Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
22/06/2011

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 153-03-77/23.06.2011 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Черна гора, № 102–02–13, внесен от Министерски съвет на 07.06.2011 г.

  На свое заседание, проведено на 22 юни 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Черна гора, № 102–02–13, внесен от Министерски съвет на 07.06.2011 г.
  На заседанието присъстваха представители на министерство на външните работи: г-н Красимир Божанов - директор на дирекция "Правна" и г-жа Мирена Ценова - младши експерт в дирекция "Консулски отношения.
  Законопроектът беше представен от името на вносителя от г-н Красимир Божанов.
  Двустранните отношения между Република България и Черна гора бележат възходящо развитие, което произтича от географската близост, традиционното приятелство между двата народа, а също и от факта че нашата страна подпомага процесите на европейска и евроатлантическа интеграция на Черна гора.
  Настоящата Консулска конвенция има важно значение за консулските отношения, за защита правата и интересите на двете страни, техните граждани и юридически лица и сътрудничеството между тях. Тя е съобразена с основните принципи и норми на международното право, с разпоредбите на Виенската конвенция за консулските отношения от 24 април 1963 г. и ще допринесе за по-качественото консулско обслужване на гражданите на всяка от страните на територията на другата.
  В нея се уреждат важни въпроси в областта на консулските отношения, като откриване на консулство, назначаване и приемане на ръководителя на консулството, временно упражняване на функциите на ръководителя на консулството, лицата, обявени за „ non grata” или неприемливи, статут на почетното консулско лице, консулските функции, които могат да се упражняват на територията на всяка от държавите, улеснения, привилегии и имунитети, предоставени на консулството, на консулските длъжностни лица и на членовете на консулството, както и отказа от такива.
  Проектът на Консулска конвенция между Република България и Черна гора е одобрен с решение № 152 на Министерски съвет от 17 март 2011 г. като основа за водене на преговори.
  Консулската конвенция е подписана в София на 18 март 2011 г.

  След проведената дискусия и обсъждане, единодушно с 16 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Черна гора, № 102–02–13, внесен от Министерски съвет на 07.06.2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума