Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
15/12/2011 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 153-03-139/16.12.2011 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за собствеността, № 102-01-80, внесен от Министерски съвет на 24.11.2011 г., приет на първо гласуване на 09 декември 2011 г.

  Проект!
  ІІ гласуване  З А К О Н
  за изменение на Закона за собствеността

  (Обн., Изв., бр. 92 от 1951 г.; изм. и доп., бр. 12 от 1958 г., бр. 90 от 1960 г.,
  бр. 99 от 1963 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 54 и 87 от 1974 г., бр. 55 от 1978 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 19 от 1985 г., бр. 14 и 91 от 1988 г., бр. 38 от 1989 г., бр. 31
  от 1990 г., бр. 77 от 1991 г., бр. 33 от 1996 г., бр. 100 от 1997 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 34 и 59 от 2000 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 46 и 105 от 2006 г., бр. 24, 59 и 113 от 2007 г., бр. 54 и 109 от 2008 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г. и бр. 57 от 2011 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  § 1. В § 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г. и бр. 109 от 2008 г.) думите „31 декември 2011 г.” се заменят с „31 декември 2012 г.”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В § 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г. и бр. 109 от 2008 г.) думите „31 декември 2011 г.” се заменят с „31 декември 2014 г.”.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  § 2. Законът влиза в сила от 31 декември 2011 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  Искра Фидосова
  Форма за търсене
  Ключова дума