Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
18/01/2012 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 253-03-5/23.01.2012г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 102–01–90, внесен от Министерски съвет на 30.12.2011 г.

  На свое заседание, проведено на 18 януари 2012 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 102–01–90, внесен от Министерски съвет на 30.12.2011 г.

  На заседанието присъстваха представители на Министерство на физическото възпитание и спорта – г-н Свилен Нейков – министър, г-жа Панайотка Панайотова – експерт в дирекция „Инвестиции, инвестиционна политика и управление на собствеността”, г-жа Силвия Миндова – юрисконсулт в Антидопинговия център и г-жа Горяна Тодева – съветник по правни въпроси.
  Законопроектът беше представен от името на вносителя от минисър Нейков.
  Основната цел на законопроекта е оптимизиране и прецизиране на правната регламентация на обществените отношения, свързани с физическото възпитание и спорта в Република България, и нейното актуализиране, наложено от съвременните социално-икономически условия и тенденциите в развитието на системата на физическото възпитание и спорта в страната.
  Значителна част от съществуващите спортни обекти и съоръжения са собственост на държавата и общините към настоящия момент. Съвременните икономически условия затрудняват осигуряването на достатъчно публични средства за привеждането на голяма част от спортните бази в съответствие със съвременните нужди и условия на ползване от желаещите да практикуват и развиват спорта. Едно от основните изменения, предложени с настоящия законопроект, е свързано с регламентирането на облекчени условия и ред за спортните организации, осъществяващи общественополезна спортна дейност, при предоставянето им за ползване по предназначение на спортните обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм – държавна и общинска собственост.
  Към настоящия момент Законът за физическото възпитание и спорта предвижда ползването на спортните обекти да се извършва чрез търг или конкурс по реда на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост. Провеждането на тези процедури възпрепятства адекватното и ефективно действие на държавните институции в отговор на бързоизменящите се обществени потребности и неоснователно утежнява изискванията пред субектите, развиващи и стимулиращи физическото възпитание и спорта, като резултатът в повечето случаи е занемаряване на голям брой спортни обекти и съоръжения поради липсата на налични финансови средства за поддържането им от държавата и общините.
  С предложения законопроект се предоставя възможност на спортните организации да ползват спортните обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост, както чрез отдаването им под наем, така и чрез учредяване право на ползване върху тях, при спазване на останалите специфични изисквания, посочени в закона и гарантиращи в достатъчно голяма степен защитата на собствеността на държавата и общините и спазване на изискванията за сигурността на спортните обекти и съоръжения при провеждането на спортни и други обществени прояви. Предвижда се учредяване на срочно ограничено вещно право на ползване върху спортни обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост в полза на спортни клубове и спортни федерации, отговарящи на нормативноопределени изисквания, при спазване на подробно разписана процедура. Предлага се правото на ползване да бъде учредено срещу финансово обезпечена инвестиционна програма за поддръжка, развитие и модернизация на съответния спортен обект или съоръжение от страна на ползвателя.
  Предвижда се и разширяване обхвата на субектите, развиващи физическото възпитание и спорта, като се предоставя възможност по същите условия и ред право на ползване да може да се учредява и в полза на туристически дружества по смисъла на чл. 33а, ал. 2 от ЗФВС върху обекти за социален туризъм – държавна и общинска собственост.
  Прецизира се правната уредба относно сигурността на спортните обекти и годността им за ползване при провеждане на спортни прояви с цел оптимизиране на процедурните механизми, което се очаква да доведе и до създаването на ефективна и работеща процедура с постигане на практически резултати.
  Със законопроекта се прецизира и допълва законовата уредба, свързана с дейността на Антидопинговия център, като се регламентира неговият статут и основните му функции, прецизират се основни понятия и термини, свързани с контрола и борбата срещу използването на допинг в спорта.
  Прецизира се разпоредбата на чл. 23 от ЗФВС, като се създават нови разпоредби, касаещи регламентацията на училищните учебни планове и спортната подготовка на учениците в спортните училища, имайки предвид, че в сега действащата нормативна уредба не е разписана процедура по съгласуване на учебните планове за спортните училища с министъра на физическото възпитание и спорта. Министерството на физическото възпитание и спорта е институцията, която извършва координацията с българските спортни федерации и контролира планирането и реализирането на спортно-подготвителния и състезателния процес, осъществяван със състезателите в училищна възраст, каквито са и учениците в спортните училища.
  Прецизират се текстове, свързани с разходването на средствата от бюджета на Министерството на физическото възпитание и спорта, като се предлага възможност и за разходването им за застраховане на спортистите в случай на настъпване на събития, причиняващи увреждане на тяхното здраве, телесна цялост или смърт, в процеса на спортно-състезателната им подготовка и участие в олимпийски игри, световни и европейски първенства. С този нормативен механизъм държавата ще има възможност да предприеме адекватни мерки за бързото възстановяване на спортистите от националните отбори и да сведе до минимум риска от евентуалното непостигане на зададените спортни цели на престижните международни състезания, където спортистите ни защитават спортния авторитет на нацията.
  В дискусията взеха участие народните представители Емил Радев, Светослав Тончев, Искра Фидосова и Юлиана Колева.
  Постави се въпрос защо се предлага с § 5 отмяна на ал. 4 на чл. 12, която гласи, че спортни обекти и съоръжения - публична държавна или публична общинска собственост, не могат да се включват в имуществото на търговски дружества. Не е ясно каква е целта да се предлага тази промяна, дори тази разпоредба да отпадне от този закон, забраната за това е регламентирана в ЗДС и в ЗОС.
  В § 25 се предлага спортни обекти и съоръжения – публична държавна и публична общинска собственост да се отдават под наем за срок от 10 г. само на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност. Въвежда се по-облекчена процедура за отдаване под наем на спортните обект и съоръжения. В законопроекта не е разписано по какви критерии и по каква методика ще се определя наемната цена, както и основни параметри на тази цена – не е записан пазарен принцип на определяне. Липсват гаранции, че след отдаването им под наем спортните съоръжения и обекти ще бъдат общодостъпни за гражданите.
  С този параграф се предлага създаването на нов институт – учредяване на ограничени вещни права върху публична собственост, като така тя се приравнява на частната, което е недопустимо.
  Предложената промяна на чл. 50а разпоредбата на ал. 3 трябва да се отнася само за имотите, които са държавна собственост, тъй като въпросите за предоставяне под наем на общинските имоти са от изключителната компетентност на общинския съвет – така предложената разпоредба е в противоречие със ЗОС и е предпоставка за злоупотреби по места.
  В § 26 в ал. 12 се предвижда правото на ползване да се учредява за срок от 20 г., което е в противоречие с чл. 39 от ЗОС и решението се взема от Общинския съвет с мнозинство – 2/3 от общинските съветници.
  Променянето на изискването за квалифицирано мнозинство е сериозна заплаха и предпоставка за неправомерно разпореждане с общинско имущество.
  Акцентира се, че спрямо спортните обекти и съоръжения в този законопроект и предвиденият в проекта на закон за публично-частното партньорство, който в момента се обсъжда в Народното събрание, се създават два противоречащи си режима, поради което е наложително тяхното уеднаквяване за да има стабилност в урежданите обществени отношения.
  Комисията по правни въпроси препоръчва да не се разглежда в пленарна зала този законопроект до приключване и приемане на второ четене на окончателните текстове в Закона за публично-частното партньорство.

  След проведената дискусия и обсъждане, с 19 гласа „за”, 0 гласа „против” и 4 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 102–01–90, внесен от Министерски съвет на 30.12.2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума