Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
18/01/2012 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 253-03-6/23.01.2012г.

  Относно: Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 154–01–109, внесен от Анастас Анастасов и група народни представители на 09.12.2011 г.


  На свое заседание, проведено на 18 януари 2012 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 154–01–109, внесен от Анастас Анастасов и група народни представители на 09.12.2011 г.

  На заседанието присъства г-жа Юлия Меранзова – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство” в министерство на правосъдието.
  Законопроектът беше представен от един от вносителите – народния
  представител Анастас Анастасов.
  Предложеният законопроект цели хармонизирането на българското наказателно законодателство в областта на заетостта на чужденци – граждани на трети държави, на територията на Република България с Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава. Съществената част от нея е въведена със Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ бр. 43 от 2011 г.).
  Предлаганото допълнение е свързано с промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, с които въвежда преобладаващата част от Директива 2009/52/ЕО, като предвижда забрана за наемане на незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци. Това е поредна мярка за борба за намаляване на недекларираната заетост, както и с незаконната трудова миграция.
  Срокът за транспониране на директивата е изтекъл на 20 юли 2011 г. и минималният размер на глобата, която се налага при процедура по нарушение е 777 000 евро.
  Предвижда се и промяната в Закона за административните нарушения и наказания, с която се създава възможност за налагане на административнонаказателна имуществена санкция на юридическо лице, когато то се е обогатило или би се обогатило от извършено в негова полза престъпление по чл. 227.
  В постъпилите в Комисията по правни въпроси становища от Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика и Върховна касационна прокуратура се подкрепя внесеният законопроект.

  След проведената дискусия и обсъждане, единодушно с 23 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 154–01–109, внесен от Анастас Анастасов и група народни представители на 09.12.2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума