Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
09/06/2011

  Доклад от заседание на комисия
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

  СТАНОВИЩЕ
  Вх. №: 153-03-74/20.06.2011 г.

  ОТНОСНО: Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2010 г., № 111-00-3, внесен от Висшия съдебен съвет на 26.05.2011 г.


  На заседание, проведено на 9 юни 2011 г., Комисията по правни въпроси разгледа обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2010 г., № 111-00-3, внесен от Висшия съдебен съвет на 26.05.2011 г.
  На заседанието присъстваха председателят на Върховния административен съд Георги Колев, г-жа Цветанка Табанджова и г-н Цони Цонев членове на Висшия съдебен съвет.
  Докладът бе представен от г-н Георги Колев, който изложи основните тенденции в дейността на административните съдилища през отчетната година. Информацията в доклада е структурирана и анализирана, като представя дейността на ВАС, дейността на административните съдилища през 2010 г., както и предложения за законодателни промени в отделни закони и приложения.
  Данните в доклада сочат трайна тенденция за увеличаване на делата, разглеждани от Върховния административен съд. Тенденцията за увеличаване на броя на административните дела е неизбежна, защото осигурява по – пълна защита на правата на гражданите и организациите от неправилни действия на администрацията. Необходимо е да се вземат законодателни мерки за оптималното разпределяне на делата между административните съдилища и Върховния административен съд.
  През 2010 г. във Върховния административен съд са постъпили 16 589 бр. дела., за 2009 г. са били 17 190 бр. дела, а за 2008 г. – 16 263 бр. дела. Увеличил се е броят на свършените дела, като за 2009 г. те са 16 263 дела, а за 2010 г. - са 16 554 бр.
  Намаляването на броя на делата, в сравнение с 2009 г. се е отразило върху ефективното им разглеждане и правораздаване.
  Очакването е след приетите промени в Административнопроцесуалния кодекс да се намали броя на делата разглеждани от Върховния административен съд с около 10 – 12 %.
  Основните показатели за дейността на съда, въз основа на които е изготвен докладът, са броят на свършените дела, брой на новообразуваните дела в началото на отчетния период и брой на висящите дела за същия период. От общо 16 589 образувани дела, 16 554 са приключени и едва 361 остават не написани. Показател за срочността на изготвяне на съдебните актове е, че едва 3% от делата, разгледани от ВАС са извън едномесечния срок за произнасяне на решенията. През тази отчетна година делата във ВАС са били разглеждани сравнително бързо и съдебните актове са били изготвяне преимуществено в законния едномесечен срок, въпреки изключителната натовареност на съдиите във ВАС ( свършени съдебни актове между 200-250 броя дела).
  При утвърден от Висшия съдебен съвет общ брой на съдиите 80, през различни периоди са работили различен брой съдии – членове на ВАС и командировани административни съдии.
  Поради обема на работата са командировани през различни периоди от време 5 съдии, един е пенсиониран и един е подал оставка.
  Щатът за съдии във ВАС не е бил попълнен. Не е използвана възможността за увеличение на щата, поради завръщане на съдии, чиито места се пазят по закон, но са били обявени за заемане чрез конкурс по атестиране от ВСС. Използвана е възможността за командироване на съдии от административните съдилища.
  През отчетния период във Върховния административен съд са образувани девет дела по искания за тълкувателни решения – едно по искане на омбудсмана на Република България, четири по искане на председателя на ВАС и четири по искане на главния прокурор. Общото събрание на колегиите на ВАС се е произнесло със седем тълкувателни решения през 2010 година, а към 01.01.2011 г. има висящи пет дела по искания за тълкувателни решения.
  Към настоящия момент Общото събрание на колегиите на ВАС се е произнесло с единадесет тълкувателни решения.
  В доклада е представена обобщена информация за дейността на регионалните административни съдилища през 2010 г. През отчетния период в административните съдилища са постъпили общо 48 853 дела, от които свършените са 38 199 дела, а през 2009 г. в административните съдилища са постъпили общо 36 040 дела, а свършените са 35 710. Следва да се отбележи, че се е повишил броят на постъпващите дела, а също и на свършените. Най-големи са постъпленията в Административен съд – Бургас ( 36,91 %), Административен съд - София-град (35,83 %) и Административен съд – Хасково(24,90 %).
  През отчетния период девет от административните съдилища са работили в намален състав и на основание чл. 244, ал. 1 от ЗСВ незаетите щатни бройки за длъжност „младши съдия” в съответните административни съдилища са преобразувани в такива за съдебни помощници.
  През 2010 г. Върховният административен съд е отправил две преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз.
  Осъществено е и международно сътрудничество и обучение. Съдиите от административните съдилища са участвали във семинари, организирани от ВАС по проект „Компетентни административни съдии-гаранти за точното и еднакво прилагане на законите в административното правосъдие” и в обученията, проведени от Национален институт по правосъдие и магистърска програма „Право на Европейския съюз” към Софийския университет.
  Предвидени са механизми за равномерното натоварване на административните съдилища – чрез увеличаване на щата на натоварените съдилища, а при по-малко натоварените – част от съдиите се освобождават от щат и се прехвърлят в натоварените, както и чрез тълкувателни решения за промяна на подсъдността.
  В заключение на доклада се съдържат редица предложения за законодателни промени. Целта им е да се разтовари Върховният административен съд като първоинстанционен съд, за да може да се утвърди като касационна инстанция и да засили своята конституционно определена дейност за издаване на тълкувателни решения и постановления. От друга страна, такива промени ще натоварят допълнително административните съдилища и те ще заработят с пълен капацитет, каквато бе целта на реформата в административното правораздаване.
  В последващата дискусия се изказаха становища, че значително е намалял процента на делата, разглеждани и решени извън едномесечния срок – само 3 %.
  С последните промени в Закона за обществените поръчки се съкратиха сроковете за произнасяне на Комисията за защита на конкуренцията и ВАС, като касационна инстанция и както е видно от доклада ВАС се е произнесъл в законоустановения срок, като след промените в Административнопроцесуалния кодекс би следвало процента на делата разглеждани извън едномесечния срок да намалее.
  Акцентира се върху факта, че от началото на годината Общото събрание на колегиите на ВАС се е произнесло с единадесет тълкувателни решения, което ще доведе до уеднаквяване на съдебната практика по административни дела.
  Като цяло народните представители се обединиха около становището, че следва да бъде дадена положителна оценка на доклада и работата на административните съдилища в страната през отчетния период.
  След проведената дискусия Комисията по правни въпроси направи следните констатации и препоръки във връзка с Доклада за прилагането на закона и дейността на административните съдилища:
  1. Докладът е изготвен в съответствие със закона за съдебната власт, представени са статистически данни и са изготвени сравнителни анализи въз основа на тях.

  2. Подобряване на качеството и срочността на постановените актове, както и продължаване на дейността по уеднаквяване на съдебната практика по административни дела.


  В края на дискусията Комисията по правни въпроси единодушно с 21 гласа ”за” прие Обобщения годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2010 г., № 111-00-3, внесен от Висшия съдебен съвет на 26.05.2011 г. и предлага на Народното събрание проект на решение за приемането му.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:


  ИСКРА ФИДОСОВА
  Проект !  РЕШЕНИЕ

  за приемане на Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2010 г.  Народното събрание на основание чл. 84, т. 16 от Конституцията на Република България и чл. 80, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:

  1. Приема Обобщения годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2010 г., № 111-00-3, внесен от Висшия съдебен съвет на 26.05.2011 г.

  2. Предлага на вниманието на Висшия съдебен съвет и на Върховния административен съд констатациите и препоръките, които се съдържат в становището на Комисията по правни въпроси.

  Решението е прието от 41-ото Народно събрание на ….. 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева
  Форма за търсене
  Ключова дума