Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
08/06/2011 първо гласуване

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 153-03-75/20.06.2011 г.
  Относно: Законопроект за допълнение на Закона за администрацията, № 154–01–42, внесен от Лъчезар Тошев на 21.04.2011 г.

  На свое заседание, проведено на 08 юни 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Закона за администрацията, № 154–01–42, внесен от Лъчезар Тошев на 21.04.2011 г.
  Законопроектът беше представен от вносителя – народния представител Лъчезар Тошев.
  Със законопроекта се предлага създаване на публичен регистър на актовете, издадени от съответния областен управител, който се обявява на интернет-страницата на областта.
  Това ще доведе до повече прозрачност в работата на областните управители и създаването на възможност за получаване на информация за издадените актове, особено по управлението и разпореждането с държавна собственост на територията на областта.
  Предвидена е разпоредба, която се цели въвеждане в регистъра и на предходните актове на областните управители, издадени до влизането в сила на този закон в тримесечен срок.
  Също така се допълва и чл. 15а на Закона за достъп до обществена информация с цел хармонизиране на разпоредбите на двата закона.
  Предложеният законопроект цели създаване на механизъм за осъществяване на ефективен граждански контрол за действията на областните управители и повишаване информираността на обществото за тяхната работата.
  В постъпилото становище от Министерски съвет не се подкрепя законопроекта, с аргументите, че по отношение на идеята за публичност на актовете на органите на изпълнителната власт, в частност – на областните управители, се дублират разпоредби от действащото законодателство. Законопроектът не съответства на принципите и правилата, заложени в Закона за достъп до обществена информация.
  Актовете, издавани от областният управител в изпълнение на правомощията му, начинът на съобщаване и редът за оспорване са уредени в съответните специални закони и подзаконови нормативни актове.
  В случай на подкрепа на законопроекта е необходимо да се предвиди и осигуряването на допълнителни финансови и човешки ресурси за 28-те областни администрации за закупуване на софтуер, вкл. осигуряване на поддръжка, възлагане на длъжностно лице в областната администрация да осъществява функциите по поддържане на регистъра и възлагане на функции по координация и контрол на централно ниво.
  Министерството на регионалното развитие и благоустройството също изразява принципното си несъгласие със законопроекта. Поддържа становището си, че действащото законодателство регламентира в достатъчна степен правилата за прилагане на принципа на прозрачност по отношение органите на изпълнителната власт, в това число и на областните управители и стича, че би се стигнало до дублиране на разпоредби от действащото законодателство.
  Г-н Александър Кашъмов представител на Програма „Достъп до информация” акцентира, че подкрепя идеята за разширяване на публичността, но според него е необходима промяна в Закона за достъп до обществена информация. Не е уместно да се вменяват задължения само на областните управители, а за всички органи на изпълнителната власт. Необходимо е промяната да не е частична, а системна, като органите на изпълнителната власт да публикуват актовете си, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
  В дискусията взеха участие народните представители Четин Казак, Емил Радев и Искра Фидосова.
  Изказа се становището, че и в действащият Закон за достъп до обществена информация в чл. 15 и 15а съществува задължение за органите на изпълнителната власт – на централно и местно ниво, да публикуват актовете си, но не всички органи го изпълняват и това е въпрос на организацията на изпълнителната власт.
  Отбеляза се, че съществува софтуер с възможност за заличаване на лични данни. Необходимо е да се изключат от обхвата на законопроекта вътрешноведомствените актове на областния управител, както и да се конкретизира за какъв период назад във времето ще бъдат обхванати актовете, съгласно приложното поле на закона, за да не се блокира неговата работа.
  Акцентира се, че трябва да се разграничи достъпът до информация и публичност на информация.
  В болшинството си народните представители изказаха становище, че се въздържат от подкрепа на законопроекта, като се изказаха следните аргументи: съгласно чл. 61 от Закона за администрацията към Министерски съвет се поддържа Административен регистър като единна електронна база данни, който е публичен и се поддържа и води, съгласно наредба на Министерски съвет.
  Правомощията на областните управители не са уредени компактно в един нормативен акт. Те са разхвърляни из цялата нормативна база, като в някои от законите областният управител има задължения да обнародва в „Държавен вестник” своите актове, например Закона за устройство на територията – чл. 149, ал. 4, а други закони неговите правомощия произтичат от подзаконов нормативен акт – наредба, която също се обнародва в „Държавен вестник”.
  От друга страна, актовете на областния управител подлежат на съдебен контрол по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  От голямо значение за обществото са актовете, издадени от областния управител по управлението и разпореждането с недвижимите имоти – държавна собственост. Съгласно чл. 75 от Закона за държавната собственост в областните администрации, които съставят актове за държавна собственост, се създават главен регистър и спомагателни регистри по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството, а според разпоредбата на чл. 77 - актовите книги за имотите – държавна собственост, са общо достъпни и всеки може да иска справка по тях.
  Дейността на областния управител е законово публично осигурена, като в подкрепа на това е и Законът за достъп до обществената информация, който е приет през 2000 г. и такова задължение е уредено в чл. 15 и 15а от същия закон.
  Основен въпрос, на който не дава отговор внесеният законопроект как да се отграничи по вид, материя и обхват публичността на актовете, издавани от областния, респективно заместник-областния управител.
  Следва да се има предвид, че създаването на предлаганият регистър е свързано с осигуряване на допълнителни финансови и човешки ресурси за всички областни администрации, закупуване на съответен софтуер с осигуряване на поддръжка, възлагане на длъжностно лице в областната администрация да осъществява функциите по поддържане на регистъра, както и възлагане на функции по координация и контрол на посочената дейност на централно ниво.

  След проведената дискусия и обсъждане, с 3 гласа „за” и 15 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за администрацията, № 154–01–42, внесен от Лъчезар Тошев на 21.04.2011 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума