Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
15/06/2011

  Доклад от заседание на комисия
  СТАНОВИЩЕ
  на Комисията по правни въпроси
  Вх. №: 153-03-73/20.06.2011 г.
  ОТНОСНО: Доклад за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2010 г. , No 111-00-5, внесен от Висшия съдебен съвет на 09.06.2011 г.

  На заседание, проведено на 15 юни 2010 г., Комисията по правни въпроси разгледа Доклад за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2010 г., No 111-00-5, внесен на 09.06.2011 г. от Висшия съдебен съвет.
  На заседанието присъстваха проф. Лазар Груев – председател на Върховния касационен съд, г-н Гроздан Илиев, г-н Марио Бобатинов и г-н Симеон Чаначев – зам.-председатели на Върховния касационен съд.
  Докладът беше представен от председателя на ВКС проф. Лазар Груев, който посочи, че в него се съдържат обобщени данни, тенденции и проблеми пред правораздавателната дейност на съдилищата. Изготвянето и представянето му пред Народното събрание е израз на конституционната повеля за взаимодействие между властите, която съдилищата винаги добросъвестно са изпълнявали. В доклада ясно е откроена тенденцията за нарастване броя на делата при запазване на щатния състав на съдилищата, което води до увеличаване на натовареността на съдиите. Най-голямо е увеличението на делата на районните съдилища и най-вече на районните съдилища към областните центрове. Друг проблем, който е стоял пред съдилищата през 2010 г. е този за недобрата материална база и кадрова обезпеченост. Проблемите с недостатъчния на брой съдии се е решавал с командироване, което не е добре както за кадровото развитие на магистратите, така и за качеството на правораздаването. Затова е необходимо ускоряване на конкурсните процедури. В тази връзка от значение е и възможността за преразпределение на съдебните райони (прерайониране), за което ВКС е правил предложения пред ВСС. Голям проблем продължава да бъде различната натовареност на съдиите, която в някои съдилища е надхвърля нормалните граници, а това би могло да се отрази негативно на качеството на правораздаването. Сред важните стратегически проблеми пред съдилищата проф. Груев посочи и този с призоваването и необходимостта от неговото усъвършенстване чрез въвеждането на електронно призоваване, както и осигуряването на качествени експертизи и тяхното заплащане.
  По-конкретно в доклада се съдържат следните данни.
  Общо делата за разглеждане във всички съдилища без ВКС през 2010 г. са били 677 410 или с 89 596 броя (15,24 %) повече от тези през 2009 г. Свършените дела са 575 473 и бележат още по-голямо увеличение спрямо 2009 год. - със 17,15%. Забележително е увеличението на свършените дела в три месечен срок – 496 025 или 26,31% повече спрямо миналата година. Увеличение бележат делата, приключени със съдебен акт по същество – 495 744 или с 19,31% повече спрямо 2009 г. Независимо от огромното увеличение на броя на делата за разглеждане, броят на останалите несвършени (висящи) дела в края на годината е увеличен незначително - само с 5,53% при 15,24% ръст на постъпленията. На базата на тази статистика в Доклада е направен изводът, че съдилищата в Република България са правораздавали в условията на изключителна натовареност и при продължаваща тенденция за ускоряване на съдопроизводството и подобряване на качествените показатели на работа.
  През 2010 г. на щат в апелативните съдилища са били 141 съдии. Те са разгледали 13147 дела, от тях са свършили – 11286 дела (9472– в 3-месечен срок), свършени със съдебен акт са 10586 дела, прекратени – 700 дела; останалите висящи дела са 1861, а обжалваните и протестираните - 3119. В сравнение с 2009 г делата за разглеждане са се увеличили с 3.8%, свършените дела с 3.04%, а останалите несвършени (висящи) дела с 8.64%.
  Във военните съдилища по щат са работили 28 съдии. Те са разгледали 2082 дела, свършили са 1951 (1908 до 3 месеца), свършени със съдебен акт са били 1733 дела, прекратени – 218, а останали висящи – 131; обжалваните и протестирани дела са били 126. Спрямо 2009 г. делата за разглеждане са се увеличили с 12.72%, свършените дела с 10.48%, приключени със съдебен акт – с 13.79%. Единствено делът на прекратените дела е намален с 10.29% спрямо 2009 г.
  Щатният състав на окръжните съдилища, вкл. Софийски градски съд, през 2010 г. е бил 759 съдии. Те са разгледали 111795 дела, свършили са 88742 (70866 в срок до 3 месеца), свършени със съдебен акт са били 76869 дела, прекратени – 11873, останали висящи – 23053; обжалвани и протестирани – 20763. За сравнение спрямо 2009 г. – с 2.43% е увеличен процентът на общия брой дела за разглеждане, с 3.24% е увеличен процентът на свършените дела; увеличен е и проценът на свършени дела към общия брой дела за разглеждане (от 78.5% през 2009 г. на 79.3% през 2010 г. ); увеличен е процентът на свършените дела до 3 месеца ( от 74% през 2009 г. до 80% през 2010 г.); с 1.45% е намалена висящността на делата, но с 5.17% е увеличен делът на прекратените дела.
  Броят на съдиите по щат в районните съдилища към областните центрове, вкл. Софийски районен съд през 2010 г. е бил 577. Те са разгледали 394119 дела, свършили са – 334503 (289668 – до 3 месеца), свършени със съдебен акт са били 289310 дела, прекратени – 45193, останали висящи – 59616, а обжалваните и протестирани дела са били 37446. Спрямо 2009 г се наблюдава повишаване на броя на делата – те са се увеличили с 58652 броя /17.48%/, а свършените дела - с 52518 /или 18.62%/, свършените дела със съдебен акт - с 49796 /20.79%/. Съотношението на свършени дела към общия брой дела за разглеждане непрекъснато нараства – от 82% през 2008 г.; 84% през 2009 г., на 84.9% през 2010 година. Същевременно намалява съотношението на несвършените (висящи) дела към общия брой дела за разглеждане – от 19,01% за 2008 г., 16.4% за 2009 г. до 15.04% през 2010 година, което затвърждава тенденцията да намалява делът на останалите несвършени (висящи) дела в края на отчетния период.
  Броят на съдиите в другите районни съдилища през 2010 г. е бил 394. Те са разгледали 156267 дела, свършили са от тях 138991 (124111 в 3 месечен срок), със съдебен акт – 117246, прекратени – 21745, останали висящи – 17276, обжалвани и протестирани - 12292. Спрямо 2009 г. общият брой на делата за разглеждане се е увеличил с 21.42%, увеличението на свършените дела е с 25.48%, а увеличението на свършените в 3-месечен срок с 34.11%. Броят на висящите дела е намалял с 3.62%.
  На базата на тези данни в Доклада е направен изводът, че е налице устойчивост при натоварването на апелативните, военните и окръжните съдилища и увеличаване натоварването на районните съдилища. Тези тенденции следва да бъдат съобразени от ВСС при разпределяне на свободните щатове за магистратските длъжности, както и от изпълнителната власт при определяне на приоритетните за решаване сградни и материални проблеми на магистратурата.
  Относно разпределението по видове дела в различните по степени съдилища в Доклада е посочено следното. Апелативните съдилища са гледали: 36% частни граждански дела II инстанция, 19% - въззивни граждански дела, 17% - въззивни търговски дела, 11% - въззивни наказателни дела и др. Военните съдилища: 57% - разпити, 16% - наказателни общ характер дела, 14% - наказателни частни дела и др. Окръжните съдилища са гледали въззивни граждански дела – 23%, частни граждански дела II инстанция – 14%, търговски дела – 12%, частни наказателни дела I инстанция – 13%, 6% - въззивни наказателни дела и др. Интерес представлява структурното разпределение на наказателните дела, разглеждани в окръжните съдилища като І инстанция. С най-голям дял са общоопасните престъпления – 32%, престъпленията против собствеността са 18%; престъпленията против стопанството 15%, престъпления срещу личността – 13% и др.
  Статистиката за районните съдилища е представена отделно за гражданските и наказателни дела. От гражданските дела с най-голям дял – 60% - са делата по заповедното производство и Закона за кредитните институции, 10% - облигационни искове, 7% - искове по Семейния кодекс и също толкова по кодекса на труда, 3% - вещни искове, 2% делби. От наказателните дела с най-голям дял са престъпленията против собствеността – 40%, общоопасните престъпления – 35%, престъпленията против личността – 6% и др.
  Въпросът за натовареността на съдиите е един от най-дискусионните. В Доклада се съдържат данни за натовареността по щат и за действителната натовареност на съдиите на базата на отработените човекомесеци. Натовареността по щат спрямо делата за разглеждане през 2010 г. е била както следва: районен съд в областен център – 56,92, районен съд – 33,05, окръжен съд – 12,27, военен съд – 6,2, апелативен съд – 7,77. Действителната натовареност е била: районен съд в областен център – 65,34, районен съд – 40,28, окръжен съд – 15,6, военен съд – 7,42, апелативен съд – 9,36.
  Относно качеството на правораздавателната дейност по наказателни дела в Доклада се посочва, че през 2010 г. предмет накасационна проверка са били 719 съдебни актове, постановени от апелативните съдилища, от които 501 дела или 76.77%, са оставени в сила (при 72% за 2009 г.). 260 актове, постановени от Софийски градски съд и окръжните съдилища, са били предмет на касационна проверка. От тях оставените в сила актове са 146 броя или 56,15% (при 58% за 2009 г.). Въз основа на представените данни е направен извод за устойчивост с видима тенденция за подобрение на качеството на правораздавателната дейност по наказателни дела, която е по-отчетлива при апелативните съдилища по показателя оставени в сила съдебни актове. Същевременно се наблюдава увеличение, от 12% на 16% на отменените решения и присъди и върнати за ново разглеждане дела, което означава, че има влошаване по този показател. Положителна тенденция се наблюдава по отношение на изменените съдебни актове, която по-отчетливо е изразена при актовете на окръжните съдилища, които са били предмет на касационна проверка. Наблюдаваните процеси могат да бъдат обяснение няколко обстоятелства: повишаване активността на страните да обжалват и протестират постановените съдебни актове; честата промяна на процесуалните правилата, което не позволява формиране на трайна съдебна практика; промяната в кадровия състав на ВКС, както и пропуски в работата на съдилищата, като основните им нарушения са свързани с оценката на доказателствения материал. Продължава да стои и проблемът с многократната касация.
  Предмет на проверка пред гражданската колегия на ВКС са били 653 съдебни актове, постановени от апелативните съдилища, от които по граждански дела 242 броя, а по частни производства – 411. От постановените от апелативните съдилища актове по граждански дела по реда на касационната проверка са отменени изцяло и върнати 56 дела, или 23,14 % от общия брой проверени решения (спрямо 12,56 % за 2009 г.). Отменените и постановени нови решения от ВКС са 91 или 37,60 % от всички проверени съдебни решения (с 21,74 % повече спрямо 2009 г.) Оставени са в сила 75 съдебни решения или 31,00 % от всички проверени решения (с 29,57 % по-малко спрямо 2009 г.). По частните производства са проверени 411 броя определения, от тях 122 (29,68 %) са отменени. Този процент се е увеличил с 3,78 % спрямо 2009 г. В сила са оставени 289 броя или 70,32 % от всички проверени определения (с 3,78 % по-мало спрямо този за 2009 г.). Предмет на касационна проверка са били общо 4 174 съдебни актове, постановени от Софийски градски съд, окръжните съдилища, както и обжалваните решения на Висшият дисциплинарен съд на Адвокатурата и състави на Дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители и Нотариалната камара, от които по граждански дела 2249 броя, а по частни производства – 1925. Оставени са в сила 648 решения (28,81 %) или с 33,79 % по-малко в сравнение с 2009 г. От частните производства са проверени 1925 броя определения. В сила са оставени 1433 броя (74,44 %) или с 3,84 % повече спрямо 2009 г.
  По реда на отмяната през 2010 г са проверени общо 514 съдебни решения на районните съдилища, от които 229 определения по частните производства. В сила са оставени 169 определения или 73,80 % (с 9% повече в сравнение с 2009 г.).
  Пред търговската колегия на ВКС са били обжалвани общо 928 съдебни решения на апелативните съдилища, от които са допуснати до касационно обжалване 186 броя или 20,04%. Оставени в сила са 46 бр. или 4.95%. От частните производства са проверени общо 642 броя определяния. В сила са оставени 539 бр. или 84%. Предмет на касационна проверка са били и 441 броя съдебни решения на СГС и окръжните съдилища, от които оставени в сила 49 бр. или 11.11%. По частна жалба срещу определения на окръжните съдилища са проверени 1281 броя определения, от които в сила са оставени 1061бр. или 82.8%.

  В последвалата дискусия участие взеха народните представители Е. Радев, Д. Лазаров и Янаки Стоилов. Г-н Радев постави въпроса за сградния фонд на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура. Проф. Груев разясни, че ВСС е отпуснал средства за ремонт на предоставената от МС сграда, като предстои министерство на правосъдието и министерство на финансите да предприемат нужните действия от тяхна компетентност за осъществяване на ремонта. Г-н Димитър Лазаров изрази задоволство от отразеното в доклада като цяло и по-конкретно от по-големия процент дела, приключили в 3-месечен срок, въпреки увеличената натовареност. Той отбеляза задоволството си и от факта, че 60% от делата по ГПК са по заповедното производство, чрез което бързо се решават проблемите на гражданите. Във връзка с качеството на правораздаването посочи, че, за да може да се направи пълна преценка, са необходими и данни за броя на отменените, изменени и потвърдени съдебни актова на районните съдилища, които липсват в представения доклад. Г-н Я. Стоилов постави въпроси във връзка с касационните основания по ГПК, ефективността на заповедното производство и усещането на съдиите за тяхната независимост. Г-н Чаначев – зам.-председател на ВКС - отговори, че уредбата на касационните основания в ГПК е ефективна и чрез нея се постига уеднаквяване на съдебната практика, а въвеждането на заповедното производство има положителни резултати, но правната му уредба се нуждае от усъвършенстване. По въпроса за независимостта на магистратите проф. Груев посочи, че определен начин на публично говорене създава натиск върху независимостта на съда и той се присъединява към изразените становища от докладчика на ООН и на Европейската асоциация на съдиите по този въпрос, но няма данни за оказване на натиск върху конкретни съдии за конкретни дела.

  След проведената дискусия Комисията по правни въпроси направи следните констатации и препоръки във връзка с дейността на съдилищата както и във връзка с изготвянето на Доклада за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2011 г. и следващите години:
  1. Докладът е изготвен в съответствие със Закона за съдебната власт и изискванията на Висшия съдебен съвет. Той представя важни статистически данни, вкл. в графичен и табличен вид, което позволява да се очертаят постиженията и тенденциите в дейността на съдилищата, но и да се акцентира върху проблемите, които те срещат, и да се търсят възможности за решаването им.
  2. През 2010 г. се откроява ясна тенденция за нарастване броя на делата при запазване на щатния състав на съдилищата. Най-голямо е това увеличение при районните съдилища и най-вече при районните съдилища към областните центрове.
  3. Натовареността и неравномерната й разпределеност е един от най-сериозните проблеми пред съдилищата. Въпреки това те полагат усилия за осъществяване на качествено правораздаване в разумни срокове. Тези усилия трябва да продължат и през следващите години, като бъдат взети нужните вътрешноорганизационни мерки за решаване на проблема.
  4. В Доклада липсват подробни данни за отменените съдебни актове, постановени от районните съдилища, което не позволява да се направи анализ на качеството на тяхната дейност. Затова Комисията по правни въпроси препоръчва такива данни да бъдат включени в Доклада за 2011 г. и за следващите години.
  След проведеното гласуване Комисията по правни въпроси единодушно със 17 гласа „за” прие Доклада за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2010 г., No 111-00-5, внесен на 09.06.2011 г. от Висшия съдебен съвет и предлага на Народното събрание проект на решение за приемането му.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА

  Проект!  РЕШЕНИЕ

  за приемане на Доклад за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2010 г.


  Народното събрание на основание чл. 84, т. 16 от Конституцията на Република България и чл. 80, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


  РЕШИ:

  1. Приема Доклада за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2010 г.

  2. Предлага на вниманието на Висшия съдебен съвет и на Върховния касационен съд констатациите и препоръките, които се съдържат в становището на Комисията по правни въпроси.

  Решението е прието от XLI Народно събрание на .......... 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

  (Цецка Цачева)
  Форма за търсене
  Ключова дума