Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
01/12/2011

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. №: 153-03-137/09.12.2011 г.

  ОТНОСНО: Общ законопроект, на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на внесените от Министерския съвет и приети на първо гласуване на 25 ноември 2011 г.:
  - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията № 102-01-37 от 7 юни 2011 г., и
  - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията № 102-01-58 от 4 август 2011 г.  Общ проект!


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за администрацията

  (Обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г., Решение № 2 на Конституционния съд на РБ от 21.01.1999 г. - бр. 8 от 1999 г.; доп., бр. 67 от 1999 г., изм., бр. 64 и 81 от 2000 г., бр. 99 и 101 от 2001 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30, 69 и 102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г., бр. 43 и 94 от 2008 г., бр. 35 и 42 от 2009 г., бр. 24 и 97 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г.)

  § 1. В чл. 3 след думата „осъществяват” се добавя „общото”.

  § 2. В чл. 4, ал. 3 се създава изречение второ: „В администрацията на Министерския съвет могат да се създават и самостоятелни отдели.”

  § 3. В чл. 8 се създава ал. 3:
  „(3) Главният секретар се назначава от съответния орган на държавна власт.”

  § 4. В чл. 13, ал. 1 думите „Единния класификатор” се заменят с „Класификатора”.

  § 5. Член 21 се изменя така:
  „Чл. 21. (1) Министерският съвет може да създава съвети като постояннодействащи консултативни органи на правителството, осигуряващи координация в сферата на изпълнителната власт, както и сътрудничество с други държавни органи, органи на местното самоуправление и с неправителствени организации при определянето и провеждането на държавната политика в дадена област или по особено важни въпроси от обществена значимост.
  (2) Съветите по ал. 1 се ръководят от министър-председателя или от друг член на правителството и включват еднолични органи на изпълнителната власт или техни заместници, както и членове на колегиални органи на изпълнителната власт.
  (3) Членове на съветите могат да бъдат и други държавни органи при предварително изразено от тях съгласие.
  (4) За участие в съветите могат да се привличат и представители на органи на местното самоуправление при предварително изразено от тях съгласие.
  (5) За участие в съветите могат да се привличат и неправителствени организации, имащи отношение към дейността на съответния съвет. В постановлението за създаване на съвета могат да се предвиждат критерии за кандидатстване на организациите.
  (6) Съветите се състоят от председател и членове. Когато това е предвидено в постановлението за създаването им, съветите формират основен състав от постоянни членове по ал. 2-5 и разширен състав, включващ ръководителите на работните групи по чл. 22, ал. 2 и наблюдатели от организации по ал. 5. Наблюдателите участват в работата на съвета без право на глас.”
  § 6. Създава се нов чл. 22:
  „Чл. 22. (1) Съветите организират и осъществяват определените им задачи въз основа на приета от тях годишна работна програма.
  (2) Съветите могат да създават работни групи за изготвяне на проекти на стратегически документи и нормативни актове или на други експертни предложения по конкретни въпроси, свързани с компетентността им. В състава на работните групи могат да се включват служители в администрациите на органите по чл. 21, ал. 2, 3 и 4 и експерти на организациите по чл. 21, ал. 5.
  (3) Финансовото осигуряване на дейността на съвета е за сметка на бюджета на администрацията по чл. 22а, ал. 1. Председателят, членовете и наблюдателите не получават възнаграждение за участието си в съвета.
  (4) Съветите представят ежегоден доклад за дейността си пред Министерския съвет.”
  § 7. Създават се чл. 22а и 22б:
  „Чл. 22а. (1) Съветите се създават, преобразуват се и се закриват с постановление на Министерския съвет въз основа на мотивирано предложение. В постановлението за създаване на съвета се определят неговите задачи и структурен състав, както и администрацията, осигуряваща експертното и техническото му подпомагане.
  (2) Организацията на дейността на съветите, както и редът за тяхното конституиране се уреждат с правилник, приет от Министерския съвет, доколкото друго не е предвидено в постановлението по ал. 1.
  (3) Правилникът по ал. 2 се прилага и от съвети, създадени със закон или по реда на чл. 45, ал. 1, чл. 47, ал. 8 и чл. 54, ал. 8, доколкото това е предвидено в техния устройствен акт.
  Чл. 22б. (1) Съветите се подпомагат в своята дейност от секретариати, които са административни звена в специализираната администрация, на които са възложени функции на секретариат, или самостоятелни административни звена в нея.
  (2) Дейността на секретариатите се ръководи и организира от секретар на съвета, който може да бъде и член на съвета.”
  § 8. В чл. 40 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Общото ръководство на администрацията на Министерския съвет се осъществява от министър-председателя.”
  § 9. В чл. 42 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Общото ръководство на министерството се осъществява от съответния министър. Министерството се представлява от министъра или от овластено от него длъжностно лице.”
  § 10. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „консултативни звена” се заменят с „експертни консултативни звена”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Съветите по ал. 1 могат да включват експерти, както и представители на неправителствени организации, имащи отношение към дейността на съответното министерство.”
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Министърът може да създава работни групи за изготвяне на законопроект или проект на акт от компетентността на правителството, за чийто вносител той е определен. В състава на работната група могат да бъдат включени и служители от други администрации със съгласието на съответния главен секретар, съответно на постоянния секретар на отбраната и на постоянния секретар на Министерството на външните работи.”
  4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

  § 11. В чл. 46б, ал. 1 думите „Единния класификатор” се заменят с „Класификатора”.

  § 12. В чл. 47, ал. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В изречение първо думите „консултативни звена” се заменят с „експертни консултативни звена”.
  2. Създава се изречение трето: „Съветите могат да включват експерти, както и представители на неправителствени организации, имащи отношение към дейността на съответната държавна агенция.”

  § 13. Член 53 се отменя.

  § 14. В чл. 54, ал. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В изречение първо думите „консултативни звена” се заменят с „експертни консултативни звена”.
  2. Създава се изречение трето: „Съветите могат да включват експерти, както и представители на неправителствени организации, имащи отношение към дейността на съответната изпълнителна агенция.”

  § 15. В чл. 63 думите „и областните администрации” се заменят с „областните администрации и съветите по чл. 21, ал. 1”.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 16. (1) Общо числеността на персонала на администрациите на изпълнителната власт по чл. 36-38 от Закона за администрацията, установена в устройствените им актове към момента на влизането в сила на закона, не може да бъде увеличавана.
  (2) Министерският съвет съобразно своите правомощия може да извършва компенсирани промени в рамките на числеността на персонала по ал. 1 по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити съгласувано със Съвета за административната реформа към Министерския съвет.
  (3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат по отношение на общинските администрации.

  § 17. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон:
  1. Министерският съвет:
  а) да приеме правилника по чл. 22а, ал. 2 от Закона за администрацията;
  б) да приведе приетите от него актове за създадените съвети в съответствие с този закон.
  2. Министрите, председателите на държавните агенции и изпълнителните директори на изпълнителните агенции да закрият или да приведат в съответствие създадените от тях съвети, които не отговарят на изискванията на този закон.

  § 18. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г.; бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г.; бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2010 г. и бр. 1 и 18 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 2:
  а) в ал. 2 думите „Единен класификатор” се заменят с „Класификатора”;
  б) в ал. 4, изречение първо след думите „от главния секретар“ се добавя „съответно от постоянния секретар на отбраната и на постоянния секретар на Министерството на външните работи” и се поставя запетая, а в изречение второ след думите „на главния секретар“ се добавя „съответно на постоянния секретар на отбраната и на постоянния секретар на Министерството на външните работи” и се поставя запетая.
  2. В чл. 6:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Органът по назначаването може да възложи своите правомощия или отделни свои правомощия по служебното правоотношение с лицата от администрацията на главния секретар, съответно на постоянния секретар на отбраната и на постоянния секретар на Министерството на външните работи, съответно на секретаря на общината, освен в случаите, когато в закон е предвидено друго.“;
  б) в ал. 3 след думите „по ал. 2” се поставя запетая и се добавя „с изключение на назначаването, преместването по чл. 81б, прекратяването на правоотношението, както и налагането на дисциплинарно наказание по чл. 90, ал. 1, т. 5” и след думата „поделения” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  3. В чл. 12, ал. 2 думите „в друга администрация” се заличават.
  4. Член 29 се изменя така:
  „Чл. 29. (1) При встъпването си в длъжност държавният служител е длъжен да декларира своето имотно състояние пред органа по назначаването.
  (2) Всяка година до 30 април държавният служител е длъжен да декларира пред органа по назначаването своето имотно състояние, както и получените през предходната календарна година възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното правоотношение, и основанията за тяхното получаване.”
  (3) Декларирането по ал. 2 се извършва по образец, утвърден с наредбата по чл. 8, ал. 2.“
  5. В чл. 56 след думата „служебен” се поставя запетая и се добавя „трудов, и/или осигурителен”.
  6. В чл. 73, ал. 3 думите „Единния класификатор” се заменят с „Класификатора”.
  7. В чл. 74:
  а) в ал. 2 думите „Единния класификатор” се заменят с „Класификатора”;
  б) в ал. 3 думите „чл. 81а и 81б или” се заменят с „чл. 81а, 81б и
  чл. 82, ал. 2-4, както и”, а думите „Единния класификатор” се заменят с „Класификатора”;
  в) в ал. 4 думите „Единния класификатор” се заменят с „Класификатора”.

  § 19. В чл. 107а от Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 69 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. -
  бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г.,
  бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 100 и 101 от 2010 г. и бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) При сключването на трудовия договор служителят е длъжен да декларира своето имотно състояние пред лицето по ал. 6.”
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Всяка година до 30 април служителят е длъжен да декларира пред лицето по ал. 6 своето имотно състояние, както и получените през предходната календарна година доходи от договори за допълнителен труд по чл. 111, доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения, както и работодателя/възложителя, който ги е изплатил.”
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея накрая се добавя „или от постоянния секретар на отбраната и на постоянния секретар на Министерството на външните работи“.
  4. Досегашните ал. 6-10 стават съответно ал. 7-11.

  § 20. В чл. 43, ал. 2 от Закона за дипломатическата служба (обн., ДВ, бр. 78 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2009 г. , бр. 97 и 100 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г.) думите „Единния класификатор” се заменят с „Класификатора”.

  § 21. В чл. 16, ал. 6 от Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 80 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г. и бр. 54 от 2011 г.) думите „Единния класификатор” се заменят с „Класификатора”.

  § 22. В чл. 17 от Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 9 от 2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 36 от 2011 г.и бр. 45 от 2011 г.) думите „или кметство” се заличават.

  § 23. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на § 4; 11; § 18, т. 1, буква ”а”, т. 6, т. 7 букви ”а”, ”б” относно думите „Единния класификатор” и „в”; § 20; 21 и 22, които влизат в сила от 1 януари 2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума