Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
26/01/2012

  Доклад на комисия
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  Вх. №: 253-03-11/30.01.2012г.
  ОТНОСНО: Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо европейско право за продажбите COM(2011) 635 и рамкова позиция на Министерския съвет по т. 56 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.), № 202-00-4, внесени от Министерския съвет на 25.01.2012 г.

  На заседание, проведено на 26.01.2012 г., Комисията по правни въпроси обсъди Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо европейско право за продажбите COM(2011) 635, включено като т. 56 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.) и рамкова позиция към него, № 202-00-4, внесени от Министерски съвет на 25.01.2012 г. На заседанието присъстваха представители от Министерството на правосъдието –г-жа Деница Вълкова – заместник-министър и Александра Аврамова – експерт в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”.
  Предложението за регламент и рамковата позиция на Република България бяха представени от г-жа Деница Вълкова – заместник-министър на правосъдието.
  Предложението за регламент е представено от Комисията на 11.10.2012 г. Според ЕК, различията в националните системи на договорно право представляват пречка, която не позволява на потребители и търговци да се ползват от предимствата на вътрешния пазар. Свързаните с договорното право пречки могат да се преодолеят, ако договорите се основават на единен набор от норми на договорното право, независимо от мястото на установяване на страните по договора. Поради тези причини с предложението за регламент се създава общо европейско право за продажбите. Чрез него се хармонизират националните системи на договорно право на държавите членки, като се създава в рамките на националното право на всяка държава членка втори режим на договорно право спрямо договорите от неговото приложно поле. Този втори режим следва да е еднакъв за целия Европейски съюз и да съществува наред с вече съществуващите норми на националното договорно право. Общото европейско право за продажбите ще се прилага на доброволна основа за трансгранични договори при наличието на изрично споразумение на страните. То ще представлява втори режим на договорно право в рамките на националното право на всяка държава членка. Тъй като общото европейско право за продажбите няма да урежда всички аспекти на договора, съществуващите норми на гражданското право на държавите членки ще продължават да уреждат такива остатъчни въпроси.
  Съгласно позицията, внесена от Министерския съвет, Република България оценява работата на Комисията по публикуването на предложението за Регламент за общо европейско право за продажбите и като цяло подкрепя приемането му. Създаването на акт, въвеждащ общи норми на договорното право, е амбициозен проект и изисква задълбочен анализ на съдържанието и бъдещото му приложение. За българските предприятия и потребители е от изключителна важност да могат да участват активно и на равни начала в него наред с останалите граждани и юридически лица в ЕС. Изработването на качествен общ инструмент значително би улеснило обмена на стоки и услуги, тъй като би отпаднала необходимостта от запознаване с различните правни системи на държавите членки.
  Имайки предвид обаче важността и основополагащото за правото значение на уредбата на облигационните правоотношения както в национален, така и в международен мащаб, в позицията са посочени редица текстове, които са дискусионни и следва да бъдат сериозно обсъдени и прецизирани преди да се превърнат в действащо европейско законодателство.
  Редица съществени и често използвани институти, свързани с договора за продажба, като прихващането, подновяването, опрощаването, прехвърлянето на собствеността, множеството кредитори и длъжници и др. не са уредени в предложението. Препратките към националното законодателство са твърде много и биха поставили самостоятелността на режима под въпрос.
  Особено внимание следва да се обърне и на нормите, осигуряващи защитата на потребителите като страни по договорите за покупко-продажба. Необходимо е да се обезпечи, че евентуалното приемане на регламента като втори режим на договорното право в рамките на националното законодателство на всяка държава членка няма да доведе до понижаване нивото на съществуващото европейско и национално законодателство за защита на потребителите.

  В резултат на проведената дискусия, членовете на Комисията по правни въпроси, единодушно с 19 гласа „за”, се обединиха около следното становище:

  Предложението за регламент като цяло съответства на принципа на субсидиарност, установен в чл. 5, параграф 3 от ДЕС, тъй като целите на предложението могат да бъдат постигнати по-добре на равнище Европейски съюз, имайки предвид, че то засяга трансграничната търговия в рамките на вътрешния пазар.
  Предложението за регламент не съответства на принципа на пропорционалност, залегнал в чл. 5, параграф 4 от ДЕС, тъй като с него не се постигат заложените цели. В тази връзка е необходимо да се заяви ясна и категорична позиция за осигуряване на високо равнище на защита за потребителите. Следва да се прецени доколко е необходимо приемането на толкова всеобхватен акт, който същевременно съдържа редица препратки към националното законодателство, както и добавената му стойност за защитата на правата и интересите на потребителите.
  Комисията по правни въпроси счита, че ако преговорите по предложението за регламент продължат, текстовете следва да бъдат допълнително обсъдени и прецизирани, тъй като е наложително уточняването на редица институти, свързани с договора за продажба.




  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума