Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
22/06/2011 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 153-03-76/23.06.2011 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба, № 102–01–35, внесен от Министерски съвет на 02.06.2011 г.


  На свое заседание, проведено на 22 юни 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба, № 102–01–35, внесен от Министерски съвет на 02.06.2011 г.
  На заседанието присъстваха представители на министерство на външните работи: г-н Димитър Цанчев - заместник-министър, г-н Ради Найденов - Постоянен секретар и г-н Красимир Божанов - директор на дирекция "Правна".
  Законопроектът беше представен от името на вносителя от г-н Димитър Цанчев.
  Законът за дипломатическата служба урежда организацията и състава на дипломатическата служба, условията и реда за кариерното развитие и атестиране на служителите, дългосрочното им командироване и назначаване за изпълнение на функции в задграничните представителства на Република България.
  Българската дипломатическа служба получи нови задачи във връзка с членството на страната ни в Европейския съюз и в НАТО, с ефектите от глобализацията, с появата на нови държави в ключови за нас региони и със значителното увеличаване на броя на българите, които работят и зад граница. Появиха се и нови обществени очаквания за повече ефективност, прозрачност, отчетност, за по-висок професионализъм.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба се основава на подробен анализ на предложенията направени в рамките на Стратегическия преглед, становища на граждани и синдикални организации, както и на волята на 41-ото Народно събрание, изразена в Декларация относно участие на лица, свързани с Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в дипломатическата служба на съвременна България, приета на 14 януари 2011 г. - недопускане връзките със секретните служби на тоталитарния режим да излагат на риск българската дипломатическа служба.
  Предлаганите изменения са свързани с определяне ролята и функциите на дипломатическата служба като специализирана администрация, подпомагаща министъра на външните работи при осъществяването на правомощията му в провеждането на външната политика на страната и като специален вид държавна служба; постигне по-нататъшно усъвършенстване на нормативната уредба на дипломатическата служба, отнасяща се до кариерното развитие на дипломатическите служители, като се създадат условия за динамично развитие на кадрите в зависимост отличните качества, постигнатите реални резултати и нуждите на службата; ясна регламентация на отношенията между Министерството на външните работи и различните държавни ведомства и институции, които имат отношение към осъществяването на дейността на дипломатическата служба; възможности за прилагане нови форми на организация на задграничното представителство на Република България; както и отстраняване на други пропуски и противоречия в Закона за дипломатическата служба, установени при досегашното му прилагане.
  Целта на законопроекта е изграждане на администрация, която ще бъде в състояние да реагира адекватно на променящите се предизвикателства на вътрешната и външната среда на България.
  В дискусията се изказаха становища в подкрепа на законопроекта, който отразява волята на 41-то Народно събрание на Република България, изразена с декларация от 14 януари 2011 г. да не се назначават на длъжности по чл. 3, ал. 1, т. 23, 26 и 28 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, на лица, за които е доказана принадлежност, а заемащите такава длъжност да бъдат преназначени на друга длъжност в дипломатическата служба.
  Акцентира се, че със законопроекта се установяват разпоредби, чието съдържание поставя въпроса за противоречието им с Конституцията на Република България – с § 19 относно чл. 27, ал. 4, § 22 относно чл. 31, ал. 3, § 24 относно чл. 33, ал. 2 и § 50, с които се въвежда забрана за назначаване, съответно условие за освобождаване от публичните длъжности по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 23, 26 и 28 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, на лица, за които е доказана принадлежност към органите по чл. 1 от същия закон.
  Конституционният съд в други свои решения приема, че в чл. 6, ал. 2 от Конституцията са посочени изчерпателно социалните признаци за недопускане ограничения на правата или за предоставяне на привилегии, и че допускането на ограничения на основание на тези признаци, е нарушение на принципа за равенство на всички граждани пред закона.
  Измененията, предлагани с § 24 относно чл. 33, ал. 2 и § 50 във връзка с назначаването и освобождаването от длъжност на ръководителите на дипломатическите представителства и постоянните представители на Република България при международните организации поставят въпроси за съответствието им с чл. 98, т. 6 от Конституцията, според който назначаването и освобождаването от длъжност на посочените лица е в правомощията на президента на републиката.

  След проведената дискусия и обсъждане, с 13 гласа „за”, 3 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба, № 102–01–35, внесен от Министерски съвет на 02.06.2011 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума