Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
03/11/2011 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. №: 153-03-124/04.11.2011 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство, № 102 – 01 – 56, внесен от Министерския съвет на 01. 08. 2011 г.

  Проект
  Второ гласуване  З А К О Н
  за изменение и допълнение на
  Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство

  (Обн., ДВ, бр. 102 от 1963 г.; изм. и доп., бр. 36 от 1979 г., бр. 38 от 1998 г.,
  бр. 96 от 2004 г., бр. 27 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 38 от 2011 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
  „(1) За дребно хулиганство, извършено от лице, навършило шестнадесетгодишна възраст, се налагат следните административни наказания:
  1. задържане до 15 денонощия в структурно звено на Министерството на вътрешните работи;
  2. глоба от 100 до 500 лв.;
  3. безвъзмезден труд в полза на обществото от 40 до 160 часа.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
  „(1) За дребно хулиганство, извършено от лице, навършило шестнадесетгодишна възраст, се налагат следните административни наказания:
  1. задържане до 15 денонощия в структурно звено на Министерството на вътрешните работи;
  2. глоба от 100 до 500 лв.”

  § 2. В основния текст на чл. 3 думата „поделение” се заменя със „структурно звено”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 3, в текста преди буква „а” думата „поделение” се заменя със „структурно звено”, а думата „упълномощеното” се заменя с „оправомощеното”.

  § 3. Член 7 се изменя така:
  „Чл. 7. (1) Решението на районния съдия, с което се налага административно наказание, подлежи на обжалване в срок до 24 часа от постановяването му пред съответния окръжен съд на касационните основания, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.
  (2) Когато наказанието е задържане, лицето може да бъде задържано за срок до 24 часа за довеждането му пред окръжния съд.
  (3) За обжалването се уведомяват съответният прокурор и свидетелите, присъствали при разглеждането на делото пред районния съд.
  (4) Окръжният съд в състав от трима съдии разглежда делото в деня на постъпването му и се произнася с мотивирано решение, което е окончателно.
  (5) Наложеното административно наказание не се счита за осъждане и не се вписва в бюрата за съдимост.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. Член 7 се изменя така:
  „Чл. 7. (1) С постановяване на решението по чл. 6, ал. 1, буква „а” съдът насрочва делото пред съответния окръжен съд в срок до три дни в случай на обжалване, за което незабавно се уведомяват наказаният и съответният прокурор.
  (2) Решението по чл. 6, ал. 1, буква „а” подлежи на обжалване в срок до 24 часа от постановяването му пред съответния окръжен съд на касационните основания, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.
  (3) Окръжният съд в състав от трима съдии разглежда делото в деня на постъпването му и се произнася с мотивирано решение, което е окончателно.
  (4) Наложеното административно наказание не се счита за осъждане и не се вписва в бюрата за съдимост.”


  § 4. Член 8 се изменя така:
  „Чл. 8. (1) Наказанието задържане се изтърпява по реда, предвиден в правилника за прилагане на този указ, в съответното структурно звено на Министерството на вътрешните работи в отделни помещения от помещенията, определени за лицата, задържани за извършени престъпления.
  (2) Изтърпяването на наказанието се съпровожда с подходяща работа съобразно здравословното състояние, възрастта и възможностите на наказания. За времето на задържането не се получава трудово възнаграждение.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.


  § 5. Създават се чл. 8а и 8б:
  „Чл. 8а. (1) Наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото се изпълнява от кмета на общината по постоянния или настоящия адрес на наказания.
  (2) Работата, която трябва да бъде извършена, редът и начинът за нейното извършване се определят от кмета, като се вземат предвид възрастта, образованието, професията, семейното положение, здравословното състояние, работното време на наказания и други обстоятелства, които са от значение за изпълнението на наказанието.

  Чл. 8б. (1) Когато лицето по чл. 8а откаже да изтърпи наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото, кметът на общината незабавно уведомява за това съдията, който го е наложил.
  (2) Отказът да се изтърпи наказанието се удостоверява с протокол, съставен от кмета на общината и подписан от лицето по чл. 8а. Отказът на лицето да подпише протокола се удостоверява с подписите на двама свидетели.
  (3) Съдията, наложил наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото, в закрито заседание го заменя с глоба в размера, предвиден в закона за наказанието глоба.”

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да бъде отхвърлен.

  § 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Когато постановеното административно наказание е задържане, за него незабавно се уведомява работодателят на нарушителя.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) За неуредените в този указ въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.”
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4 и в тях думите „и правната евроинтеграция” се заличават.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 5:
  § 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Когато постановеното административно наказание е задържане, за него незабавно се уведомява работодателят на наказания.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) За неуредените в този указ въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.”
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4 и в тях думите „и правната евроинтеграция” се заличават.


  Комисията предлага да се създаде § 6:
  § 6. Всички разпоредби на указа се обозначават съгласно изискванията на Указ № 883 от 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове (обн., ДВ, бр. 39 от 1974 г., доп., бр. 7 от 1978 г., бр. 57 от 1980 г., изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:


  Искра Фидосова
  Форма за търсене
  Ключова дума