Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
01/09/2011 първо гласуване

  Доклад
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 153-03-103/02.09.2011 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство, № 102–01–56, внесен от Министерски съвет на 01.08.2011 г.

  На свое заседание, проведено на 01 септември 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство, № 102–01–56, внесен от Министерски съвет на 01.08.2011 г.
  Законопроектът беше представен от г-жа Даниела Машева – заместник-министър на правосъдието.
  Предложените промени в Указ № 904 от 1963 г.за борба с дребното хулиганство (УБДХ) са предизвикани от две постановени от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) решения по дела срещу България, отнасящи се до разпоредбата на чл. 7, съгласно която: „Решението на районния съдия (за административно наказване), налагано по реда на този указ, не подлежи на обжалване и се изпълнява незабавно”.
  Указът за борба с дребното хулиганство е акт, приет през 1963 г., при различни обществено-икономически условия, но към настоящия момент не би следвало да се предлага пълната отмяна на този нормативен акт, тъй като би се стигнало до законодателна празнота по отношение на наказването на проявите, които не са хулиганство по смисъла на Наказателния кодекс.
  Според статистиката за броя лица, спрямо които са наложени административни наказания по реда на УБДХ, в т. ч. глоби и задържания в поделенията на Министерството на вътрешните работи, размер на наложените санкции и по какъв брой дела са били постановени, е видно, че административното наказание „задържане под стража” се налага в немалък брой случаи. Това налага извода, че наказанието постига превантивната си функция в случаите на дребно хулиганство, поради което това наказание би могло да се запази.
  Конституционният съд с решение № 3 от 4 май 2011 г. по конституционно дело № 19 от 2010 г. обяви за противоконституционна част от разпоредбата на чл. 7 от УБДХ, именно относно необжалваемостта на решението на районния съд за налагане на административно наказание. С оглед решението на Конституционния съд, за да се постигне съответствие на разпоредбите на УБДХ с практиката на ЕСПЧ, както и с духа на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, законопроектът предвижда възможност за обжалване решението на районния съдия, с което се налага административно наказание, пред съответния окръжен съд. Предложено е това да става на касационните основания, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.
  Предлага се по подобие на уредбата по Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия в законопроекта за изменение и допълнение на УБДХ е предложено да се въведе и наказание безвъзмезден труд в полза на обществото в размер от 40 до 160 часа, което да се изпълнява от кмета на съответната община, като при отказ да се изтърпи това наказание то да се заменя от глоба – също уредба на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия.
  Беше изказана подкрепа на законопроекта, който предлага бързо и ефективно решение, гарантиращо правата на задържаните лица.
  Същевременно се постави и въпросът да кога ще се прилага този Указ и не е ли време да се преустанови съществуването му и да бъде заменен с друга форма на борба с дребното хулиганство.
  Тъй като в законопроекта се предвижда възможност за обжалване решението на районния съдия, с което се налага административно наказание, пред съответния окръжен съд на касационните основания, се предложи срокът за обжалване да бъде по Наказателно-процесуалния кодекс, а не да се препраща към Административнопроцесуалния кодекс.


  След проведената дискусия и обсъждане, единодушно с 19 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство, № 102–01–56, внесен от Министерски съвет на 01.08.2011 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума