Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
15/12/2011 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 153-03-138/16.12.2011 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, № 102–02–29, внесен от Министерски съвет на 02.12.2011 г.

  На свое заседание, проведено на 15 декември 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, № 102–02–29, внесен от Министерски съвет на 02.12.2011 г.

  На заседанието присъства г-н Камен Кичев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който представи законопроекта от името на вносителя.

  Понастоящем въздухоплавателните услуги между отделните държави-членки на Европейския съюз и Грузия функционират въз основа на двустранни споразумения. Целта на настоящето споразумение да се заместят съществуващите двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги между страните и да се гарантира постепенното създаване на общо авиационно пространство между Европейския съюз и Грузия. Същото е приоритет за Европейския съюз и представлява важен елемент в развитието на европейската политика за съседство.
  Основните цели на споразумението са отваряне на пазара по отношение на достъпа до маршрути на взаимна изгода; равнопоставени условия на конкуренция за икономическите субекти, основаващи се на принципите на Договорите на Европейския съюз; привеждане на грузинското законодателство в областта на въздухоплаването със законодателството на Европейския съюз по въпросите за безопасност, сигурност и управление на въздушното движение и ефективно функциониране на въздухоплавателните услуги.
  Споразумението предвижда възможност за присъединяване на Грузия към многостранното споразумение с европейските държави – Общоевропейско авиационно пространство, подписано през 2006 г., в чиито рамки европейските и грузинските авиокомпании ще могат да предоставят въздухоплавателни услуги без ограничения.
  В резултат от премахването на ограниченията за пазарен достъп между Европейския съюз и Грузия ще се привлекат навлизащи участници на пазара, ще се създадат възможности за обслужване на по-малко използвани летища и ще се улесни процеса на консолидация между въздушните превозвачи в Европейския съюз.
  Със споразумението се осигурява възможност за свободно ценообразуване и равнопоставени условия на конкуренция между всички въздушни превозвачи от Европейския съюз и Грузия, за което е необходимо тясно регулаторно сътрудничество, следвайки общи и еднакво прилагани правила.

  След проведената дискусия и обсъждане, единодушно с 21 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, № 102–02–29, внесен от Министерски съвет на 02.12.2011 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума