Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
26/01/2012

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. №: 253-03-9/30.01.2012 г.
  ОТНОСНО: Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2012 г.), № 202-03-2, внесена от Министерски съвет на 13.01.2012 г.


  На заседание, проведено на 26 януари 2012 г., Комисията по правни въпроси обсъди Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2012 г.), № 202-03-2, внесена от Министерски съвет на 13.01.2012 г.

  На заседанието присъстваха представители на Министерство на правосъдието: г-жа Деница Вълкова – заместник–министър и г-жа Елена Дойчева – главен експерт в дирекция «Международно сътрудничество и европейски въпроси».
  Госпожа Вълкова представи от името на вносителя Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз.
  Същата се изготвя от Министерския съвет на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и нейната главна цел е да се осигури основата за подготовката на българските позиции при обсъждането на приоритетните за държавата въпроси от дневния ред на институциите на Европейския съюз.
  В областта на правосъдието са посочени два основни приоритета, избрани според значимостта на досиетата за Република България, а именно:
  • взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела;
  • установяването на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.

  Комисията по правни въпроси ще продължи да следи развитието на тези две досиета в рамките на процеса на вземане на решения в Европейския съюз.
  На основание Глава десета от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по правни въпроси следва да определи конкретни предложения, които да бъдат включени в Годишната работна програма на Народното събрание за 2012 г. и да бъдат обект на парламентарно наблюдение и контрол, включително и на оценка за спазване на принципа за субсидиарност. За тази цел, Комисията по правни въпроси отчита приоритетите, залегнали в Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз, внесена от Министерския съвет, в Работната програма на Европейската комисия за 2012 г., както и приоритетите на председателството на ЕС.
  В кръга на своята компетентност Комисията по правни въпроси предлага в Годишната работна програма на Народното събрание за 2012 г. да бъдат включени следните проекти на актове:
  1. Минимални разпоредби относно съставите на престъпленията и наказанията в областта на трафика на наркотици.
  2. Електронно правосъдие.
  3. Законодателни предложения, свързани с взаимното признаване на документите за гражданско състояние и премахването на формалностите по легализирането на документи.
  4. Реформа на структурата на Евроюст.  В края на дискусията, Комисията по правни въпроси единодушно с 19 гласа «за», подкрепи Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2012 г.), № 202-03-2, внесена от Министерския съвет на 13.01.2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума