Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
18/01/2012 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 253-03-2/23.01.2012 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. В Ню Йорк, № 102–02–32, внесен от Министерски съвет на 20.12.2011 г.

  На свое заседание, проведено на 18 януари 2012 г., Комисията по правни въпроси разгледа Законопроект за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. В Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без грагданство, приета на 30 август 1961 г. В Ню Йорк, № 102–02–32, внесен от Министерски съвет на 20.12.2011 г.

  На заседанието присъстваха представители на Министерство на правосъдието – г-жа Велина Тодорова – заместник-министър, г-жа Даниела Белчина – държавен експерт в дирекция «Съвет по законодателство» и г-н Красимир Войнов - държавен експерт в дирекция «Международно правно сътрудничество и европейски въпроси».
  Законопроектът беше представен от името на вносителя от г-жа Тодорова.
  Липсата на гражданство е нежелано от гледна точка на интересите на отделните индивиди, също така и за отделните държави. То може да предизвика нестабилност и заплаха за националните и регионалните интереси. Въпросите относно лицата без гражданство (апатридите) могат да бъдат решени ефективно само в рамките на установени стандарти от международното право в отделните страни, както и на основата на уважение и сътрудничество между тях при решаването на конфликтни ситуации от религиозен характер.
  Въпросите, свързани с гражданството са в тясна връзка с правата на човека, националната и регионалната сигурност. В Европейския съюз се придава голямо значение на развитието на пространството на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите на територията на Съюза. С приетата на 16 октомври 2009 г. «Стокхолмска програма» се цели създаването на общо пространство за закрила и солидарност въз основа на обща процедура за предоставяне на убежище и еднакъв статут за лицата, на които е продоставена международна закрила. Към лицата трябва да има уеднаквени стандартни процедури, условия на приемане, производства за определяне на съответния статут чрез хармонизация на националните политики.
  Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. В Ню Йорк е основният международноправен документ, регламентиращ положението на апатридите и гарантиращ, че те ще се ползват от основни права и свободи без дискриминация.
  В Конвенцията е въведена легална дефиниция на понятието „апатрид”, уреден е правния му статут, включващ личния статут, движима и недвижима собственост, авторски и промишлени права, право на сдружение и достъп до правосъдие. Съдържат се гаранции относно упражняването на доходоносни занятия – работа в собствено предприятие, наемна работа и свободни професии. Отделено е място на социалните грижи, настаняване в жилища, образование в държавни учебни заведения, държавна помощ, социално осигуряване, а също така и административни мерки, отнасящи се до свободата за придвижване, документите за самоличност и пътуване, данъци и екстрадиране.
  Конвенцията позволява на подписалите я държави да изразяват резерви към някои от членовете й, с изключение на онези, които са особено важни. Не се допускат резерви по отношение на чл. 1 ( определение за апатрид, изключващи клаузи), чл. 3 (недопускане на дискриминация), чл. 4 (свобода на вероизповеданието), чл. 16, ал. 1 (свободен достъп до правораздаване) и чл. 33-42 (заключителни разпоредби).
  Република България би могла да се присъедини към Конвенцията като се направят някои резерви.
  Резервите по чл. 27, 28 и 31 са с оглед предстоящото ни присъединяване към Шенгенското пространство. Като бъдеща външна граница на Шенгенското пространство България трябва да съобрази законодателството си с предстоящите събития в тази област. Ще се увеличи потока на граждани без гражданство към нашата страна и тя ще бъде използвана като транзитен пункт към другите държави - членки на Европейския съюз. Поради това издаването на документ за пътуване на лицата без гражданство е обвързано със статут на постоянно или дългосрочно пребиваващи в Република България, както и на тези, на които друга държава е предоставила статут на лице без гражданство, постоянно или дългосрочно пребиваващи са в Република България и поради непреодолими причини не могат да подновят документа си за пътуване от държавата, която първоначално го е издала.
  Основополагащият международноправен акт за решаване на проблемите с липсата на гражданство е Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк.
  В нея се изброяват способите за придобиване и запазване на гражданство от лица, които биха останали без гражданство. Уреждат се и въпроси, свързани с придобиване на гражданство, освобождаване или лишаване от гражданство.
  Конвенцията цели да осигури придобиването на гражданство от онези, които биха били апатриди и които имат връзка с държавата чрез месторождение на нейната територия или произход от нейни граждани, а също така и запазване на гражданство от онези, които биха се оказали апатриди, ако загубят гражданството на държавата.
  Не е необходимо да бъдат направени резерви и Република България би могла да се присъедини към Конвенцията, т.к. националното ни законодателство съответства на Конвенцията с изключение на предложеното изменение на Закона за българското гражданство, в частта относно отмяната на натурализацията. Отмяната на натурализация е допустима от Конвенцията, ако лицето не остава без гражданство. Сходен текст се съдържа в разпоредбата на чл. 24 от Закона за българското гражданство и се отнася до лишаването от гражданство, но не е предвиден при отмяната на натурализацията.
  С ратифицирането на двете Конвенции от 1954 г. и от 1961 г. ще се изгради чрез установените стандарти от международното право, рамка за разрешаване на проблеми, свързани с апатридите, както и осъществавяне сътрудничество между отделните държави при решаването на конфликти от религиозен характер.
  Г-н Казак постави въпросите защо е изчакан толкова дълъг период от времеза да се ратифицират конвенциите и кое налага предложението за толкова резерви по на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. В Ню Йорк.

  След проведената дискусия и обсъждане, единодушно с 23 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. В Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без грагданство, приета на 30 август 1961 г. В Ню Йорк, № 102 – 02 – 32, внесен от Министерски съвет на 20.12.2011 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума