхвърляне на жалбата срещу решението на комисията администраторът на лични данни е длъжен да ги унищожи.”
  2. В чл. 38, ал. 6 думите „пред Върховния административен съд” се заменят с „по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.

  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  § 26 да отпадне.

  Предложението е оттеглено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 13.

  § 27. В Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 91 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 90 от 1999 г., бр. 96 от 2001 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 26, 31 и 96 от 2006 г. бр. 13, 36 и 43 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г. и бр. 8 от 2011 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 23а, ал. 6 думите „Закона за административното производство” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
  2. Навсякъде думите „Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 27 да бъде отхвърлен.

  § 28. В Закона за защита при бедствия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 41 и 113 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93 от 2009 г., бр. 61, 88 и 98 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г. ) в чл. 88, ал. 5 се създава изречение трето: „Решението не подлежи на обжалване.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 14.

  § 29. В Закона за защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. и доп., бр. 42 от 2009 г. , бр. 54 и 97 от 2010 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 64 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Решенията на комисията се обжалват от страните и от всяко лице, което има правен интерес, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (2) Определенията на комисията, за които това е предвидено, могат да бъдат обжалвани относно тяхната законосъобразност пред съответния административен съд. Определението на съда не подлежи на обжалване.”
  2. В чл. 97, ал. 2 изречение трето се изменя така:
  „Определението може да се обжалва по реда на чл. 64, ал. 2.”
  3. В чл. 99 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Имуществените санкции и глобите по закона се налагат с решение на комисията, което подлежи на обжалване по реда на чл. 64, ал. 1.”
  4. В чл. 104, ал. 4, изречение първо думите „Върховния административен съд” се заменят със „съответния административен съд”, а в изречение трето думите „Върховния административен съд” се заменят със „съда”.
  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  § 29 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 29 да бъде отхвърлен.

  § 30. В Закона за защита от дискриминация (обн., ДВ, бр. 86 от
  2003 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 68 от 2006 г., бр. 59 и 100 от 2007 г., бр. 69 и 108 от 2008 г. и бр. 42, 74 и 103 от 2009 г. , бр. 97 от 2010 г. и бр. 23 от 2011 г.) в чл. 68, ал. 1 думите „пред Върховния административен съд” се заличават.

  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  § 30 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 15.

  § 31. В Закона за избиране на Велико Народно събрание (обн., ДВ, бр. 28 от 1990 г.; попр., бр. 29 от 1990 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2001 г. и бр. 45 от 2002 г.) в чл. 31, ал. 2 думите „Върховния съд” се заменят с „Върховния административен съд”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 16.

  § 32. В Закона за измерванията (обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г., бр. 36 от 2008 г. и бр. 82 от 2009 г.) в чл. 54 думите „пред Върховния административен съд” се заменят с „по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32 който става § 17.

  § 33. В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г. , бр. 80 от 2009 г. и бр. 19 от 2011 г.), в чл. 18 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Отказът за вписване на кандидата в съответния регистър може да се обжалва и пред съответния административен съд. Решението не подлежи на обжалване.”
  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  В § 33 относно чл.18, в ал. 4 изречение второ да отпадне
  Предложението е оттеглено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 18.

  § 34. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 13, ал. 3 думите „пред Върховния административен съд” се заменят с „по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
  2. В чл. 15, ал. 4 думите „по съдебен ред пред Върховния административен съд” се заменят с „по реда на Административно¬процесуалния кодекс”.
  3. В чл. 16, ал. 4 думите „по съдебен ред пред Върховния административен съд” се заменят с „по реда на Административно¬процесуалния кодекс”.
  4. В чл. 17, ал. 4 думите „по съдебен ред пред Върховния административен съд” се заменят с „по реда на Административно¬процесуалния кодекс”.
  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  § 34 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 34 да бъде отхвърлен.

  § 35. В Закона за посевния и посадъчния материал (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2005 г., бр. 30 и 97 от 2006 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 25 и 41 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.), в чл. 6 ал. 8 се изменя така:
  „(8) В двуседмичен срок от провеждане на изпита изпълнителният директор на ИАСАС издава разрешение или прави мотивиран отказ. Отказът подлежи на обжалване пред съответния административен съд. Решението на съда не подлежи на обжалване.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 19:
  § 19. В Закона за посевния и посадъчния материал (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2005 г., бр. 30 и 97 от 2006 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 25 и 41 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.) в чл. 6 ал. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Изречение второ се изменя така: „Отказът подлежи на обжалване пред съответния административен съд.”
  2. Създава се изречение трето: „Решението на съда не подлежи на обжалване.”

  § 36. В Закона за пощенските услуги (обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19, 88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 34, 37, 80 и 86 от 2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г., бр. 35, 87 и 93 от 2009 г. , бр. 101 и 102 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 23 ал. 7 се изменя така:
  „(7) Решението по ал. 6 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
  2. В чл. 47 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Решението по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
  3. В чл. 49 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Отказът по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
  4. Член 58 се изменя така:
  „Чл. 58. Решенията по чл. 55, ал. 1, чл. 56 и по чл. 57 и отказът по чл. 47 на Комисията за регулиране на съобщенията подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
  5. В чл. 61 ал. 6 се изменя така:
  „(6) Решенията по ал. 4 и 5 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
  6. В чл. 65 ал. 6 се изменя така:
  „(6) Решението по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
  7. В чл. 96а, ал. 2 думите „пред Върховния административен съд” се заменят с „пред съответния административен съд” и се създава изречение второ:
  „Решението на съда не подлежи на обжалване.”
  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  § 36 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 36 да бъде отхвърлен.

  § 37. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от
  1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 60 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47 , 97, 99 и 101 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 28а ал. 5 се отменя.
  2. В чл. 38, ал. 1 думите „пред Върховния административен съд” се заменят с „по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  § 37 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 37 да бъде отхвърлен.

  § 38. В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. - бр. 64 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 59 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 103 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 15 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.)се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 34 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Заповедта на кмета, както и отказът му да издаде такава заповед подлежат на обжалване пред съответния административен съд. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго. Решението на съда не подлежи на обжалване.”
  2. В § 4л от Преходните и заключителните разпоредби, изречение второ след думите „от собствениците на земите и ползвателите” се добавя „пред съответния административен съд” и се създава изречение трето:
  „Решението на съда не подлежи на обжалване.”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 20:
  § 20. (1) Индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, който разглежда жалбата в състав от трима съдии.
  (2) Образуваните дела до влизане в сила на този закон пред административните съдилища и Върховния административен съд, се довършват по досегашния ред.

  § 39. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., доп., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 18 и 97 от 2010 г.), в чл. 64в, изречение първо думите „пред Върховния административен съд” се заменят с „по реда на Административно¬процесуалния кодекс”.
  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  § 39 да отпадне
  Предложението е отгеглено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 21.

  § 40. В Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина (обн., ДВ, бр. 83 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 и 85 от 2005 г., бр. 30, 59, 75 и 105 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 13 и 102 от 2008 г., бр. 101 от 2009 г., бр. 98 и 101 от 2010 г.) в чл. 33, ал. 7 думите „пред Върховния административен съд” се заличават.
  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  § 40 да отпадне
  Предложението е оттеглено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 22.

  § 41. В Закона за убежището и бежанците (обн., ДВ, бр. 54 от
  2002 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 52 и 109 от 2007 г. и бр. 82 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 87 думите „пред Върховния административен съд” се заменят с „по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
  2. В чл. 89 думите „Върховния административен съд” се заменят със „съда”.
  3. В чл. 90:
  а) в ал. 1 думите „Върховният административен съд” се заменят с „административният съд ”;
  б) в ал. 2 думите „Върховният административен съд” се заменят с „административният съд”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 23.

  § 42. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от
  2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г. и бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 149, ал. 4, изречение второ думите „пред Върховния административен съд” се заменят с „по реда на Административно¬процесуалния кодекс”.
  2. В чл. 167, ал. 5 думите „пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението” се заменят с „по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.

  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  § 42 да отпадне
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 42 да бъде отхвърлен.

  § 43. В Закона за частните съдебни изпълнители (обн., ДВ, бр. 43 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2006 г., бр. 31, 59 и 64 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г. и бр. 97 от 2010 г.) в чл. 53, ал. 1 думите „пред Върховния административен съд” се заменят с „по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
  Предложение на нар.пр. Красимир Ципов и Юлиана Колева:
  § 43 да отпадне
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 43 да бъде отхвърлен.

  § 44. Делата, образувани до влизането в сила на този закон, се довършват в същите съдилища по досегашния ред независимо от промяната на подсъдността.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §44, който става § 24:
  § 24. Висящите съдебни производства до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.

  Комисията предлага да се създаде нов § 25:
  § 25. Висящите съдебни производства по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.

  § 45. В тримесечен срок от обнародването на този закон в „Държавен вестник” Министерският съвет внася в Народното събрание проекти на закони за изменение и допълнение на законите, чиито разпоредби трябва да бъдат приведени в съответствие с този кодекс.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 45 да бъде отхвърлен.

  § 46. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 46 да бъде отхвърлен.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума