Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
21/07/2011 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 153-03-97/22.07.2011 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 154–01–72, внесен от н.пр. Яне Янев и група народни представители на 08.07.2011 г.

  На свое заседание, проведено на 21 юли 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 154–01–72, внесен от н.пр. Яне Янев и група народни представители на 08.07.2011 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Цветанка Табанджова – член на Висшия съдебен съвет и г-жа Даниела Машева - зам.-министър на правосъдието.
  В законопроекта се предвижда, че състав на ВСС, който по брой не е в съответствие с Конституцията не може да взема решения до попълване на състава му, тъй като в момента е в непълен състав.
  Предлага се конкретен срок, в който ВСС при отпадане на членове, да функционира до попълване на състава, за да не се блокира работата му. За да не се създаде възможност за прекалено редуциране на състава, се определя долна граница, под която тя да е неприложима.
  С предлаганите изменения и допълнения на Закона за съдебната власт, ВСС ще бъде конституционно съобразен, няма да има съмнения в легитимността му и ще бъде ясно коя институция носи отговорност, ако той не е в конституционния си състав.
  Становището на Висшия съдебен съвет на основание чл. 31 от ЗСВ, постъпило в Комисията по правни въпроси е отрицателно.
  В чл. 130, ал. 3 от Конституцията на Република България се определя начина на конституиране на органа – единадесет от членовете на ВСС се избират от Народното събрание и единадесет – от органите на съдебната власт, а ал. 9 предвижда, че при прекратяване на мандата на изборен член на негово място се избира друг от съответната квота, който довършва мандата. Нормата е изчерпателна и е видно, че не се упоменава срок, в който следва да бъде избран новият член на ВСС. Предложеният текст е опит за дописване на КРБ.
  Избраният подход за коригиране на възникналата ситуация е неправилен и рискован. Неизпълнението на нормативно уредените задължения на Народното събрание не може да бъде предпоставка и мотив за изменение на действащите норми. Подобно решение би представлявало прецедент, който ще създаде нестабилност и опасност за правовия ред и законността в държавата.
  Не бива да се пренебрегва конституционния принцип за разделение на властите, чийто смисъл се изразява във формиране на гаранции за оптимално функциониране на върховната държавна власт. Липсата на политическа воля на Народното събрание да избере нови членове на мястото на напусналите вече такива и евентуално последвали нормативни изменения вследствие на това, представлява по своето същество пряко нарушение на независимостта на съдебната власт чрез използването на опосредени механизми за нейното моделиране. Крайният резултат от тази инициатива може да се изрази във възпрепятстване и дори блокиране работата на ВСС, а от там и на цялата съдебна система. В глобален мащаб това ще рефлектира върху основната функция на съдебната власт, а именно да защитава правата и законните интереси на гражданите на Република България.
  Тълкуването на § 5, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСВ е неправилно. Нормата регламентира мнозинството, с което органът може да взема решение, т.е. той да осъществява своите функции. В този смисъл тя не е в колизия с конституционната норма на чл. 130, ал. 1, уреждаща броя на членовете на ВСС.
  В законопроекта не е уредено какво се случва в хипотези след изтичането на двата месеца, предвидени в чл. 29а, ал. 2. Така формулирана нормата е неясна и непълна, последица от което ще бъде липсата на стабилност, каквато се изисква съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за нормативните актове.
  След проведената дискусия и обсъждане, с 14 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 154–01–72, внесен от н.пр. Яне Янев и група народни представители на 08.07.2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума