Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
15/12/2011 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 153-03-141/16.12.2011 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за допълнение на Закона за търговския регистър, № 154–01–112, внесен от Юлиана Колева и група народни представители на 14.12.2011 г.

  На свое заседание, проведено на 15 декември 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Закона за търговския регистър, № 154–01–112, внесен от Юлиана Колева и група народни представители на 14.12.2011 г.

  На заседанието присъства г-жа Виолета Николова – изпълнителен директор на Агенция по вписванията.
  Законопроект беше представен от вносителя – г-жа Юлиана Колева.
  Последните промени на Закона за търговския регистър предстои да влязат в сила от 01 януари 2012 г., като се предвиждат изменения на режима на защита на информацията, представляваща лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни, чрез въвеждането на регистриран достъп до делата на търговците и съдържащите се в тях електронни образци на документи.
  Визираните изменения налагат и промени в подзаконовите нормативни актове, регулиращи режима на търговската регистрация – Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и Наредба за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър по служебен път.
  Необходимо е технологично време за привеждане на информационната система на Търговския регистър в съответствие с измененията на Закона.
  Ето защо е необходимо да се отложи влизането в сила на чл. 11 от Закона за търговския регистър, за да бъдат изменени подзаконовите нормативни актове, регулиращи режима на търговската регистрация и привеждане на информационната система на Търговския регистър в съответствие с измененията, предвидени в Закона за търговския регистър.
  Г-жа Виолета Николова подкрепи внесеният законопроект, като изтъкна че е необходимо технологично време за приемането на подзаконовите нормативни актове и изработването на функционалностите на информационната система на Търгавския регистър.

  След проведената дискусия и обсъждане, с 16 гласа „за” и 5 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за търговския регистър, № 154–01–112, внесен от Юлиана Колева и група народни представители на 14.12.2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума