Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
01/09/2011 първо гласуване

  Доклад
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 153-03-102/02.09.2011 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 102–01–55, внесен от Министерски съвет на 29.07.2011 г.

  На свое заседание, проведено на 01 септември 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 102–01–55, внесен от Министерски съвет на 29.07.2011 г.
  На заседанието присъстваха представители на министерство на финансите: г-н Владислав Горанов – заместник-министър, г-н Ваньо Танов – директор на Агенция „Митници”, г-н Николай Алдимиров – заместник директор на Агенция „Митници”, г-жа Соня Вълкова – директор на дирекция „Правна” в Агенция „Митници”, г-жа Десислава Трифонова – младши експерт в дирекция „Данъчна политика” и г-жа Даниела Машева – заместник-министър на правосъдието.
  Законопроектът беше представен от името на вносителя от г-н Владислав Горанов.
  С него се доразвиват предвидените със Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс промени, предвиждащи въвеждането на института на разследващия митнически инспектор, чиято процесуална фигура не е нова за българското наказателнопроцесуално право, тъй като подобен нормативен подход е бил възприет и в предишни редакции на Наказателно-процесуалния кодекс от 1999 г. и 2000 г. чрез включването на митническия дознател сред кръга на разследващите органи.
  Възстановяването на правомощията на митническите органи за разследване на митнически престъпления отговаря в максимална степен на дадените в рамките на предприсъединителния процес препоръки от страна на Европейската комисия по Глава 24 „Правосъдие и вътрешни работи” и
  Глава 25 „Митнически съюз”. Сходни правомощия за разследване на митнически престъпления са предоставени на митническите администрации в почти всички държави – членки на ЕС. При този модел на митническо разследване е запазена връзката между органа, установил съответното митническо престъпление, и органа, осъществяващ разследването по него.
  Законопроектът предлага разследващите митническите инспектори да осъществяват разследване на три групи престъпления – митнически престъпления, валутни престъпления и престъпления против данъчната система. Предвижда се единствената дейност, която разследващите митнически инспектори ще имат право да извършват е разследване по досъдебно производство в рамките на НПК. По този начин се цели разграничаване между органите на досъдебното производство и органите, които имат правомощия да установяват административни нарушения и да провеждат административнонаказателно производство.
  С предложените изменения допълнително се гарантира спазването на установените в наказателния процес принципи за независимост на разследващите органи и вземане на решения по вътрешно убеждение, като в тази връзка се забранява на по-горестоящите на разследващите митнически инспектори административни ръководители в митническата администрация да оказват влияние върху развитието на разследването и да дават указания на разследващите митнически инспектори.
  Със законопроекта се въвежда и институтът на задържането като административна мярка и се оправомощават митническите органи да задържат лица в изрично посочените от закона случаи. Предвидени са мерки, гарантиращи защита правата и законните интереси на задържаните лица. За гарантиране законосъобразността на действията на митническите органи и предвид конституционните изисквания е предвидено, че при задържането на лице може да му бъде ограничавано единствено правото на свободно придвижване, но не и други законоустановени права, като срокът на задържане не може да бъде повече от 24 часа.
  Със Закона за митниците се предлага и изменение в Закона за акцизите и данъчните складове, като се създават правомощия за полицейските органи да съставят при установени от тях случаи на нарушения на акцизното законодателство актове за установяване на административни нарушения. В тези случаи издаването на наказателните постановления и провеждането на административнонаказателното производство остават в компетентност на Агенция „Митници”. Полицейските органи ще имат компетентност единствено по образуване на административнонаказателното производство.
  В хода на дискусията беше обсъден § 5, относно чл. 16, ал. 7, като се изказа становище, че е необходима е конкретизация кои от митническите органи ще могат да извършват административно задържане.
  В § 6 има смесване между задържането до 24 часа и задържането по образуване досъдебно производство – до 72 часа. Трябва да бъде прецизиран текста, като се уточни, че задържането се извършва по реда на НПК
  Предвидените в § 6 – чл. 16а правомощия са излишни, т.к. се касае до документална защита на задържаните лица.
  В чл. 16б би могло да се обсъди при задържането на лица да се използват и други помощни средства, освен белезници.
  След проведената дискусия и обсъждане, с гласа 15 „за”, 0 гласа „против” и 4 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 102–01–55, внесен от Министерски съвет на 29.07.2011 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума