Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
22/06/2011 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. №: 153-03-80/29.06.2011
  ОТНОСНО: Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост, № 153-03-34 от 28 март 2011 г., на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание  Проект
  ІІ гласуване  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост
  (ДВ, бр. 6 от 2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 2010 г., изм., бр. 8 от 2011 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  Създава се нов § 1:
  § 1. В чл.1 след думата собствениците се поставя запетая и се добавя „ползвателите”.
  Останалите параграфи се преномерират.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 1:

  § 1. В чл. 1 след думата „собствениците” се поставя запетая и се добавя „ползвателите”.


  § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „с нотариална заверка на подписите” се заличават.
  2. В ал. 2 след думите „се вписва” се добавя „от инвеститора в Агенцията по вписванията”.

  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  В § 1 по вносител да отпадне т. 1.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:

  § 2. В чл. 2, ал. 2 след думите „се вписва” се добавя „от инвеститора в Агенцията по вписванията”.


  § 2. Създава се нов чл. 2а:
  „Чл. 2а. (1) Инвеститорът има право да възложи чрез писмен договор правата и задълженията по управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, на физическо или юридическо лице, което не е собственик, извършва по занятие управление на недвижими имоти и притежава удостоверение за регистрация по реда на този закон.
  (2) С писмения договор между инвеститора и лицето, на което се възлага управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, се уреждат всички права и задължения на професионалния управител при спазване разпоредбите на този закон.
  (3) При условията на ал.1, лицата, на които са им възложени правата и задълженията от инвеститора по управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост в жилищните комплекси от затворен тип, се задължават да подпишат вместо инвеститора писмени договор със собствениците за управление на общите части в режим на етажна собственост и да ги впишат в Агенцията по вписванията.”

  Предложение на нар. пр. Зоя Георгиева:
  Параграф 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.

  § 3. Създава се нов чл. 2б:
  „Чл. 2б. (1) В писмените договори във връзка с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост в жилищните комплекси от затворен тип, подписани със собствениците на самостоятелни обект задължително се уреждат:
  1. всички права и задължения на собственика за поддържане и управление на общите части на сгради в режим на етажна собственост и на прилежащата част от поземления имот върху който е изграден жилищният комплекс от затворен тип, освен посочените в този закон;
  2. всички права и задължения на инвеститора или на лицето, на което му е възложено управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост и на прилежащата част от поземления имот върху който е изграден жилищният комплекс от затворен тип, освен посочените в този закон;
  3. размерът на вноските от собствениците за създаване и поддържане на Фонд „Ремонт и обновяване”, за консумативни разходи и разходи за текущо поддържане, както и за извършване на неотложен ремонт;
  4. размерът на депозитите и начините на плащане на вноските;
  5. други условия, свързани с изпълнението на договора от страните по него.
  (2) Участието на всеки собственик на самостоятелен обект в поддържането на прилежащата площ от поземления имот, върху който е построен комплексът, се определя в зависимост от притежаваните идеални части от общите части на сградата от всеки собственик на самостоятелен обект въз основа на разпоредбите на този закон.”

  Предложение на нар. пр. Зоя Георгиева:
  Параграф 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да бъде отхвърлен.


  § 4. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „чл. 42, 43 и 44” се заменят с „чл. 30, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Разпоредбите в раздел І-ІV от глава ІІ на този закон намират приложение по отношение на управление на общите части на сгради в режим на етажна собственост в жилищни комплекси от затворен тип, доколкото не противоречат на подписаните индивидуални договори по чл. 2 – 2б.”

  Предложение на нар. пр. Зоя Георгиева:
  Параграф 4, т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 3:

  § 3. В чл. 3 думите „чл. 42, 43 и 44” се заменят с „чл. 30, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32”.


  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  Създава се нов § 4а:
  § 4а. В глава първа заглавието на раздел ІІ след думата собствениците се поставя запетая и се добавя „ползвателите”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 4:
  § 4. В глава първа, в наименованието на раздел ІІ след думата „собствениците” се поставя запетая и се добавя „ползвателите”.

  § 5. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Лица, притежаващи право на ползване, са носители на правата и задълженията на собственици по ал. 1, с изключение на тези по
  чл. 6, ал. 1, т. 9, както и при вземане на решения на общото събрание по чл. 11, ал. 1, т. 7 и т. 10, букви „в”, „г” и „ж”.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

  Предложение на нар. пр. Николай Пехливанов:
  По §5
  Създават се нови ал.5 и ал.6.
  „ (5). Юридическите лица, собственици и притежаващи право на ползване, са носители на всички права и задължения, произтичащи от този закон, като упражняват своите права и изпълняват своите задължения чрез управителните си органи ".
  „(6). Държавата и общините, като собственици и ползватели по този закон, упражняват своите права и изпълняват своите задължения чрез областния управител или съответния ресорен министър, когато собственик или ползвател е държавата, и чрез кмета на съответната община или района, когато собственик или ползвател е съответна община. "

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  По § 5 , относно чл.5:
  а/ В заглавието на чл.5 след думата собствениците се поставя запетая и се добавя „ползвателите”
  б/ Точка 1, относно новата ал. 2 да се измени така:
  ,,(2) Ползвателите в сграда в режим на етажна собственост имат правото по ал. 1, т. 1 и участват в управлението на етажната собственост, с изключение на взимане на решения по чл. 11, ал. 1, т. 7 и 10, б. „а”, ”б”, „в”, „г”, „ж” и “л”, освен ако не е уговорено друго между собственика и ползвателя.”
  в/ Да се създаде ал.3:
  «(3) Когато между собственика и ползвателя не е уговорено друго и има разногласие между тях, в гласуването участва собственика.»
  г/ Точка 2 по вносител се изменя така: «Досегашната ал.2 става ал.4».

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието след думата „собствениците” се поставя запетая и се добавя „ползвателите”.
  2. Създават се нова ал. 2 и ал. 3:
  ,,(2) Ползвателите в сграда в режим на етажна собственост имат правото по ал. 1, т. 1 и участват в управлението на етажната собственост, с изключение на взимане на решения по чл. 11, ал. 1, т. 7 и 10, букви „а”, ”б”, „в”, „г”, „ж” и “л”, освен ако не е уговорено друго между собственика и ползвателя.
  (3) Когато между собственика и ползвателя не е уговорено друго и има разногласие между тях, в гласуването участва собственикът.»
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.


  § 6. В чл. 6 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 10 се изменя така:
  „10. заплащат разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата;”
  б) в т. 12 след думата „помещения” се добавя „и за проверка на състоянието на инсталациите”.
  2. В ал. 2 думите „т. 5 и 9” се заменят с „т. 9”.

  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:

  По § 6, относно чл.6:
  а/ В заглавието на чл.6 след думата «собствениците» се поставя запетая и се добавя «ползвателите».
  б/ В т. 1, относно ал.1:
  аа/ създават се нови букви «а и б»:
  «а/ В т. 1 и 4 след думата собствениците се поставя запетая и се добавя „ползвателите”
  б/ Точка 9 се изменя така:
  «9. заплащат разходите за ремонт, реконструкция, преустройство и обновяването на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и вноските, определени за фонд «Ремонт и обновяване», съразмерно с притежаваните идеални части;”
  бб/ буква «б» по вносител, относно т.12 се изменя така:
  «12. осигуряват достъп в своя самостоятелен обект или в част от него за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи, свързани с поддържане, ремонт, реконструкция, преустройство или обновяване на общи части или на други помещения и за проверка на състоянието на инсталациите и на конструктивните елементи на сградата”.
  в/ Създава се нова т.2 със следния текст:
  «2. Създава се нова ал. 2:
  «(2) Ползвателите на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост имат задълженията по ал.1, с изключение на тези по т. 9, освен ако не уговорено друго между собственика и ползвателя.”
  г/ Точка 2 по вносител се изменя така:
  «Досегашната ал.2 става ал.3 и в нея думите «т.5 и 9» се заменят с «т.9».

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  § 6. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието след думата «собствениците» се поставя запетая и се добавя «ползвателите».
  2. В ал. 1:
  а) в т. 1 и 4 след думата «собственици» се поставя запетая и се добавя «ползватели».
  б) точки 9 и 10 се изменят така:
  «9. заплащат разходите за ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и вноските, определени за фонд «Ремонт и обновяване», съразмерно с притежаваните идеални части;
  10. заплащат разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата;”.
  в) точка 12 с изменя така:
  «12. осигуряват достъп в своя самостоятелен обект или в част от него за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи, свързани с поддържане, ремонт, реконструкция, преустройство или обновяване на общи части или на други помещения и за проверка на състоянието на инсталациите и на конструктивните елементи на сградата”;
  г) в т. 16 думите «книгата на собствениците» се заменят с «книгата на етажната собственост»
  3. Създава се нова ал. 2:
  «(2) Ползвателите на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост имат задълженията по ал. 1, с изключение на тези по ал. 1, т. 9, освен ако не уговорено друго между собственика и ползвателя.”
  4. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите «т. 5 и 9» се заменят с «ал. 1, т. 9».


  § 7. В чл. 7 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата ,,води” се заменя със „създава, съхранява и поддържа”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) В книгата се вписват:
  1. описание на самостоятелния обект;
  2. дял на обекта в общите части на сградата (%);
  3. трите имена на собственика/собствениците - за физически лица, а в случаите, при които собственик/ползвател е юридическо лице - наименование и име на представляващия;
  4. имената на членовете на домакинството, които живеят заедно със собственика и/или ползвателя;
  5. началната и крайната дата на обитаване на лицата по т. 3 и 4;
  6. имената на обитателите, пребиваващи в обекта на самостоятелно правно основание (несобственици) повече от 30 дни, датата на вписване и датата на отписване;
  7. имената на временно пребиваващи лица в обекта за повече от
  30 дни, датата на вписване и датата на отписване.”
  3. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
  „(6) В отделно обособено поле на книгата на собствениците всеки собственик/ползвател или обитател вписва притежаваните или взетите за отглеждане животни, които се извеждат.
  (7) Образецът на книгата на собствениците с указания по създаването, съхраняването и поддържането й се утвърждава от министъра на регионалното развитие и благоустройството.”

  Предложение на нар. пр. Захари Георгиев:
  По§7
  В чл. 7
  1. В (2) се създават нови точки 8 и 9:
  „8. постоянен и временен адрес на собственика, както и адрес, на посочен от него за кореспонденция;
  9.трите имена на упълномощено от собственика лице за участие в общото събрание, както и адрес за кореспонденция със същото лице;”
  2. В (4) думите "собственикът, относно неговите данни" се заменят с думата "собствениците".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:

  По § 7, относно чл.7 :
  а/ В заглавието на чл. 7 думата «собствениците» се заменят с «етажната собственост».
  б/ Точка 1 да се измени така:
  «1. В ал. 1 думата «собствениците» се заменя с «етажната собственост», а думата «води» се заменя със «създава, съхранява и поддържа».
  в/ Точка 2 да се измени така:
  «2. Алинея 2 се изменя така:
  (2) В книгата се вписват:
  ,,1. самостоятелния обект, предназначение и застроена площ;
  2. идеални части на обекта от общите части на сградата (%);
  3. собствено, бащино и фамилно име на собственика/ползвателя - за физически лица, а в случаите, при които собственик/ползвател е юридическо лице или едноличен търговец- наименование и БУЛСТАТ;
  4.собствено, бащино и фамилно име на членовете на домакинството, които живеят заедно със собственика и/или ползвателя;
  5. времето, през което лицата по т. 3 и 4 не ползват самостоятелния обект;
  6. собствено, бащино и фамилно име на обитателите, временно пребиваващи в обекта на самостоятелно правно основание повече от 30 дни, датата на вписване и датата на отписване;
  7. уговорените между собственика и ползвателя права и задължения относно управлението на общите части на сградата.
  г/ Да се създадат нови т. 3, 4 и 5:
  «3. В ал.3 думата „собственост” се заменя със „собственост/ползване.”
  «4. В ал.4 накрая се добавя «при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.»
  «5. Алинея 5 се отменя.»
  д/ В ал. 6 и 7, относно т. 3 по вносител, думите «книгата на собствениците» да се заменят с «книгата на етажната собственост».

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
  § 7. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието думата «собствениците» се заменя с «етажната собственост”.
  2. В ал. 1 думата «собствениците» се заменя с «етажната собственост», а думата «води» се заменя със «създава, съхранява и поддържа».
  3. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) В книгата се вписват:
  1. самостоятелният обект - предназначение и застроена площ;
  2. идеалните части на обекта от общите части на сградата (в проценти);
  3. собственото, бащиното и фамилното име на собственика или ползвателя - за физически лица, а в случаите, при които собственик или ползвател е юридическо лице или едноличен търговец - наименованието, БУЛСТАТ или единен идентификационен код (ЕИК);
  4. собственото, бащиното и фамилното име на членовете на домакинството, които живеят заедно със собственика и/или ползвателя;
  5. времето, през което лицата по т. 3 и 4 не ползват самостоятелния обект;
  6. собственото, бащиното и фамилното име на обитателите, временно пребиваващи в обекта на самостоятелно правно основание повече от 30 дни, датата на вписване и датата на отписване;
  7. уговорените между собственика и ползвателя права и задължения относно управлението на общите части на сградата.”
  4. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Всеки собственик или ползвател е длъжен в 15-дневен срок от придобиване правото на собственост или ползване да впише в книгата на етажната собственост данните по ал. 2, съответно промяната на обстоятелствата. Обитателят вписва в срока по изречение първо данните по ал. 2, т. 6.”
  5. В ал. 4 след думата «храните» се добавя «при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни».
  6. Алинея 5 се отменя.
  7. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
  „(6) В отделно обособено поле на книгата на етажната собственост всеки собственик, ползвател или обитател вписва притежаваните или взетите за отглеждане животни, които се извеждат на обществени места, а за кучета и номера на ветиринарномедицинския паспорт.
  (7) Образецът на книгата на етажната собственост с указания по създаването, съхраняването и поддържането й се утвърждава от министъра на регионалното развитие и благоустройството.”

  § 8. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова алинея 3:
  „(3) Преди въвеждане в експлоатация на новопостроена сграда, извън изключенията по чл. 3 ал. 1, собствениците на право на строеж и/или на самостоятелните обекти в нея вземат решение за избор на временен управител по реда на чл. 13 и следващите, като решението се взима с определения кворум по чл. 17 ал. 3. В случай, че към този момент инвеститорът е единствен собственик, то временният управител се назначава от него.”
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Решението взето по предходната алинея се вписва в Протокол-решението за избор на временен управител.
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) В 6-месечен срок от въвеждане в експлоатация на сградата с Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация, временният управител е длъжен да свика Общо събрание на собствениците. В случай, че временният управител не изпълни това свое задължение, то общото събрание се свиква по реда на чл.12 ал.5.”

  Предложение на нар. пр. Зоя Георгиева:
  Параграф 8 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на нар. пр. Николай Пехливанов:
  По § 8
  В чл.8 ал.З се изменя и придобива следния вид:
  „(3) При въвеждане в експлоатация на новопостроена сграда, извън изключенията по чл.З ал.1, инвеститорът назначава временен управител. "

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на нар. пр. И. Тошев и Св. Тончев:
  По § 8, относно чл. 8, да се създаде нова т. 1:
  «1.В ал.1 след думата „собствениците” се поставя запетая и се добавя „ползвателите”.
  Останалите точки се преномерират.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя.
  Комисията предлага следната редакция на § 8:

  § 8. В чл. 8 ал. 1 след думата „собствениците” се поставя запетая и се добавя „ползвателите”.


  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  Създава се нов § 8а:
  «§ 8а. В чл.9 съюзът «или» се заменя с «и/или»

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлагада се създаде нов § 9:
  § 9. В чл. 9 съюзът „или” се заменя с „и/или”.


  § 9. В чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 10:
  а) буква „ж” се изменя така:
  „ж) случаите, когато това е предвидено в нормативни актове във връзка с водоснабдяването, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, санитарно-хигиенните норми и предоставянето на други услуги;”
  б) създават се букви „л” и „м”:
  „л) присъединяване на сградата към топлопреносната мрежа и за прекратяване на топлоснабдяването в етажната собственост;
  м) други въпроси, свързани с управлението на общите части;”.
  2. В т. 11 след думата „поддържането” се добавя „и управлението”.
  3. Създава се т. 15:
  „15. може да приеме решение да не избира контролен съвет или контрольор в сгради, в които има до 10 самостоятелни обекта.”

  Предложение на нар. пр. Захари Георгиев:
  По §9.
  В чл.11, в (1):
  1. Т. 10:
  а) в букви "б" след края на текста се поставя запетая и се добавят думите "при условията на чл. 17, ал. 2, т. 1";
  б) буква „г” " след края на текста се поставя запетая и се добавят думите "при условията на чл. 17, ал. 2, т. 1";
  в) буква "к" да отпадне, а останалите да се преномерират;
  2. В т. 11, т. 12 и т. 13 след края на текста се поставя запетая и се добавят думите "при условията на чл. 17, ал. 2, т. 1"

  Комисията подкрепя предложението по т. 1, буква „б” (отразено на систематичното му място в § 16, т. 1, буква „а”), подкрепя по т. 1, буква „в” и не подкрепя предложението по т. 1, буква „а” и по т. 2.


  Предложение на нар. пр. Николай Пехливанов:
  По § 9
  1. Създава се нова ал.4 на чл. 11
  „ (4). Общото събрание определя принципа на вземане на решение от собствениците на самостоятелни обекти в етажната собственост, който, в зависимост от посочените възможности в този закон, може да бъде според притежаваните от собствениците идеални части от общите части на сградата или според броя на притежаваните от тях самостоятелни обекти в етажната собственост ".
  2. Досегашните ал.4 и ал.5 стават съответно ал.5 и ал.6.

  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 16 – относно ал. 7.


  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:

  Параграф 9 да се измени така:
  § 9. В чл. 11се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 6 се отменя;
  б) В т. 10:
  аа) в буква „в” след думата „сградата” се поставя точка и запетая и текстът до края се заличава;
  бб) в буква „е” след думата „собственик” се поставя запетая и се добавя думата „ползвател”;
  вв) буква „ж” се изменя така:
  „ж) случаите, когато това е предвидено в нормативни актове във връзка с водоснабдяването, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, санитарно-хигиенните норми и предоставянето на други услуги;”
  гг) буква „к” се отменя;
  дд) създават се букви „л” и „м”:
  „л) присъединяване на сградата към топлопреносната мрежа и за прекратяване на топлоснабдяването в етажната собственост;
  м) други въпроси, свързани с управлението на общите части;”.
  ее) в т. 11 след думата „поддържането” се добавя „и управлението”;
  жж) създава се т. 15:
  „15. може да приеме решение да не избира контролен съвет или контрольор.”
  2. В ал. 4 след думата „собственици” се добавя „и ползватели”.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10:
  § 10. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 6 се отменя;
  б) в т. 10:
  аа) в буква „в” думите «което се вписва в публичен регистър” се заличават;
  бб) в буква „е” след думата „собственик” се поставя запетая и се добавя „ползвател”;
  вв) буква „ж” се изменя така:
  „ж) случаите, когато това е предвидено в нормативни актове във връзка с водоснабдяването, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, санитарно-хигиенните норми и предоставянето на други услуги;”
  гг) буква „к” се отменя;
  дд) създават се букви „л” и „м”:
  „л) присъединяване на сградата към топлопреносната и газоснабдителната мрежа и за прекратяване на топлоснабдяването и газоснабдяването в етажната собственост;
  м) други въпроси, свързани с управлението на общите части;”.
  ее) точка 12 се изменя така:
  „12. може да приеме решение за управление на общите части за получаване на:
  а) кредити за извършване на необходим или неотложен ремонт;
  б) кредити за извършване на полезни разходи;
  в) безвъзмездна помощ и субсидии.”
  жж) създава се т. 15:
  „15. може да приеме решение да не избира контролен съвет или контрольор.”
  2. В ал. 4 след думата „собственици” се поставя запетая и се добавя „ползватели и обитатели”.

  § 10. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4, изречение второ след думата ,,Кметът” се добавя ,,или оправомощени от него длъжностни лица”.
  2. В ал. 5, изречение второ думите „3 и” се заличават.
  3. Създава се ал. 6:
  „(6) В неотложни случаи или когато е изминала повече от една година от последното проведено общо събрание, общо събрание може да бъде свикано от всеки собственик или ползвател.”

  Предложение на нар. пр. Николай Пехливанов:
  По § 10
  В чл.12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.2 точката се заличава и след думите „етажната собственост" се поставя запетая и се добавя „ или най-малко 20 на сто от броя самостоятелни обекти в етажната собственост ".
  2.В ал.5, в края на предложение първо, точката се заличава и след думите „етажната собственост" се поставя запетая и се добавя „или представляват най-малко 20 на сто от броя на самостоятелните обекти в етажната собственост ".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  По § 10, относно чл.12:
  а/ Точка 1 се изменя така:
  «1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Когато управителният съвет (управителят) не свика общото събрание в срока по ал.3, общото събрание се свиква от собствениците по ал. 2 по реда, предвиден в закона. ”
  б/ Точка 2 се изменя така:
  «2. Създава се нова ал.5:
  „(5) Общо събрание може да бъде свикано от всеки собственик или ползвател в неотложни случаи или когато е изминала повече от една година от последното проведено общо събрание.”
  в/ Точка 3 се изменя така:
  „3. Досегашната ал.5 става ал.6 и в нея в изречение второ думите „се свиква при условията и по реда на ал.3 и 4” се заменят с „ може да се свика от всеки собственик или ползвател”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11:
  § 11. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Когато управителният съвет (управителят) не свика общото събрание в срока по ал. 3, общото събрание се свиква от собствениците по ал. 2 по реда, предвиден в този закон. ”
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Общо събрание може да бъде свикано от всеки собственик или ползвател в неотложни случаи или когато е изминала повече от една година от последното проведено общо събрание.”
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в изречение второ думите „се свиква при условията и по реда на ал. 3 и 4” се заменят с „може да се свика от всеки собственик или ползвател”.


  § 11. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 - 5 се изменят така:
  „(1) Общото събрание се свиква чрез покана, която се поставя на най-малко две общодостъпни и видни места не по-късно от 7 дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи – не по-късно от 24 часа преди това. Датата, часът и мястото на поставяне задължително се удостоверява върху поканата от лицето или лицата, които свикват общото събрание.
  (2) Собственик или ползвател, който не ползва лично самостоятелния си обект или ще отсъства повече от един месец, е длъжен да уведоми писмено управителя или председателя на управителния съвет, като посочи електронна поща и адрес, на които да му бъдат изпращани покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер.
  (3) Съобщаването в случаите по ал. 2 за провеждане на общо събрание може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на поканата, което се удостоверява с подпис на лицето или лицата, които свикват общото събрание, или чрез изпращане на поканата на адрес, включително чрез електронна поща, ако такива са посочени. Разноските по уведомяването са за сметка на собственика или ползвателя.
  (4) Когато лицата по ал. 2 не са посочили електронна поща или адрес, на които да им бъдат изпращани покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер, те се считат за уведомени за свикване на общото събрание по реда на ал. 1.
  (5) Разпоредбите на ал. 2 - 4 се прилагат и в случаите, когато собственик на самостоятелен обект е общината или държавата.”
  2. Алинея 6 се отменя.
  3. В ал. 8 се създава т. 4:
  „4. в събота и неделя.”

  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:

  По § 11, относно чл. 13:
  а/ В т. 1, ал. 1 да се измени така:
  „(1) Общото събрание се свиква чрез покана, която се поставя на информационното табло на етажната собственост не по-късно от 7 дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи – не по-късно от 24 часа. Датата, часът и мястото на поставяне, задължително се отбелязва върху поканата от лицето или лицата, които свикват общото събрание, за което се съставя протокол.”
  б/ Точка 3 да се измени така:
  „3. В ал. 8, т. 1 се отменя.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 12:
  § 12. В чл. 13 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 - 5 се изменят така:
  „(1) Общото събрание се свиква чрез покана, подписана от лицата, които свикват общото събрание, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи – не по-късно от 24 часа. Датата и часът задължително се отбелязват върху поканата от лицата, които свикват общото събрание, за което се съставя протокол.
  (2) Собственик или ползвател, който не ползва самостоятелния си обект или ще отсъства повече от един месец, уведомява писмено управителя или председателя на управителния съвет, като посочи електронна поща и адрес, на които да му бъдат изпращани покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер.
  (3) Съобщаването по ал. 2 за провеждане на общо събрание може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на поканата, което се удостоверява с подпис на лицата, които свикват общото събрание, или чрез изпращане на поканата на адрес, включително чрез електронна поща, ако такива са посочени.
  (4) Когато лицето по ал. 2 не е посочило електронна поща или адрес, на които да се изпращат покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер, то се смята за уведомено за свикване на общото събрание по реда на ал. 1.
  (5) Когато самостоятелният обект е общинска или държавна собственост, кметът на общината или съответният орган, на когото е предоставено управлението върху имота уведомяват писмено за данните по ал. 2 управителя или председателя на управителния съвет. В този случай се прилагат разпоредбите на ал. 3 и 4.
  2. Алинея 6 се отменя.
  3. В ал. 8 т. 1 се отменя.


  § 12. В чл. 14, ал. 3 се създава изречение трето: „Не е необходимо нотариално заверено пълномощно, ако упълномощаването е потвърдено от собственика пред общото събрание и това е отразено в протокола от събранието.”

  Предложение на нар. пр. Захари Георгиев:
  По §12- Чл. 14 (4) добива следния вид:
  (4) Едно лице може да е пълномощник само на един собственик в общото събрание.

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:

  § 12 да се измени така:
  «§ 12. В чл. 14 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  «(1) Собственик/ползвател, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи пълнолетен член на домакинството си или друг собственик, който да го представлява. Упълномощаването може да бъде направено устно пред общото събрание, което се отразява в протокола от събранието или в писмена форма.
  2. В Алинея 3, изречение второ се изменя така:
  „ Когато упълномощаването не е направено устно пред общото събрание, пълномощното се заверява нотариално.»
  3. В ал. 4 думата „собственици” се заменя със „собственици/ползватели”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 13:
  § 13. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  «(1) Собственик или ползвател, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи пълнолетен член на домакинството си, който е вписан в книгата на етажната собственост или друг собственик, който да го представлява. Упълномощаването може да бъде направено устно на същото или на предходно заседание на общото събрание, което се отразява в протокола на събранието или в писмена форма.»
  2. Алинея 3 се изменя така:
  «(3) Собственик или ползвател може писмено да упълномощи и друго лице, което да го представлява, с нотариална заверка на подписа или адвокат с писмено пълномощно.»
  3. В ал. 4 след думата „собственици” се добавя „и/или ползватели”.


  § 13. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Ако събранието не може да се проведе в посочения в поканата час поради липса на кворум по ал. 1, то се отлага с един час, провежда се по предварително обявения дневен ред и се смята законно, ако на него са представени не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.”
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Когато в случаите по ал. 2 липсва изискуемият кворум, събранието се отлага за друга дата. Ако и след третото последователно насрочване на събрание по този ред, липсва изискуемият кворум по ал. 1 и 2, на четвъртото насрочване събранието се провежда по предварително обявения дневен ред и се смята законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.”

  Предложение на нар. пр. Захари Георгиев:
  По §13
  В чл. 15 (2) числото "33" се заменя с числото "51";

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Николай Пехливанов:
  По § 13
  В член 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 след думите „етажната собственост" точката се заличава, поставя се запетая и се добавя „или 67 на сто от броя на самостоятелните обекти в етажната собственост ".
  2. В текста на ал.2 точката се заличава в края, добавя се запетая след „етажната собственост"и следния текст „ или 33 на сто от броя на самостоятелните обекти в нея."
  3. В ал.З след „етажната собственост" се добавя запетая и израза„или брой самостоятелни обекти в нея ".

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  В § 13, т. 2 (относно ал. 3 на чл.15) да се измени така:
  „(3) Когато в случаите по ал. 2 липсва изискуемия кворум, събранието се провежда на следващия ден, а ако той е почивен или официален празник, в следващия работен ден, в часа и на мястото, посочени в поканата по чл.13, ал.1 за свикване на общото събрание. Ако в този ден и час липсва необходимия кворум по ал. 1, то се отлага с един час, провежда се по предварително обявения дневен ред и се смята законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 14:
  § 14. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „собственост” се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите по чл. 17, ал. 2, т. 1-4.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Ако събранието не може да се проведе в посочения в поканата час поради липса на кворум по ал. 1, събранието се отлага с един час, провежда се по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, ако на него са представени не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.”
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Когато в случаите по ал. 2 липсва изискуемият кворум, събранието се провежда на следващия ден, а ако той е почивен или официален празник, в следващия работен ден, в часа и на мястото, посочени в поканата по чл. 13, ал. 1 за свикване на общото събрание. Ако липсва необходимият кворум по ал. 1, събранието се провежда по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.”


  § 14. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Председателят на управителния съвет (управителят) съобщава за изготвения протокол чрез поставяне на копие от него на най-малко две общодостъпни и видни места в етажната собственост и го връчва на собствениците при поискване. Датата, часът и мястото на поставяне задължително се удостоверяват върху протокола от председателя на управителния съвет (управителя).”
  2. Алинея 8 се отменя.
  3. В ал. 9 думите „и съобщението е връчено чрез залепване на външната врата на самостоятелния обект” се заличават.

  Предложение на нар. пр. Захари Георгиев:
  По §14
  В чл. 16 (7) думите "при поискване" в предложения текст се заменят с думите "лично или по реда за връчване на поканата за общото събрание".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  В § 14, относно чл.16:
  а/ Точка 1, относно ал. 7 се изменя така:
  „(7) Председателя на управителния съвет (управителят) в срока по ал. 6 поставя на информационното табло на етажната собственост съобщение за изготвянето на протокола. За поставяне на съобщението се съставя протокол от председателя на управителния съвет (управителя) и един собственик/ползвател/обитател, в който се посочва датата, часа и мястото на поставяне на съобщението. Копие от протокола се предоставя на собствениците, ползвателите или обитателите при поискване.
  б/ Точка 3 да се измени така:
  «3. В ал. 9 след думата „собственикът” се поставя запетая и се добавя „ползвателят”, а думите „и съобщението е връчено чрез залепване на външната врата на самостоятелния обект” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следнта редакция на § 14, който става § 15:
  § 15. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Председателят на управителния съвет (управителят) в срока по ал. 6 поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата съобщение за изготвянето на протокола. За поставяне на съобщението се съставя протокол от председателя на управителния съвет (управителя) и един собственик, ползвател или обитател, в който се посочва датата, часът и мястото на поставяне на съобщението. Копие от протокола се предоставя на собствениците, ползвателите или обитателите при поискване.»
  2. Алинея 8 се отменя.
  3. В ал. 9 след думата „собственикът” се поставя запетая и се добавя „ползвателят”, а думите „и съобщението е връчено чрез залепване на външната врата на самостоятелния обект” се заличават.


  § 15. В чл. 17 се правят следните измененият и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 1 думата „единодушно” се заменя със „100 на сто идеални части от общите части”;
  б) в т. 2 думата „представените” се заличава, а думата „идеални” се заменя с „идеалните”;
  в) в т. 3 след думата „ремонт” се поставя запетая и се добавя „както и в случаите по чл. 11, ал. 1, т. 10, букви „д” и „л” и при избиране на председател на управителния съвет, управител или член на управителен съвет за повече от два последователни мандата”.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Решенията по чл. 11, ал. 1, т. 6 и т. 10, букви „ж”, „з” и „к” могат да се приемат, като броят на гласовете се формира според броя на индивидуалните обекти в етажната собственост.”

  Предложение на нар. пр. Николай Пехливанов:
  По§ 15
  1. В чл.17 ал.1 след думите „на сградата" точката се заличава, поставя се запетая и се добавя „или на броя от притежаваните
  от тях самостоятелни обекти в етажната собственост ".
  2. В чл.17 ал.2, т.2 след думите „на етажната собственост" се поставя запетая и се добавя „ или не по-малко от 75 на сто от броя на самостоятелни обекти в етажната собственост ".
  3. В ал.2, т.З „на етажната собственост" се поставя запетая и се добавя „или не по-малко от 67 на сто от представените самостоятелни обекти в етажната собственост ".
  4. В ал.З след думите на „етажната собственост" точката се заличава, поставя се запетая и се добавя „или повече от 50 на сто от представените самостоятелни обекти в етажната собственост ".

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  Параграф § 15 да се измени така:
  „ § 15. В чл. 17 се правят следните измененият и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 1 думата „единодушно” се заменя със „100 на сто идеални части от общите части”;
  б) в т. 2 думата „представените” се заличава, а думата „идеални” се заменя с „идеалните” и се създава изречение второ: «Когато собственикът, притежава повече от 25 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, решението за изваждането му се приема с мнозинство не по-малко от 75 на сто от останалите идеални части от общите части на етажната собственост.»
  в) в т. 3 думите „от представените” се заличава, а думата „идеални” се заменя с „идеалните”, а след думата „ремонт” се поставя запетая и се добавя „както и в случаите по чл. 11, ал. 1, т. 10, б. „д” и „л” и при избиране на председател на управителния съвет, управител или член на управителен съвет за повече от два последователни мандата”.
  2. Създават се нова ал. 4 и ал. 5:
  «(4) Когато в документите за собственост на самостоятелните обекти в сгради в режим на етажна собственост не са посочени съответните идеални части от общите части на сградата, за целите на този закон идеалните части за всеки самостоятелен обект се определят като съотношение между сбора на площта на самостоятелния обект и складовите помещения, придадени към обекта, разделен на сбора от площта на всички самостоятелни обекти и придадените складови помещения, като така полученото число се преобразува в проценти.»
  (5) В случаите, в които сборът от процентите на идеалните части на собствениците в общите части на сградата, установени по данните от документите за собственост, не е равен на 100, притежаваните от собствениците идеални части се определят съгласно ал.4 ”
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) Общото събрание може да реши решенията по чл. 11, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 и т. 10, б. „б”, „д”, „ж”, „з” и „и” да се приемат, с мнозинство повече от половината от броя на индивидуалните обекти в етажната собственост.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 16:
  § 16. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, за учредяване право на ползване или право на строеж и за промяна предназначението на общите части – със 100 на сто идеални части от общите части”;
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. за изваждане от сградата на собственик или ползвател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части, оставащи след приспадане на идеалните части на собственика или ползвателя; собственикът или ползвателят, за когото се отнася решението, не участва в гласуването; за изваждането от сградата на обитател, решението се взема с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части;”
  в) точка 3 се изменя така:
  „3. за извършване на полезни разходи и за получаване на кредити – с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части;”
  г) създават се т. 4-6:
  „4. за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или разсрочване на изпълнението им – с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части;
  5. за обновяване, за извършване на основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или собствени средства или други източници на финансиране – с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части;
  6. за поставяне на рекламни или технически съоръжения върху сградата, за присъединяване на сградата към топлопреносната, водоснабдителната, електроснабдителната и газоснабдителната мрежа и за прекратяване на топлоснабдяването и газоснабдяването в етажната собственост – с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части;»
  2. Създават се нова ал. 4 и ал. 5 и 6:
  «(4) Когато в документите за собственост на самостоятелните обекти в сгради в режим на етажна собственост не са посочени съответните идеални части от общите части на сградата, за целите на този закон идеалните части за всеки самостоятелен обект се определят като съотношение между сбора на площта на самостоятелния обект и складовите помещения, придадени към обекта, разделен на сбора от площта на всички самостоятелни обекти и придадените складови помещения, като така полученото число се преобразува в проценти.
  (5) По реда на ал. 4 се определят идеалните части от общите части, въз основа на представените данни от собствениците или информацията по чл. 23, ал. 1, т. 10, когато:
  1. сборът от процентите на идеалните части на собствениците в общите части на сградата, не е равен на 100;
  2. управлението се осъществява във всеки отделен вход, а сборът от процентите на идеалните части на собствениците от общите части във входа, не е равен на 100.
  (6) Определените идеални части по реда на ал. 4 и 5 се одобряват с решение на общото събрание с мнозинство не по-малко от две трети от самостоятелните обекти в сградата или входа. Общото събрание може да откаже да одобри определените идеални части, само ако е допусната грешка в пресмятането.»
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и се изменя така:
  „(7) Общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части може да реши следните решения да се приемат с мнозинство повече от половината от броя на самостоятелните обекти:
  1. приемане, изменяне и допълване на правилника за вътрешния ред;
  2. избиране и освобождаване членовете на управителния съвет (управителя) и касиера;
  3. избиране и освобождаване членовете на контролния съвет (контрольора);
  4. определяне размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата;
  5. поставянето на реклами или технически съоръжения върху сградата;
  6. създаването на условия за достъп в етажната собственост на хора с увреждания;
  7. използване на общите части на сградата и прилежащата й площ при възникнали спорове, както и за спазване на вътрешния ред и санитарно-хигиенните норми.”


  Предложение на нар. пр. Николай Пехливанов:
  Нов §15а
  1. Създава се нов чл.17а със следния текст:
  „Чл.17а. Собственик, който е неизряден платец, може с решение на Общото събрание да бъде лишен от право на глас при приемане на решения от Общото събрание до плащане на дължимите суми или разсрочване на плащанията с приет погасителен план от Общото събрание на етажната собственост "

  Комисията не подкрепя предложението.


  § 16. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 думата „само” се заличава, а след думата „собственици” се добавя „и ползватели”.
  2. В ал. 7 след думата „управителя” се добавя „и касиера”.
  3. Създават се ал. 8 - 11:
  „(8) По решение на общото събрание, взето с мнозинството по
  чл. 17, ал. 2, т. 3, правомощията или част от тях на управителния съвет (управителя) могат да бъдат възлагани на физически и юридически лица, които не са собственици. Договорът за възлагане се сключва от упълномощено от общото събрание лице.
  (9) За член на управителния съвет (управител) може да бъде избрано и посочено от собственика лице, което живее в сградата и е вписано в книгата на собствениците. Договорът за възлагане се сключва от упълномощено от общото събрание лице.
  (10) В сгради в режим на етажна собственост, в които са разположени самостоятелни обекти – собственост на юридически лица и/или еднолични търговци (жилища, магазини, ресторанти, производствени, стопански и други обекти с нежилищно предназначение), за член на управителния съвет (управител) може да бъде избрано лице, посочено от собственика. Договорът за възлагане се сключва от упълномощено от общото събрание лице.
  (11) Лицата по ал. 8, 9 и 10 трябва да отговарят на изискванията на ал. 5.”

  Предложение на нар. пр. Захари Георгиев:
  По §16
  В чл. 19, в (5) думите "и ползватели" от предложения текст се заменят с думите "и ползватели, ако са упълномощени за целта от собствениците на съответната етажна собственост".

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на нар. пр. Николай Пехливанов:
  По § 16
  1. В чл. 19 се създава нова ал.12:
  „(12). По решение на общото събрание, взето с мнозинство по чл.17, ал.2, т.З, правомощията ши част от тях на Управителния съвет (управителя) могат да бъдат възлагани на физически или юридически лица, които не са собственици и нямат местоживеене в етажната собственост, ако извършват по занятие управление на недвижими имоти и притежават удостоверение за регистрация по реда на този закон. "

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  По §16, относно чл.19:
  а/ Точка 1, относно ал. 5 се изменя така:
  «(5) Членове на управителния съвет могат да бъдат собственици и ползватели, които не са съпрузи или не са във фактическо съпружеско съжителство, в роднинска връзка помежду си по права линия или по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен.
  б/ В т. 3:
  аа/ В ал.8 думите «по чл.17, ал.2, т.3» се заменят с «51 на сто идеални части от общите части»
  бб/ Алинеи 9 и 10 да се обединят в ал. 9 със следния текст:
  „(9) За член на управителния съвет (управител) може да бъде избрано и посочено от собственика лице, което живее в сградата и е вписано в книгата на етажната собственост, както и лице, посочено от представляващия юридическото лице или едноличния търговец, когато самостоятелни обекти са собственост на юридически лица или еднолични търговци. Договорът за възлагане се сключва от упълномощено от общото събрание лице.”
  вв/ Алинея 11 да стане ал.10 и да се измени така:
  „(10) За лицата по ал. 8 и 9 се прилага ал. 5.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 17:

  § 17. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 5 се изменя така:
  «(5) Членове на управителния съвет могат да бъдат собственици и ползватели. За член на управителния съвет (управител) може да бъде избрано и посочено от собственика лице, което живее в сградата и е вписано в книгата на етажната собственост, както и лице, посочено от представляващия юридическото лице или едноличния търговец, когато самостоятелни обекти са собственост на юридически лица или еднолични търговци.”
  2. В ал. 7 след думата „(управителя)” се добавя „и касиера”.
  3. Създава се ал. 8:
  „(8) По решение на общото събрание, взето с мнозинството повече от 50 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, правомощията или част от тях на управителния съвет (управителя) могат да бъдат възлагани на физически лица, които не са собственици, срещу възнаграждение. Договорът за възлагане се сключва от упълномощено от общото събрание лице.”

  Предложение на нар. пр. Николай Пехливанов:
  Нов § 16а
  Чл.20 се изменя така:
  1. Досегашният текст става ал.1.
  2. Създава се нова ал.2:
  „ (2). Общото събрание на етажната собственост със свое решение може да лиши собственик, който е неизряден платец, от правото да бъде управител, член на управителен съвет, контрольор или член на контролен съвет до плащане на всички дължими суми ".

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  Създава се нов § 16а:
  „§ 16а. В чл. 20 след думата „собственик” се поставя наклонена черта и се добавя «или ползвател».
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 18:
  § 18. В чл. 20 след думата „собственик” се добавя «или ползвател».

  Комисията предлага да се създаде нов § 19:
  § 19. В чл. 21, ал. 3 се отменя.


  § 17. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3 след думата „разходите” се поставя запетая и се добавя „плановете на сградата и екзекутивните чертежи на инсталациите”;
  б) в т. 6 думите „води и съхранява” се заменят със ,,създава, съхранява и поддържа”;
  в) създава се нова т. 8:
  „8. получава писмени уведомления, когато топлинният товар на сградата се намали под 50 на сто;”
  г) досегашната т. 8 става т. 9.
  2. В ал. 2 думите „предоставят за запознаване на всеки собственик или обитател при поискване” се заменят с „оповестяват по реда на чл. 16, ал. 7”.
  3. Създават се ал. 3 - 5:
  „(3) Управителят или председателят на управителния съвет представлява собствениците при извършване на всички действия, включително воденето на дела, които са във връзка с обикновеното управление на етажната собственост. За действия, които излизат вън от пределите на обикновеното управление, той представлява собствениците, ако бъде упълномощен от общото събрание.
  (4) Управителят или председателят на управителния съвет представлява в процеса собствениците по исковете, предявени срещу или от тях, във връзка с общите части.
  (5) Всеки собственик може да вземе лично участие в делото, по което управителят представлява собствениците.”

  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  По §17, относно чл.23:
  а/ В т. 1:
  аа/ буква „а”, относно ал.1, т.3, се изменя така:
  „а/ в т. 3 след думите „плановете на сградата” се добавя „ и екзекутивните чертежи”.
  бб/ буква „б”, относно ал.1, т.6 се изменя така:.
  „6. създава, съхранява и поддържа книга на етажната собственост по чл.7;”
  вв) Създава се нова б. „в”:
  „в/ точка 7 се изменя така:
  „7. уведомява общинската администрация за обстоятелствата по чл. 46а и промените в тях.”
  гг) буква «в» по вносител става букта «г» , относно нова т. 8, да се измени така:
  „8. Съобщава своевременно, по реда на чл. 13, ал. 1, на всички собственици, ползватели и обитатели при получаването на писмени уведомления от експлоатационното дружество, когато топлинния товар на сградата се намали под 50 на сто.”
  б/ В т.3:
  аа/ Алинеи 3 и 4 да се изменят така:
  «(3) Председателят на управителния съвет (управителят) представлява собствениците при извършване на всички действия, които са във връзка с обикновеното управление на етажната собственост. За действия, които излизат вън от пределите на обикновеното управление - учредяване на право на ползване, строеж, надстрояване, пристрояване или промяна на предназначението на общи части, той представлява собствениците, ако бъде упълномощен от общото събрание.
  (4) Председателят на управителния съвет (управителят) представлява пред съда собствениците в етажната собственост по исковете, предявени срещу тях във връзка с общите части и по исковете, предявени срещу собственик, ползвател или обитател, който не изпълнява решение на общото събрание или задълженията си по този закон. По искове срещу трети лица, във връзка с общите части, председателят на управителния съвет (управителят) представлява собствениците ако бъде упълномощен от общото събрание.
  бб/ Създава се ал. 6:
  „(6) При избор на нов управителен съвет /управител/, съхраняваните документи, както и наличните парични средства, данни за банкови сметки и банкови карти се предават с протокол, който се подписва от членовете на предишния управителен съвет/управител/, от членовете на новоизбрания управителен съвет /управител/, от председателя на контролния съвет/контрольора/ и от касиера.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 20:

  § 20. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3 след думите „плановете на сградата” се добавя „и екзекутивните чертежи”.
  б) точка 6 се изменя така:
  „6. създава, съхранява и поддържа книга на етажната собственост по чл. 7;”
  в) точка 7 се изменя така:
  „7. уведомява общинската администрация за обстоятелствата по чл. 46б и промените в тях;”
  г) създават се нова т. 8 и т. 9, 10 и 11:
  „8. уведомява своевременно, по реда на чл. 13, ал. 1, собствениците, ползвателите и обитателите при получаване на писмени уведомления от експлоатационното дружество, когато топлинният товар на сградата се намали под 50 на сто;
  9. предоставя информацията за вписаните кучета в книгата на етажната собственост на съответната областна дирекция по безопасност на храните и на общината, в 30-дневен срок от вписването в книгата на етажната собственост;
  10. има право да получи информация от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от съответната община за площта на самостоятелния обект и складовите помещения, придадени към него;
  11. определя идеалните части по реда на чл. 17, ал. 4 и 5 въз основа на представените данни от собствениците и/или информацията по т.10.”
  д) досегашната т. 8 става т. 12.
  2. В ал. 2 думите „предоставят за запознаване на всеки собственик или обитател при поискване” се заменят с „оповестяват по реда на чл. 16, ал. 7”.
  3. Създават се ал. 3 - 6:
  „(3) Председателят на управителния съвет (управителят) представлява собствениците и ползвателите при извършване на всички действия, които са във връзка с обикновеното управление на етажната собственост. За действия по учредяване на право на ползване, строеж, надстрояване, пристрояване или промяна на предназначението на общи части, той представлява собствениците, ако бъде упълномощен от общото събрание.
  (4) Председателят на управителния съвет (управителят) представлява пред съда собствениците в етажната собственост по исковете, предявени срещу тях във връзка с общите части и по исковете, предявени срещу собственик, ползвател или обитател, който не изпълнява решение на общото събрание или задълженията си по този закон. По искове срещу трети лица, във връзка с общите части, председателят на управителния съвет (управителят) представлява собствениците, ако бъде упълномощен от общото събрание.
  (5) Всеки собственик може да участва в делото, по което управителят представлява собствениците.
  (6) При избор на нов управителен съвет (управител), съхраняваните документи, както и наличните парични средства, данни за банкови сметки и банкови карти се предават с протокол, който се подписва от членовете на предишния управителен съвет (управител), от членовете на новоизбрания управителен съвет (управител), от председателя на контролния съвет (контрольора) и от касиера.”


  § 18. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) По решение на общото събрание може да бъде избран контролен съвет (контрольор) за срок две години.”
  2. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Член на контролния съвет или контрольор може да бъде собственик или ползвател, който не е в роднинска връзка по права линия или по съребрена линия до втора степен с останалите членове на контролния съвет, както и с членовете на управителния съвет или с управителя.”
  3. Създават се ал. 10 и 11:
  „(10) За членове на контролния съвет (контрольор) могат да бъдат избирани и посочени от собственика лица, които живеят в сградата и са вписани в книгата на собствениците при спазване изискванията на ал. 7.
  (11) По решение на общото събрание на членовете на контролния съвет (контрольора) може да се заплаща възнаграждение.”

  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  В § 18, относно чл.24:
  а/ Създава се нова т. 2:
  «2.В ал.5, изречение второ, след думата „собствениците” се добавя „и ползвателите”.
  б/ Точка 2 става т. 3 и се изменя така:
  «3. Алинея 7 се изменя така:
  «(7) Член на контролния съвет или контрольор може да бъде собственик или ползвател, който не е: съпруг, във фактическо съпружеско съжителство, в роднинска връзка по права линия или по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен с останалите членове на контролния съвет, както и с членовете на управителния съвет или с управителя.”
  в/ Създава се нова т.4:
  «4. В ал. 9 след думата „собственик” се поставя запетая и се добавя думата „ползвател”.
  г/ Точка 3 по вносител става т. 5 и в нея ал. 11 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 21:

  § 21. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) По решение на общото събрание може да бъде избран контролен съвет (контрольор) за срок две години.”
  2. В ал. 5, изречение второ след думата „собствениците” се добавя „и ползвателите”.
  3. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Член на контролния съвет, контрольор или касиер може да бъде собственик или ползвател, който не е съпруг, член на домакинството, не е във фактическо съпружеско съжителство, в родствена връзка по права линия, по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен с останалите членове на контролния съвет, както и с членовете на управителния съвет или с управителя.”
  4. В ал. 9 след думата „собственик” се поставя запетая и се добавя „ползвател”.
  5. Създава се ал. 10:
  „(10) За членове на контролния съвет (контрольор) или касиер могат да бъдат избирани и посочени от собственика лица, които живеят в сградата и са вписани в книгата на етажната собственост при спазване изискванията на ал. 7.”


  § 19. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „на собствениците в етажната собственост” се заличават.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Сдружение може да се създаде от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части от етажната собственост. В този случай сдружението излъчва представител, който да участва в общото събрание по правилата на раздел II, като при вземане на решенията той гласува с дял, равен на дяловете, представени в сдружението.”

  Предложение на нар. пр. Николай Пехливанов:
  По§ 19
  В чл.25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създадената ал.4 се изменя така:
  „ (4). Сдружение може да се създаде от собственици представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части от етажната собственост или не по-малко от 67 на сто от броя на самостоятелните обекти в етажната собственост. В този случай сдружението излъчва представител, който да участва в общото събрание по правилата на раздел II, като при вземане на решение той гласува с дял, равен на дяловете, представени в сдружението, приравнени към начина на гласуване и приемане на решения в общото събрание. "
  2.Създават се нова ал.5:
  „ (5). Сдружението на собствениците се създава и развива дейност единствено и изключително за целите на този закон и не могат да му бъдат вменявани задължения извън предмета на Закона за управление на етажната собственост. "
  3. Създава се нова ал. 6:
  „ (6). Сдруженията на собствениците, регистрирани по реда на този закон, могат да кандидатстват с проекти по оперативни програми за усвояване на средства от Европейския съюз или на средства от държавния бюджет за ремонт, обновяване и саниране на сгради в режим на етажна собственост. "

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  По § 19, относно чл. 25:
  а/ Точка 1 се изменя така:
  „1. В ал. 2 думите „на всички собственици в етажната собственост” се заличават.”
  б/ В т. 2, относно ал.4, изречение второ след думите по „раздел ІІ” се добавя „на тази глава”, а думите „дяловете” се заменят с „идеалните части”.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 22:

  § 22. Член 25 се изменя така:
  „Създаване на сдружение на собствениците
  Чл. 25. (1) За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост собствениците могат да учредят сдружение. Сдружението е юридическо лице, създадено по реда на този закон.
  (2) Сдружението може да извършва и други дейности, свързани с управлението на общите части на етажната собственост, включително да усвоява средства от други източници на финансиране, извън тези по ал. 1.
  (3) За създаване на сдружението се свиква учредително събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сградата в режим на етажна собственост. Сдружението се създава от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.
  (4) Сдружение на собствениците може да се създаде за един или повече от един вход на сградата. В този случай сдружението се създава от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от идеалните части на собствениците от общите части във входа (входовете). Когато сборът от процентите на идеалните части на собствениците от общите части във входа (входовете) не е равен на 100, се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 5 и 6.
  (5) Сдружението се създава само за целите на този закон и се вписва в регистъра по чл. 44, ал. 1 по местонахождението на сградата в режим на етажна собственост. Сдружението се вписва и в регистър БУЛСТАТ.
  (6) Когато през годината сдружението извършва дейност само по ал. 1 или не осъществява дейност, не прилага Закона за счетоводството.
  (7) Средствата по ал. 1 и 2 се усвояват след решение на общото събрание на сдружението, а когато в сдружението не членуват всички собствениците на самостоятелни обекти в сградата или входа, решението се внася за приемане и от общото събрание на собствениците по реда на чл. 33, ал. 4.”


  § 20. В чл. 26 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Учредителното събрание се свиква чрез покана, която се поставя на видно и общодостъпно място по реда на чл. 13.”

  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  По § 20 думите „видно и общодостъпно място” да се заменят с „информационното табло”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 23:

  § 23. В чл. 26 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Учредителното събрание се свиква чрез покана, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата по реда на чл. 13.”

  § 21. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „всички собственици” се заменят със „собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост”.
  2. В ал. 3, изречение първо думата „собствениците” се заменя с „представените идеални части от общите части на етажната собственост”.
  3. В ал. 5 след думата „единодушно” се добавя „от всички собственици по ал. 1” и след думата „собствениците” се добавя „по ал. 1”.
  4. В ал. 6 думата „собственици” се заменя с „членове на сдружението”.

  Предложение на нар. пр. Николай Пехливанов:
  По §21
  В чл.27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 думите „всички собственици" се заменят със „собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части или представляващи не по-малко от 67 на сто от броя на самостоятелните обекти в нея ".
  2. В ал.З, изречението първо думата „собствениците" се заменя с „представените идеални части от общите части на етажната собственост или от броя на представените самостоятелни обекти в етажната собственост ".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 24:
  § 24. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „всички собственици” се заменят със „собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, а когато сдружението се създава за отделен вход - собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на входа.”
  2. В ал. 3 думата „собствениците” се заменя с „представените идеални части от общите части по ал. 1”.
  3. В ал. 4, т. 2 се създава изречение второ: „Наименованието на сдружението задължително съдържа името на населеното място, пълен административен адрес, а в градовете с районно деление наименованието на сдружението съдържа и името на района.”
  4. В ал. 5 след думата „единодушно” се добавя „от всички собственици по ал. 1” и след думата „собствениците” се добавя „по ал. 1”.
  5. В ал. 6 думата „собственици” се заменя с „членове на сдружението”.


  Комисията предлага да се създадат нови параграфи 25 и 26:

  § 25. В чл. 28 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 2 се изменя така:
  «2. предмета на дейност на сдружението, съгласно чл. 25, ал. 1 или 2 и срока, за който се учредява;».
  2. Алинея 2 се изменя така:
  «(2) Когато сдружението има предмет на дейност по чл. 25, ал. 1 то се учредява за неопределен срок.»


  § 26. В чл. 29, ал. 1 думите „или районна” се заличават.

  § 22. В чл. 30, ал. 3, изречение второ думите „след което се прекратява и сдружението” се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 27:

  § 27. В чл. 30 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „Европейския съюз или държавния бюджет” се заменят с „Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии или собствени средства”.
  2. В ал. 3:
  а) в изречение първо думите „или не по-късно от една година от прекратяването им поради непредвидени обстоятелства” се заменят с „но не по-рано от 5 години от приключването им”.
  б) в изречение второ думите „след което се прекратява и сдружението” се заличават.

  § 23. В чл. 32 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „собственици на самостоятелни обекти в етажната собственост” се заменят с „членове на сдружението”.
  2. В ал. 2 думата „собственици” се заменя с „членове на сдружението”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 28.


  § 24. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 1 думата „единодушно” се заменя с „всички членове на сдружението”;
  б) точки 2 и 3 се изменят така:
  „2. с мнозинство от 75 на сто от идеалните части от общите части на етажната собственост, представени в сдружението - за изваждане на собственик по реда на чл. 45 от Закона за собствеността; собственикът, за когото се отнася решението, не участва в гласуването;”
  3. с мнозинство от 67 на сто от идеалните части от общите части на етажната собственост, представени в сдружението - за обновяване, за извършване на основен ремонт и за прекратяване на сдружението, както и в случаите по чл. 11, ал. 1, т. 10, букви „д” и „л”.”
  2. В ал. 3 думите „представените идеални части от общите части на етажната собственост” се заменят с „идеалните части от общите части на етажната собственост, представени в сдружението”.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Решенията по чл. 11, ал. 1, т. 6 и т. 10, букви „ж”, „з” и „к” могат да се приемат, като броят на гласовете се формира според броя на индивидуалните обекти в етажната собственост.”

  Предложение на нар. пр. Николай Пехливанов:
  По §24
  В чл.ЗЗ се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 след думите „на сградата" точката се заличава, поставя се запетая и се добавя „или на броя от притежаваните от тях самостоятелни обекти в етажната собственост ".
  2. В ал.2 се правят следните изменения:
  а) в т.2 след думите „на етажната собственост" се поставя запетая и се добавя „ или от 75 на сто от броя на самостоятелните обекти в етажната собственост ".
  б) в т.3 „на етажната собственост" се поставя запетая и се добавя „или от 67 на сто от броя на самостоятелните обекти ".
  3. В ал.З след думите на „етажната собственост" точката се заличава, поставя се запетая и се добавя „или повече от 50 на сто от броя на самостоятелните обекти".

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  В § 24, т. 3 да се измени така:
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Общото събрание на сдружението може да реши решенията по чл. 11, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 и т. 10, б. „б”, „д”, „ж”, „з” и „и” да се приемат, с мнозинство повече от половината от броя на индивидуалните обекти, представени в сдружението.»

  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 29:

  § 29. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, за учредяване право на ползване или право на строеж и за промяна предназначението на общи части - от всички членове на сдружението”;
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. за изваждане от сградата на собственик или ползвател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части в сдружението, оставащи след приспадане на идеалните части на собственика или ползвателя; собственикът или ползвателят, за когото се отнася решението, не участва в гласуването; за изваждането от сградата на обитател, решението се взема с мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части в сдружението;”
  в) точка 3 се изменя така:
  „3. за извършване на полезни разходи и за получаване на кредити – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части в сдружението;”
  г) създават се т. 4-6:
  „4. за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или разсрочване на изпълнението им – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части в сдружението;
  5. за обновяване, за извършване на основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии, собствени средства или дуги източници на финансиране, както и за прекратяване на сдружението – с мнозинство не по-малко от 67 на сто от представените идеални части в сдружението;
  6. за поставяне на рекламни или технически съоръжения върху сградата, за присъединяване на сградата към топлопреносната, водоснабдителната, електроснабдителната и газоснабдителната мрежи и за прекратяване на топлоснабдяването и газоснабдяването в етажната собственост – с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части;»
  2. В ал. 3 думите „от общите части на етажната собственост” се заменят с „на собствениците в сдружението”.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Решенията на сдружението се внасят за приемане от общото събрание на собствениците, когато се отнасят до въпроси от правомощията на общото събрание на собствениците и в сдружението не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа. Управителният съвет (управителят) на сдружението свиква общо събрание на собствениците по реда на тази глава, раздел ІІ. В този случай членовете на сдружението участват в общото събрание на собствениците или определят представител, който гласува с дял, равен на идеалните части, с които е взето решението в сдружението.”
  4. Създава се ал. 5:
  „(5) Когато сдружението е учредено от всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа, общото събрание на сдружението има и правомощията на общото събрание на собствениците.”

  § 25. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 8:
  „8. получава писмени уведомления, когато топлинният товар на сградата се намали под 50 на сто;”
  б) досегашните т. 8 и 9 стават съответно т. 9 и 10.
  2. В ал. 7 след думата „управителя” се добавя „и касиера”.
  3. Създава се ал. 9:
  „(9) По решение на общото събрание на собствениците правомощията на управителния съвет (управителя), контролния съвет (контрольора) и касиера могат да се възложат на управителния съвет (управителя), контролния съвет (контрольора) и касиера на сдружението.”

  Предложение на нар. пр. Николай Пехливанов:
  По §25
  1. В чл.34 се създава нова ал.10:
  „ (10). По решение на общото събрание, взето с мнозинство по чл.ЗЗ ал.2 т.З правомощията или част от тях на управителния съвет (управителя) на сдружението могат да бъдат възлагани на физически или юридически лица, които не са собственици и нямат местоживеене в етажната собственост, ако извършват по занятие управление на недвижими имоти и притежават удостоверение за регистрация по реда на този закон ".

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  По параграф 25, относно чл. 34 се създава нова т. 2:
  «2. В ал.2, т. 5, 6 и 8 се отменят.»
  Останалите точки се преномерират.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 30:

  § 30. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) точки 3, 4, 5 и 6 се отменят;
  б) точка 8 се изменя така:
  „8. подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ в 7-дневен срок след получаване на удостоверение за регистрация на сдружението по чл. 46а, ал. 1.”
  2. Алинея 5 се изменя така
  «(5) За член на управителния съвет (управител) може да бъде избран собственик или предложено от собственика лице, което живее в сградата и е вписано в книгата на етажната собственост. Когато самостоятелни обекти са собственост на юридически лица или еднолични търговци за член може да бъде избрано, предложено от тях лице.”
  3. В ал. 7 след думата „(управителя)” се добавя „и касиера”.
  4. Алинея 8 се отменя.
  5. Създават се ал. 9, 10 и 11:
  „(9) По решение на общото събрание на собствениците и на сдружението правомощията на управителния съвет (управителя), контролния съвет (контрольора) и касиера могат да се възложат на управителния съвет (управителя), контролния съвет (контрольора) и касиера на сдружението.
  (10) По решение на общото събрание на сдружението прието с мнозинство повече от 50 на сто от представените идеални части в сдружението, правомощията на управителния съвет (управителя) могат да бъдат възлагани на физически лица, които не са собственици. Договорът за възлагане се сключва от упълномощено от общото събрание на сдружението лице.
  (11) Когато сдружението е учредено от всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа, управителният съвет (управителят), контролният съвет (контрольорът) и касиерът на сдружението изпълняват правомощията на управителния съвет (управителя), контролния съвет (контрольора) и касиера на етажната собственост.”


  Комисията предлага да се създаде нов § 31:
  § 31. В чл. 35 се правят следните изменения:
  1. В ал. 4 думите „етажната собственост” се заменят със „сдружението”.
  2. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Член на контролния съвет (контрольор) и касиер на сдружението може да бъде собственик, който не е съпруг, член на домакинството, не е във фактическо съпружеско съжителство, в родствена връзка по права линия, по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен с останалите членове на контролния съвет, както и с членовете на управителния съвет или с управителя на сдружението. По решение на общото събрание на членовете на контролния съвет (контрольора) може да се заплаща възнаграждение.”
  3. В ал. 9 изречение второ думите „или обитател” се заличават.


  § 26. В чл. 36, ал. 1 т. 4 се изменя така:
  „4. когато делът на представените идеални части спадне под изискуемия по чл. 25, ал. 4.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 32:
  § 32. В чл. 36 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 4 се изменя така:
  „4. когато делът на представените идеални части спадне под изискуемия по чл. 25, ал. 3 или 4.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Когато е одобрен проект за усвояване на средства по чл. 25, ал. 1, сдружението може да се прекрати с решение на общото събрание след изтичане на гаранционните срокове по проекта за извършените строителни и монтажни работи, но не по-рано от 5 години от приключването им.”
  3. В ал. 3 думите „или районната” се заличават.
  4. В ал. 4 думите „В двумесечен срок” се заменят с „Когато в сдружението членуват всички собственици в двумесечен срок”.

  § 27. В чл. 38 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Решенията на общото събрание се изпълняват в определените в тях срокове. Когато срокът не е определен, решенията се изпълняват в 14-дневен срок от оповестяването им по реда на чл. 16, ал. 7.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 33:

  § 33. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение второ думите „получаването на писмена покана, връчена по реда на чл. 13, ал. 2 – 6” се заменят с „оповестяването им по реда на чл. 16, ал. 7”.
  2. В ал. 2 след думата „собственик” се поставя запетая и се добавя „ползвател”.
  3. В ал. 3 след думата „собственик” се поставя запетая и се добавя „ползвател или обитател”.

  § 28. В чл. 40 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Молбата се подава пред районния съд по местонахождението на етажната собственост в 30-дневен срок от оповестяването на решението по реда на чл. 16, ал. 7.”

  Предложение на нар. пр. Захари Георгиев:
  По §28
  В чл.40:
  1. В (2) думата "молбата" се заменя с думата "жалбата" ;
  2. (3) се изменя така:
  (3) Подаването на жалбата спира изпълнението на решението до произнасяне на съда по допустимост или по същество.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 34.  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  Създава се нов § 28а .
  „§ 28а. В чл.41 точката се заменя със запетая и се добавят думите „съобразно разпоредбите на чл.23, ал.3 и 4.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 35:
  § 35. В чл. 41 след думата „лице” се поставя запетая и се добавя „съгласно разпоредбите на чл. 23, ал. 3 и 4.”


  § 29. В чл. 43, ал. 2 думите „получаването на писмената покана, връчена по реда на чл. 13, ал. 2 – 6” се заменят с „оповестяването по реда на чл. 16, ал. 7.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 36.


  Предложение на нар. пр. Николай Пехливанов:
  Нов §29а
  Създава се нов чл.43а
  „Чл. 4За. Управителните органи (Управителят) на етажната собственост подлежат на финансов и административен контрол от компетентните държавни и общински органи по отношение на управлението на етажната собственост и разпореждането със събраните средства."

  Предложението е оттеглено.

  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  Създават се нови § 29а и § 29 б:
  „§ 29а. Заглавието на глава трета се изменя така:
  „Регистрационен и уведомителен режим”

  „§ 29б. Член 44 се изменя така:
  «Регистър
  Чл. 44 (1) Общинската или районната администрация създава и поддържа публичен регистър на сдруженията на собствениците, които са учредени на територията й.
  (2) За регистрацията и достъпа до данните в регистъра не се събират такси.
  (3) В регистъра се вписват данни за:
  1. сградата или отделния вход в режим на етажна собственост - адрес, етажност и други индивидуализиращи характеристики, определени с наредбата по ал. 4;
  2. имена на членовете на управителните органи, адрес и телефон за контакти
  (4) Редът за водене, достъпът до регистъра и образецът на регистъра се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.»

  Комисията подкрепя по принци предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови параграфи 37 и 38:
  § 37. Заглавието на глава трета се изменя така: „Регистрационен и уведомителен режим”.

  § 38. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  «(1) Сдруженията на собствениците се вписват в съответната община по местонахождението на сградата в режим на етажна собственост. Общинската администрация създава и поддържа публичен регистър и публикува на интернет страницата си данните по ал. 3, съответно промените в тях, в 14-дневен срок от вписването в регистъра.»
  2. Алинея 3 се изменя така:
  «(3) В регистъра се вписват наименованието на сдружението, адреса, срока, за който е учредено, предмета на дейност, представените идеални части в сдружението, имената и адреса на членовете на управителния съвет (управителя) и начина на представителство.»
  3. В ал. 4 след думата «водене» се поставя запетая и се добавя «достъпът».


  § 30. В чл. 45, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „като служебно допълва информацията за сградата, която липсва в заявлението, поради това, че не е известна на собствениците, но е известна на общинската администрация”.

  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  Параграф 30 се изменя така:
  „§ 30. В чл. 45 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. Ал. 2 се изменя така:
  „ (2) При вписване в регистъра на сдружение на собствениците кметът на общината или района или оправомощено от него длъжностно лице проверява дали са спазени изискванията на чл. 29. ”
  3. В ал. 3 се заличават думите „ал. 1 и”, а думата”данните” се заменя със „сдружението”.
  4. В ал. 4 думите „ал. 1” се заменят с „ал. 2”, „съответната етажна собственост” се заменя със „сдружението на собствениците”, а числото „7” с „14”.
  5. В ал. 5 думите „съответната етажна собственост” се заменя със „сдружението на собствениците”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 39:

  § 39. В чл. 45 се правят следните изменения:
  1. В заглавието думите „или районната” се заличават.
  2. Алинея 1 се отменя.
  3. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) При вписване в регистъра на сдружение на собствениците кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице проверява дали са спазени изискванията на този закон. ”
  4. В ал. 3 думите „ал. 1 и 2” се заменят с „ал. 2”, думите „или района” се заличават, а думата ”данните” се заменя със „сдружението”.
  5. В ал. 4 думите „ал. 1” се заменят с „ал. 2”, думите „съответната етажна собственост” се заменят със „сдружението на собствениците”, а числото „7” се заменя с „14”.
  6. В ал. 5 думите «или района» се заличават, а думите „съответната етажна собственост” се заменят със „сдружението на собствениците”.


  Комисията предлага да се създаде нов § 40:
  § 40. В чл. 46, ал. 2 думите „или района” се заличават.

  Предложение на нар. пр. Николай Пехливанов:
  Нов §30а
  Създава се нов чл.46а:
  „Чл.46а.(1). След извършване на регистрацията по чл.45, общинската или районната администрация по вписването в регистъра издава удостоверение за регистрация на съответната етажна собственост, в което посочва трите имена на управителя или на председателя на управителния съвет и данните на представения от него документ за самоличност.
  (2). Издаденото удостоверение по ал. 1 легитимира управителя или председателя на управителния съвет като представляващ етажната собственост пред всички трети физически и юридически лица, доставчици на консумативи и други услуги за бита, включително пред всички държавни и общински институции, по повод и във връзка с възникналите им отношения с представляваната етажна собственост или с отделни нейни членове ".

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 41:
  § 41. Създава се чл. 46а:
  „Удостоверение за регистрация
  Чл. 46а. (1) След вписване в регистъра по чл. 44 общинската администрация издава удостоверение за регистрация на сдружението, в което се вписват данните по чл. 44, ал. 3.
  (2) Образецът на удостоверението по ал. 1 се утвърждава от министъра на регионалното развитие и благоустройството.”

  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  Създава се нов § 30а:
  «§ 30а. Създава се чл. 46а:
  «Задължение за уведомяване
  Чл.46а Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост, подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските или районните администрации. Уведомлението съдържа имената на членовете на управителния съвет или на управителя, адрес и телефон за контакти с управителя/ите и адреса на сградата в режим на етажна собственост.»
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 42:
  § 42. Създава се чл. 46б:
  «Задължение за уведомяване
  Чл. 46б. Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост, подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските или районните администрации. Уведомлението съдържа имената, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция.»


  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  Създава се нов § 30б:
  «§ 30б. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1/ Алинея 1 се отменя.
  2/ В ал.2 след думата «регистрираните» се добавя «сдружения и», а след думата «района» се добавя « за които са подадени уведомления по чл. 46а.»
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 43:
  § 43. В чл. 47 се правят следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така: «Задължение за подаване на справка».
  2. Алинея 1 се отменя.
  3. Алинея 2 се изменя така:
  «(2) Кметът на общината или района ежегодно до края на месец март подава справка за предходната година до министъра на регионалното развитие и благоустройството за подадените уведомления за етажната собственост по чл. 46б. Кметът на общината ежемесечно подава справка до министъра на регионалното развитие и благоустройството за вписаните в регистъра по чл. 44 сдружения, съдържаща информацията по чл. 44, ал. 3. ”
  § 31. Създава се нов чл. 47а:
  „Чл.47а. (1) Създава се регистър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на лицата, с предмет на дейност управление на недвижими имоти, на които могат да извършват дейност по управление и поддържане на общите части на сгради в режим на етажна собственост.
  (2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация на лицата, извършващи дейност по управление на общите части на сгради в режим на етажна собственост.
  (3) Лицата по ал. 2 заплащат такса, определена с тарифа на министерството на регионалното развитие и благоустройство.
  (4) Редът за водене и образецът на регистъра, начинът, условията за регистрация и издаването на удостоверения за вписване на лицата, извършващи дейност по управлението на общи части на сгради в режим на етажна собственост , се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройство.
  (5) Министерството на регионалното развитие и благоустройство осигурява достъп до информацията по ал. 1 на интернет страницата си.

  Предложение на нар. пр. Зоя Георгиева:
  Параграф 31 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Николай Пехливанов:
  По §31

  Чл.47а се изменя и допълва така:
  „47а. (1). Създава се регистър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на лицата, с предмет на дейност управление на недвижими имоти, на които могат да извършват дейност по управление и поддържане на общите части на сгради в режим на етажна собственост.
  (2). Министърът на регионалното развитие и благоустройството или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация на лицата, извършващи дейност по управление на общите части на сгради в режим на етажна собственост.
  (3). Удостоверенията за регистрация по ал.2 са със срок на валидност 5(пет) години и се издават по образец утвърден от Министъра на регионалното развитие и благоустройство.
  (4). За регистрация за извършване на дейност по управление на общите части на сгради в режим на етажна собственост, включително и на жилищните комплекси от затворен тип могат да кандидатстват физически и/или юридически лица, които отговарят на следните условия:
  1. нямат парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл.162 ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
  2. не са обявени в несъстоятелност;
  3. не са в производство по ликвидация;
  4. членовете на управителните и/или контролни органи на юридическите лица, както и физическите лица:
  а ) имат завършено средно или висше образование;
  б) не са били осъждани за престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани;
  в) не са лишавани от право да упражняват търговска дейност.
  (5).Лицата по ал.4 се регистрират след представяне в Министерството на регионалното развитие и благоустройство писмено заявление по образец, утвърден от Министъра на регионалното развитие и благоустройство, като към заявлението прилагат:
  1. Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър при Агенцията по вписванията (за юридическите лица и едноличните търговци);
  2. Копие от регистрация в регистър БУЛСТАТ за физическите лица;
  3. Свидетелство за съдимост на физическите лица и на лицата, представляващи юридическите лица;
  4. Копие от удостоверение за вписване в регистъра на администраторите на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни;
  5. Удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на заявлението;
  6. Нотариално заверени копия на документи за завършено средно или висше образование от физическите лица или от представляващите юридическото лице.
  (6). За издаване на удостоверенията за регистрация лицата по ал.2 заплащат такса, определена с тарифа на министерството на регионалното развитие и благоустройство.
  (7). Регистриращият орган отказва вписване в регистъра и издаване на удостоверение за регистрация, ако лицето-заявител не отговаря на някое от условията по ал.4 и/или не представя необходимите документи за регистрация, изрично изброени в ал.5.
  (8). Отказът за регистрация може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс.
  (9). Вписванията в регистъра се заличават при прекратяване на регистрацията по постъпило искане на регистрираното лице или по инициатива на Министъра на регионалното развитие и благоустройство при установяване на промяна или отпадане на обстоятелства, представляващи нормативно посочени изисквания за регистрация.
  (10). Утвърждаването на образците на регистъра, на заявленията за кандидатстване и на издаваните удостоверения за регистрация, както и реда за водене на регистъра, реда за издаване на удостоверенията за регистрация, срокове за произнасяне на компетентния орган по подадените заявления и за вписване в регистъра на лицата, извършващи дейност по управлението на общи части на сгради в режим на етажна собственост, и въвеждане на допълнителни изисквания в изпълнение на закона, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройство.
  (11). Министерството на регионалното развитие и благоустройство осигурява достъп до информацията по ал.1, на интернет страницата си.


  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 31 да бъде отхвърлен.


  § 32. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части или подмяна на общи инсталации и оборудване се извършва по решение на общото събрание на собствениците.”
  2. В ал. 3 думите „или на сдружението” се заличават.
  3. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Всеки собственик може да извърши със собствени средства, материали и/или труд необходим ремонт на общи части на сградата без решение на общото събрание. Разходите за извършване на ремонта, направени от собственик за негова сметка, му се възстановяват с решение на общото събрание или се прихващат от дължимите от него вноски за фонда по чл. 50 след представяне на документи, удостоверяващи плащанията.”
  4. В ал. 7 запетаята след думата „собственици” и думите „които отговарят солидарно за възстановяването им” се заличават.

  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  В § 32, относно чл.48, се създава т. 5:
  «5. В ал. 8 след думата „собствениците” се поставя запетая и се добавя „ползвателите”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 44:

  § 44. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части или подмяна на общи инсталации и оборудване се извършва по решение на общото събрание на собствениците.”
  2. В ал. 3 думите „или на сдружението” се заличават.
  3. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Всеки собственик може да извърши със собствени средства, материали и/или труд необходим ремонт на общи части на сградата без решение на общото събрание. Разходите за извършване на ремонта, направени от собственик за негова сметка с решение на общото събрание се възстановяват или се прихващат от дължимите от него вноски по чл. 50 след представяне на документи, удостоверяващи плащанията.”
  4. В ал. 7 запетаята след думата „собственици” и думите „които отговарят солидарно за възстановяването им” се заличават.
  5. В ал. 8 думата «текущото» се заличава, а след думата „собствениците” се поставя запетая и се добавя „ползвателите”.  § 33. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
  „1. ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание, но не по-малко от 1 на сто от минималната работна заплата за страната.”
  2. В ал. 3 думата „разплащателна” се заличава.

  Предложение на нар. пр. Николай Пехливанов:
  По §33
  В чл. 50 се създава нова ал.6:
  „(6). Общото събрание на собствениците или на сдружението може да не създава и да не поддържа фонд „Ремонт и обновяване" в нови сгради за срок от 3 (три) години от датата на издаване на Разрешението за ползване или Удостоверението за въвеждане в експлоатация на сградата. "

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  В § 33, т. 1, относно.чл. 50, ал. 2, т. 1, се изменя така:
  „1. ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост, но не по-малко от три процента от минималната работна заплата за страната.”

  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 45:

  § 45. В чл. 50 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, т. 1 се изменя така:
  „1. ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост, но не по-малко от един процент от минималната работна заплата за страната.”
  2. В ал. 3 думата „разплащателна” се заличава.


  § 34. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Наименованието се изменя така:
  „Разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост”
  2. В ал. 1 думите „Консумативните разходи и разходите за текущо поддържане за” се изменят с „Разходите за управление и поддържане на общите части на”.
  3. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и собственици, ползватели и обитатели, които пребивават в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на 6 месеца, не заплащат разходите по ал. 1.”
  4. В ал. 3 думите „повече от един месец” се заменят с „повече от три месеца в рамките на една година”.
  5. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
  „(5) Собственици или обитатели, които упражняват професия или извършват дейност в етажната собственост, при която достъпът на външни лица е по-чест от обичайния, както и собственици или ползватели на магазини, ресторанти, производствени, стопански и други помещения с нежилищно предназначение заплащат разходите за управление и поддържане от трикратния до петкратния размер на разходите по ал. 1 за всеки от заетите в дейността, като точният размер се определя с решение на общото събрание в зависимост от честотата на посещенията.
  (6) Собствениците на магазини, офиси и други, когато за техните самостоятелни обекти е предвиден отделен вход, който не съвпада с входа, предвиден за останалите собственици и обитатели на сградата, не заплащат разходите за управление на общите части на сградата, но заплащат вноските по чл. 50.”

  Предложение на нар. пр. Николай Пехливанов:
  По §34

  В чл.51 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Наименованието се изменя така: „Консумативни разходи и разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост".
  2. Ал.1 се изменя така:
  „(1)Консумативните разходи за общите части в етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците и обитателите ".
  3.Създава се нова ал.8:
  „ (8). Разходите за управление и поддържане на общите части се плащат от собствениците в етажната собственост за всеки притежаван от тях самостоятелен обект, като размерът на вноската за всеки самостоятелен обект се определя с решение на Общото събрание на етажната собственост. "

  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2 и не подкрепя предложенията по т. 1 и 3.


  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  В § 34, относно чл.51:
  а/ Точка 2 да се измени така:
  „2. В ал. 1 думите „Консумативните разходи и разходите за текущо поддържане за” се заменят с „Разходите за управление и поддържане на общите части на”, а след думата „собствениците” се поставя запетая и се добавя „ползвателите”.
  б/ т. 3, относно ал. 2 се изменя така:
  „(2) Деца, ненавършили 7-годишна възраст, както и собственици, ползватели и обитатели, които пребивават в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година, не заплащат разходите по ал. 1.”
  в/ В т. 4, относно ал.3 след думата „собственик” се поставя запетая и се добавя думата „ползвател», след, което продължава предложения текст.
  г/ В т.5:
  аа/ относно ал.5 в началото след думата „собственици” се поставя запетая и се добавя думата „ползватели”.
  бб/ относно ал.6 след думата „собствениците” се поставя запетая и се добавя „ползвателите”.
  д/ Създава се точка 6:
  «6. В ал.7 след думата „собственици” се поставя запетая и се добавя думата „ползватели”.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 46:

  § 46. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така: „Разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост”.
  2. В ал. 1 думите „Консумативните разходи и разходите за текущо поддържане за” се заменят с „Разходите за управление и поддържане на”, а след думата „собствениците” се поставя запетая и се добавя „ползвателите”.
  3. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Не се заплащат разходите по ал. 1 за деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и от собственик, ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година.”
  4. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части може да реши собственик, ползвател или обитател, който отсъства повече от 30 дни в рамките на една календарна година да заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от разходите за управление и поддържане по ал. 1. За отсъствието се уведомява писмено председателя на управителния съвет (управителя).”
  5. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
  „(5) Собственик, ползвател или обитател, който упражнява професия или извършва дейност в самостоятелен обект на етажната собственост, свързана с достъп на външни лица, заплаща разходите за управление и поддържане на общите части в размер от трикратния до петкратния размер, определен с решение на общото събрание.
  (6) Собственик, ползвател или обитател по ал. 5 заплаща разходите за управление и поддържане на общите части на сградата в размера по ал. 1, когато за самостоятелните им обекти е предвиден отделен вход.”
  6. В ал. 7 след думата „Собственици” се поставя запетая и се добавя „ползватели”, думите „консумативни разходи” се заменят с „разходи за електрическа енергия, вода, отопление, почистване на общите части и абонаментно обслужване на асансьора”.


  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  Създава се нов § 34а:
  «§ 34а. В чл.55 се правят следните допълнения :
  1. В ал. 1 след думата „собственик” се поставя запетая и се добавя думата „ползвател”.
  2. В ал.2 след думата „собственик” се поставя запетая и се добавя думата „ползвател” и след думите „другите собственици” се поставя наклонена черта и се добавя думата „ползватели”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 47:
  § 47. В чл. 55 се правят следните допълнения :
  1. В ал. 1 след думата „Собственик” се поставя запетая и се добавя „ползвател”.
  2. В ал. 2 след думата „Собственик” се поставя запетая и се добавя „ползвател” и след думите „другите собственици” се добавя „и/или ползватели”.


  § 35. В чл.56 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Член на управителен съвет (управител), член на контролен съвет (контрольор), временен управител по чл.8, физическо или юридическо лице на което му е възложено управлението и поддържането на общите части на етажната собственост, който наруши или не изпълни задълженията си по този закон, ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба или имуществена санкция от 300 до 1000 лв.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Председател на управителен съвет (управител), физическо или юридическо лице с представителна власт на което е възложено управлението и поддържането на общите части на етажната собственост, който не заявява за вписване обстоятелства в публичния регистър по чл.44 и/или договори за управление и поддържане на общите части в Агенцията по вписванията, както и промените в тях, се наказва с глоба или имуществена санкция от 100 до 500 лв.”


  Предложение на нар. пр. Зоя Георгиева:
  Параграф 35 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  В § 35 , относно чл. 56, се създава т. 3:
  „3. Създава се ал.3:
  „(3) Председател на управителен съвет (управител), който не подаде уведомление в общинската или районните администрации по чл.б, се наказва с глоба от 50 до 400 лв.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 48:

  § 48. В чл. 56 се създава ал. 3:
  „(3) Председател на управителен съвет (управител), който не подаде уведомление в общинската или районните администрации по чл. 46б, се наказва с глоба от 50 до 400 лв.”  Комисията предлага да се създаде § 49:
  § 49. Създава се чл. 56а:
  „Чл. 56а. За неизпълнение на задължението по чл. 44, ал. 1 или по чл. 47, ал. 2 кметът на общината или района се наказва с глоба от 100 до 500 лв.”


  § 36. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо след думата „съвет” се добавя „или от длъжностно лице от общинската или районната администрация по реда на
  ал. 4”.
  2. В ал. 2 изречение второ се изменя така:
  „Когато в етажната собственост няма избран контролен съвет (контрольор), протоколът се съставя от касиера и двама собственици или от трима собственици, определени с решение на общото събрание.”
  3. В ал. 4 думата „издава” се заменя със „съставя”.

  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  Параграф 36 се изменя така:
  «§ 36. В чл.57 се правят следните изменения и допълнения:
  1/ В ал.1, изречение второ след думата „собственици” се поставя наклонена черта и се добавя думата „ползватели”, а думите «определени с решение на общото събрание» се заличават.
  2. В ал. 2, изречение второ след думите «собственици» се ” се поставя наклонена черта и се добавя думата „ползватели”, а думите «определени с решение на общото събрание» се заличават.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 50:

  § 50. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение второ след думата „собственици” се добавя „и/или ползватели”, а думите «определени с решение на общото събрание» се заличават.
  2. В ал. 2, изречение второ след думите «собственици» се добавя „и/или ползватели”, а думите «определени с решение на общото събрание» се заличават.
  3. В ал. 4 думите „Актът за установяване на нарушението се издава” се заменят с „Актът за установяване на нарушението се съставя”.
  4. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Актовете за установяване на нарушението по чл. 56а се съставят от длъжностни лица от съответната областна администрация, определени от областния управител, а наказателните постановления се издават от областния управител или от оправомощено от него длъжностно лице.”
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.


  § 37. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 след думите „са построени” се добавя „еднофамилни къщи и/или”, а думите „спазване на изисквания на” се заличават.
  2. В т. 5 след думата „собственици” се добавя „или ползватели”.
  3. Точка 9 се изменя така:
  „9. „Разходи за управление и поддържане” са разходите за консумативни материали, свързани с управлението, за възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи и за касиера, както и за електрическа енергия, вода, отопление, почистване, абонаментно обслужване на асансьор и други разноски, необходими за управлението и поддържането на общите части на сградата.”
  4. Създава се т. 14:
  „14. „Неотложен случай” е наличие на факти и обстоятелства, които създават предпоставка за разрушаването или увреждането на сградата или на съседни или близко стоящи сгради, на техни конструктивни елементи, общи части, инсталации или части от тях, както и такива, водещи до опасност за живота и здравето на собствениците, обитателите и други лица, както и случаи, при които е възможно да бъдат пропуснати ползи за етажната собственост.”

  Предложение на нар. пр. Николай Пехливанов:
  По §37

  В §1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т.9а:
  „ 9а. "Разходи за управление и поддържане " са разходите за възнагражденията на избраните или назначени управителни органи, контролни органи и касиера на етажната собственост, разходите по чл.50, както и всички други разходи за извършване на дейности необходими за управлението и поддържането на общите части на сградата или сградите ".
  2. Създава се нова т. 15:
  „15. „Неизряден платец" е собственик или обитател в етажната собственост, който не е платил дължимите от него консумативни разходи и/или разходи за управление и поддържане на общите части за повече от три месеца ".

  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не подкрепя предложението по т. 2.


  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  По § 37, относно § 1 от Допълнителните разпоредби:
  а) Създават се нови т. 3, 4 и 5:
  «3. създава се т.5а:
  „5а.Ползватели” са физически или юридически лица, които притежават вещно право на ползване върху чужда вещ, самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост.”
  «4. В т.6 след думата „собствениците” се поставя запетая и се добавя думата „ползвателите”.»
  „5. В т. 8 след думата „собствениците” се поставя запетая и се добавя думата „ползвателите”.
  б) в т.11 да отпаднат думите «съответстващо на изискванията на закона».
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 51:

  § 51. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 5 след думата „собственици” се добавя „или ползватели”.
  2. Създава се нова т. 6:
  „6. „Ползватели” са физически или юридически лица, които притежават вещно право на ползване върху чужда вещ, самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост.”
  3. Досегашната т. 6 става т. 7 и в нея след думата „собствениците” се поставя запетая и се добавя „ползвателите”.
  4. Досегашната т. 7 става т. 8.
  5. Досегашната т. 8 става т. 9 и в нея след думата „собствениците” се добавя „ползвателите” и се поставя запетая.
  6. Създава се нова т. 10:
  «10. «Обновяване» са строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на което и да е от съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията, които се извършват по време на експлоатацията и засягат конструктивните елементи на строежа, ограждащите конструкции и/или елементи на сгради, съоръжения и/или елементи на техническата инфраструктура -отоплителни, вентилационни, климатични, електрически, водоснабдителни, канализационни и други инсталации;».
  7. Досегашната т. 9 става т. 11 и се изменя така:
  „11. „Разходи за управление и поддържане” са разходите за консумативни материали, свързани с управлението, за възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи и за касиера, както и за електрическа енергия, вода, отопление, почистване, абонаментно обслужване на асансьор и други разноски, необходими за управлението и поддържането на общите части на сградата.”
  8. Досегашната т. 10 става т. 12 и в нея накрая се добавя „не са нормативно предвидени и са извън разходите за необходим и неотложен ремонт и за обновяване”.
  9. Досегашната т. 11 става т. 13 и в нея думите «съответстващо на изискванията на закона» се заличават.
  10. Досегашната т. 12 става т. 14.
  11. Досегашната т. 13 става т. 15 и в нея след думата «собственик» се поставя запетая и се добавя «ползвател».
  12. Създава се т. 16:
  „16. „Неотложен случай” са наличие на факти или обстоятелства, които създават предпоставка за разрушаването на сградата или на съседни или близко стоящи сгради, на техни конструктивни елементи, общи части, инсталации или части от тях или за такова увреждане на сградата или на съседни или близко стоящи сгради, на техни конструктивни елементи, общи части, инсталации или части от тях, което възпрепятства нормалното използване на сградата или самостоятелните обекти в нея, както и наличието на факти и обстоятелства, водещи до опасност за живота и здравето на собствениците, обитателите и други лица.”


  § 38. В § 3 от Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Кметът или оправомощеното от него длъжностно лице свиква общото събрание по ал. 1 чрез покана, която се поставя на видно място в етажната собственост и се публикува на електронната страница на общината/района.
  (3) Ако в срока по чл. 15, ал. 2 липсва необходимия кворум, кметът на общината/района или оправомощеното от него длъжностно лице определя в 14-дневен срок управител и касиер по списъка на собствениците, обитаващи етажната собственост.”

  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  Параграф 38 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага § 38 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 56.

  39. В § 5 от Преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост (ДВ, бр. 15 от 2010 г.) думата „6-месечен” се заменя с „едногодишен”.

  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  Параграф 39 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Николай Пехливанов:
  По § 39
  В § 5 от Преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост (ДВ, бр. 15 от 2010 г.) след думите „или района” изразът „в 6-месечен срок от изтичане срока по § 4” се заличава и се заменя с текста „в срок до 30 септември 2011 г.”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 39 да бъде отхвърлен.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.


  § 40. Наказанията глоба и имуществена санкция по чл. 56 се налагат след 30 септември 2011 г.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 40 да бъде отхвърлен.


  § 41. В Закона за собствеността (обн., Изв., бр. 92 от 1951 г.; изм. и доп., бр. 12 от 1958 г., бр. 90 от 1960 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 1963 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 54 и 87 от 1974 г., бр. 55 от 1978 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 19 от 1985 г., бр. 14 и 91 от 1988 г., бр. 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 77 от 1991 г., бр. 33 от 1996 г., бр. 100 от 1997 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 34 и 59 от 2000 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 46 и 105 от 2006 г., бр. 24, 59 и 113 от 2007 г., бр. 54 и 109 от 2008 г.,бр. 6 от 2009 г. и бр. 100 от 2010 г.) чл. 42, 43, 44 и 47 се отменят.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 52.


  § 42. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г. бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г.и бр. 9 от 2011 г.) в глава седма се създава чл. 58б:
  „Чл. 58б. (1) По решение на общинския съвет в общината може да се създаде общински фонд за обновяване на многофамилни жилищни сгради.
  (2) С решението по ал. 1 се регламентират органите за управление и надзор на фонда, правилата за набиране на средства и за съфинансиране на обновителни дейности.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 53.


  §43. В Закона за устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2001г., изм. ДВ. бр.41 и 111 от 2001г., бр.43 от 2002г., бр.20, 65 и 107 от 2003г., бр.36 и 65 от 2004г., бр.28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005г., бр.29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006г., бр.41 и 61 от 2007г., бр.33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008г., бр.6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009г., 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010г. и бр. 19 от 2011 г.) в чл.177 се създава нова ал.8:
  „(8) Назначаването на временен управител по чл. 8 от Закона за управление на етажната собственост въз основа на представен протокол- решение от собствениците на право на строеж и/или на самостоятелни обекти, както и от инвеститора като единствен собственик, е задължително условие за въвеждане в експлоатация на жилищни и смесени сгради.”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 43 да бъде отхвърлен.

  § 44. Министърът на регионалното развитие и благоустройство до 30 август 2011 г. издава наредба за създаване на регистър и условията за регистрация на лицата по чл.47а заедно с тарифа за таксите, които се заплащат за вписване в регистъра.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 44 да бъде отхвърлен.


  Предложение на нар.пр. И.Тошев и Св. Тончев:
  Създават се нови параграфи в преходните и заключителните разпоредби:
  „§ 44а. В сграда или вход в режим на етажна собственост в които до влизането в сила на този закон се е водила книга на собствениците, може да не се създава нова книга на етажната собственост.

  § 44б. Подаването на уведомленията по чл. 46а се извършва в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон. Не се подават уведомления, когато сградите или отделните входове в режим на етажната собственост са вписани в регистъра по чл. 44.

  § 44в. (1) Кметът на общината или района или оправомощеното длъжностно лице в едногодишин срок от влизането в сила на този закон организира провеждането на общи събрания и избор на управителни органи в сградите в режим на етажна собственост, когато не са свикани такива събрания и не са избрани органи.
  (2) Кметът или оправомощеното от него длъжностно лице свиква общото събрание по ал. 1 чрез покана, която се поставя на видно място в етажната собственост и се публикува на електронната страница на общината или района.
  (3) Ако събранието не може да се проведе поради липса на необходимия кворум по чл. 15, ал. 2, кметът на общината или района или оправомощено от него длъжностно лице определя в 14-дневен срок управител и касиер по списъка на собствениците, обитаващи етажната собственост.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат параграфи 54, 55, 56 и 57:

  § 54. В сграда или вход в режим на етажна собственост в които до влизането в сила на този закон се е водила книга на собствениците, може да не се създава нова книга на етажната собственост.

  § 55. Подаването на уведомленията по чл. 46б се извършва в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон. Не се подават уведомления, когато сградите или отделните входове в режим на етажната собственост са вписани в регистъра по чл. 44.

  § 56. (1) Кметът на общината или района или оправомощеното длъжностно лице в едногодишен срок от влизането в сила на този закон организира провеждането на общи събрания и избор на управителни органи в сградите в режим на етажна собственост, когато не са свикани такива събрания и не са избрани органи.
  (2) Кметът или оправомощеното от него длъжностно лице свиква общото събрание по ал. 1 чрез покана, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата в етажната собственост и се публикува на електронната страница на общината или района.
  (3) Ако събранието не може да се проведе поради липса на необходимия кворум по чл. 15, ал. 2, кметът на общината или района или оправомощено от него длъжностно лице определя в 14-дневен срок управител и касиер от списъка на собствениците или ползвателите, обитаващи етажната собственост.
  (4) При неизпълнение на разпоредбите по ал. 1-3, кметът на общината или района се наказва с глоба в размер от 50 до 500 лева.
  (5) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 4 се съставят от длъжностни лица от съответната областна администрация, определени от областния управител, а наказателните постановление се издават от областния управител или от оправомощено от него длъжностно лице.”

  § 57. Регистрираните до влизането в сила на този закон сдружения привеждат дейността си в съответствие с неговите изисквания в срок до една година от влизането му в сила.”

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:


  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума