Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
29/06/2011 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 153-03-84/05.07.2011 г.
  Относно: Законопроект за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 102–01–38, внесен от Министерски съвет на 08.06.2011 г.
  На свое заседание, проведено на 29 юни 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 102–01–38, внесен от Министерски съвет на 08.06.2011 г.
  На заседанието присъстваха представители на министерство на финансите - дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, г-жа Милена Бойкова – директор, г-жа Цветана Михайлова – началник отдел, г-жа Надя Даскалова – държавен експерт, г-жа Христина Пендичева – държавен експерт и г-жа Елена Петрова – главен ескперт; от Комисия за финансов надзор – г-жа Димана Ранкова –зам.-председател, ръководещ управление „Наздор на инвестиционната дейност”, г-н Антон Михайлов – експерт юрист в същото управление, г-жа Валентина Стефанова – началник отдел в дирекция „Правна” и г-жа Анна Андонова – главен експерт, юрист в същата дирекция.
  Законопроектът беше представен от името на вносителя от г-жа Бойкова.
  С него се цели въвеждане в българското законодателство изискванията на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа, с която се отменя Директива 85/611/ЕИО, като се запазват съществените елементи от нея, свързани с уредбата на дейността на колективните инвестиционни схеми (КИС) и управляващите дружества и едновременно с това се въвеждат нови възможности за извършване на дейност на управляващото дружество на дадена КИС посредством въвеждането на единен паспорт, валиден на територията на целия Европейски съюз (ЕС), създаване на нови структури от типа главни – захранващи КИС, намаляват се административните бариери във връзка с трансграничното предлагане на дялове на КИС, усъвършенстват се изискванията относно преобразуването на КИС, както и се улесняват трансграничните преобразувания и, не на последно място, се подобрява защитата на инвеститорите, включително чрез въвеждането на единен типов документ, наричан „ключова информация за инвеститорите”.
  В законопроекта се урежда дейността на колективните инвестиционни схеми по смисъла на Директива 2009/65/ЕО, дейността на управляващите дружества, получили лиценз по смисъла на същата директива, както и дейността на други предприятия за колективно инвестиране, в т.ч. инвестиционните дружества от затворен тип.
  Въвеждат се разпоредбите, разширяващи възможностите за извършване на дейност от управляващите дружества в рамките на Европейския съюз въз основа на „единен паспорт”. Този документ удостоверява, че управляващото дружество е получило разрешение за извършване на дейност в съответствие с изискванията на Директива 2009/65/ЕО от съответния компетентен орган и описва обхвата на разрешението и подробности за всякакви ограничения относно видовете колективни инвестиционни схеми, които управляващото дружество може да управлява.
  Структурите от типа главни - захранващи КИС се характеризират с това, че захранваща КИС трябва постоянно да инвестира не по-малко от 85 на сто от своите активи в друга КИС, която се нарича „главна КИС”. С цел да се избегнат непрозрачни каскадни структури, главната КИС не може да бъде захранваща КИС, нито да инвестира в захранваща КИС. С цел гарантиране осъществяването на ефективен надзор от страна на регулаторните органи захранващите КИС не могат да инвестират в повече от една главна КИС. С цел защита на интересите на инвеститорите е предвидено инвестицията на захранващата КИС в главната да бъде предварително одобрена от компетентния орган на държавата членка по произход.
  Със законопроекта се транспонират разпоредбите относно преобразуванията (сливане, вливане), включително относно предвидената нова правна рамка, улесняваща презграничните преобразувания. Въведено е задължение да се изготвя план за преобразуване при едни и същи условия за всички КИС, участващи в преобразуването.
  С цел постигане на по-голяма информираност на инвеститорите и създаване на условия за по-лесен достъп до публичната информация краткият проспект се заменя с документ с ключовата информация. Въвежда се общ формат за изготвянето му, който се използва без промени или допълнения във всички държави членки, в които се предлагат дяловете на КИС. Предвидено е задължение за осигуряване на постоянен достъп до документа чрез публикуването му на интернет страницата на управляващото дружество и на инвестиционното дружество, както и за актуализирането му при всяка промяна на съществените му елементи.
  По отношение на банката депозитар на КИС са запазени действащите до момента разпоредби съгласно Директива 85/611/ЕИО, като отговорността на банката депозитар може да бъде търсена от притежателите на дялове на КИС пряко или косвено чрез управляващото дружество.
  Във връзка с разпоредбите относно инвестиционните ограничения на КИС се предвижда разширяване възможностите на КИС, чиято държава по произход е Република България, да инвестират до 100 на сто в държавни ценни книжа, които отговарят на определени условия, при спазване на принципа за разпределение на риска.
  Допуска се по-голяма концентрация на инвестициите на КИС в едно лице, ако КИС цели възпроизвеждане на състава на индекс на акции или на облигации, признат за приемлив от заместник-председателя. Тази опция от директивата е допусната с цел предоставяне на допълнителни възможности за участниците на българския капиталов пазар със създаването на КИС, които следят движението на борсови индекси.
  Въвежда се задължение за КИС за представяне на два публични отчета - един за първото шестмесечие на финансовата година и един окончателен за края на съответната финансова година, с цел уеднаквяване на режима за разкриване на информация на ниво ЕС.
  Запазена е детайлната регламентация относно условията за издаване и отнемане на лиценз, изискванията за извършване на дейност, както и реда и начина на преобразуване на инвестиционното дружество от затворен тип, като до голяма степен разпоредбите, приложими спрямо дружествата от отворен тип, се прилагат и за тези от затворен тип.
  Приемането на законопроекта е от изключителна важност както за спазването на ангажиментите, произтичащи от членството на Република България в ЕС, така и за развитието на капиталовия пазар в България.
  В срок 30 юни 2011 г. също следва да бъдат транспонирани Директива 2010/42/ЕО, имплементираща Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои клаузи, отнасящи се до сливането на фондове, структурата главен - захранващ фонд и процедурата по нотификация, Директива 2010/43/ЕО, имплементираща Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно организационните изисквания, конфликта на интереси, ръководството на дейността, управлението на риска и съдържанието на договора между депозитара и управляващото дружество, както и измененията на Директива 2009/65/ЕО въведени с Директива 2010/78/ЕС (Омнибус 1). Предвидено е приемането на наредби от Комисията за финансов надзор, т.к. едновременното влизане в сила на закона и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му цели създаването на ясни и непротиворечиви правила за дейността на КИС и на управляващите ги дружества.
  В хода на обсъждането се поставиха въпросите кое налага уреждането и обособяването на материята в отделен нормативен акт и каква е степента на новост.
  След проведената дискусия и обсъждане, с 16 гласа „за”, без „против” и 6 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 102–01–38, внесен от Министерски съвет на 08.06.2011 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума