Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
29/06/2011 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 153-03-85/05.07.2011 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция, № 102–01–42, внесен от Министерски съвет на 13.06.2011 г.

  На свое заседание, проведено на 29 юни 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция, № 102–01–42, внесен от Министерски съвет на 13.06.2011 г.
  На заседанието присъстваха представители на министерство на финансите: г-жа Теменужка Петкова – директор на Агенция за държавна финансова инспекция, г-жа Евдокия Кьосева - директор на дирекция „Правна” и г-н Венцислав Георгиев – директор на дирекция „Организация и извършване на инспекционната дейност” при АДФИ.
  Законопроектът беше представен от името на вносителя от г-жа Петкова.
  С него се цели да се засили последващия контрол по спазване на законодателството в областта на обществените поръчки и да се подобри взаимодействието и сътрудничеството между контролните органи в тази област.
  В отговор на констатациите и препоръките в четвъртия годишен доклад от юли 2010 г. за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка на Европейската комисия (ЕК) в постигането на специфични цели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност са и предлаганите промени.
  Мерките за изпълнение на препоръките са конкретизирани в приетия от Министерския съвет от 2010 г. График на неотложни мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за периода август – декември 2010 г.
  Съгласно действащото законодателство Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е администрация към министъра на финансите.
  Целите, задачите, принципите, обхватът на дейност и функциите на АДФИ са уредени със Закона за държавната финансова инспекция. Основната й цел е защитата на публичните финансови интереси, чрез: извършване на последващи финансови инспекции за спазването на нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, на организациите и лицата, в т.ч. на режима за възлагане на обществени поръчки; установяване нарушения на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, както и на индикатори за извършени измами; разкриване на причинени вреди на имуществото на организациите и лицата по чл. 4; привличане към административнонаказателна и имуществена отговорност на виновните лица при наличието на съответните законови основания; установяване на измами и нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейските общности.
  Инспекционната дейност на АДФИ не е планова, а финансовите инспекции се извършват основно по инициатива на външни за агенцията лица и органи, които определят и предметния обхват на инспекциите.
  Увеличаването на броя на молбите, жалбите, сигналите и исканията е индикатор, от една страна, за наличие на съществени проблеми в управлението на публичните средства, а от друга, за увеличаване на доверието към АДФИ и нарастване на гражданската и институционалната активност.
  Сравнително високото ниво на потвърдените данни за нарушения е показател както за ефективността на работата на агенцията, така и за наличието на значителни проблеми в контролната система в публичния сектор.
  Голям дял от извършените финансови инспекции са с предмет проверка за спазване на режима за възлагане на обществени поръчки. Данните от отчетните доклади на агенцията показват увеличаване на броя и стойността на процедури за възлагане на обществени поръчки, при които са установени нарушения, което показва, че областта на обществените поръчки е изключително рискова, както и че наложеният през 2006 г. модел на последващ контрол, осъществяван от органите на АДФИ, не е достатъчно ефективен.
  Като могат да се посочат следните причини за това - нисък процент на проверяваните от органите на АДФИ процедури за възлагане на обществени поръчки, както и невъзможността на органите на АДФИ по своя инициатива да определят подлежащите на финансови инспекции възложители на обществени поръчки и предмета на проверките на базата на анализ на информация за дейността им по възлагане и изпълнение на обществени поръчки и оценка на рискови фактори, което е пречка за насочване на контрола към „най-рисковите” възложители.
  С предлаганите промени се въвежда планов подход при извършване на финансови инспекции от АДФИ в областта на обществените поръчки. С увеличаването на капацитета на агенцията, ще се осигури на органите на АДФИ възможност за: извършване на проверки на значими структуроопределящи обекти, за които се разходва значителен финансов ресурс и по отношение на които е налице голям обществен интерес; минимализиране на риска от разходване на значителен обем обществени средства, без да бъдат проведени нормативно установените процедури от страна на секторните възложители; превенция и намаляване на риска от безконтролно разходване на публичните финанси и повишаване на постъпленията в бюджета от наложени глоби и имуществени санкции за установените административни нарушения.
  В дискусията взеха участие Веселин Методиев, Искра Фидосова, Емил Радев, Михаил Миков, Янаки Стоилов, Четин Казак и Юлиана Колева.
  Постави се въпроса относно броят на инспектираните случаи достигнали до прокуратурата и приключили с акт за извършено престъпление.
  Относно създадената ал. 5 на чл. 8 в § 3, предвиждаща съгласуване на дейностите по контрол на възложителите на обществени поръчки на Агенцията и Сметната палата чрез споразумение, се постави въпрос има ли такава практика.
  Изказа се становище , че предлаганото изменение в § 4 в чл. 10, ал. 9 трябва да се прецизира и да се разпише изрично в закона, че информирането на обществеността ще става на интернет страницата на агенцията и да се укаже срок за публикуването на резултатите от извършените финансови инспекции.
  Обърна се внимание, че се дублират функции на два органа – Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция, като се подчерта че единият орган е на изпълнителната власт, а другият – независим.
  Поставиха се въпроси и за правото на допълнителното месечно възнаграждение към основната заплата за работа в агенцията, както и за укрепване на административния капацитет на агенцията; за възможността на агенцията да се справи с възложеният й последващ контрол по спазване на законодателството в областта на обществените поръчки от страна на агенцията, както и другите й правомощия.

  След проведената дискусия и обсъждане, с 16 гласа „за”, без „против” и 6 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция, № 102–01–42, внесен от Министерски съвет на 13.06.2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума