Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
26/01/2012

  Доклад на комисия
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  Вх. №: 253-03-12/30.01.2012г.
  ОТНОСНО: Позиция на Република България относно предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за алтернативно решаване на потребителски спорове), по т. 57 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.), № 202-00-2, внесена от Министерски съвет на 19.01.2012 г.

  На заседание, проведено на 26 януари 2012 г., Комисията по правни въпроси обсъди позицията на Република България относно предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за алтернативно решаване на потребителски спорове), по т. 57 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.), № 202-00-2, внесена от Министерски съвет на 19.01.2012 г.
  На заседанието присъстваха представители на министерство на икономиката, енергетиката и туризма: г-жа Цвета Караилиева - експерт в Дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите" и г-жа
  Александра Павлова - експерт в същата дирекция.

  Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове бе представено пред членовете на Комисията по правни въпроси от г-жа Павлова.
  Предложението за Директива бе представено от Европейската комисия на 29.11.2011 г.
  Съгласно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове по извън съдебен път, държавите-членки гарантират, че всички спорове между потребители и търговци, възникващи при продажбата на стоки или предоставянето на услуги, могат да бъдат отнесени до структура за алтернативно решаване на спорове, включително чрез онлайн средства.
  С предложението за Директива се цели да се гарантира, че структурите за алтернативно решаване на спорове (АРС) спазват принципите за качество по отношение на безпристрастност, прозрачност, ефективност и справедливост. В него се съдържат разпоредби, които осигуряват спазването на стриктни гаранции за поверителност и защита на данните, в съответствие със законодателството на Съюза в тази област. Придавайки обвързващ характер на тези принципи, предложението за Директива ще създаде условия за равнопоставеност на различните способи за АРС и ще укрепи доверието на потребители и търговци в процедурите.
  Предложението за Директива е най-подходящото решение за уеднаквяване на законодателствата на страните членки, като се отчитат спецификите и различията в законодателната уредба на всяка една страна. При нейното транспониране отделните държави членки ще могат да отразят тези различия като въведат разпоредбите в унисон с националната си законодателна уредба. Задължителният характер на избрания инструмент гарантира, че ще бъде изградена ефективна мрежа за АРС на територията на целия Европейски съюз.
  Като резултат от приемането на Директивата се очаква предприятията да могат бързо, лесно и ефикасно да уреждат извън съдебно спорове с потребители, като по този начин ще се избегнат прекомерните разходи и накърняването на тяхната репутация. Потребителите ще могат бързо, лесно и ефикасно да уреждат извън съда спорове с търговци на стоки и услуги, без значение дали пазаруват по интернет или не, в тяхната собствена страна или в чужбина. Освен това те ще са сигурни, че всички структури за АРС ще са прозрачни и ще разглеждат техните спорове ефективно и безпристрастно, поради което ще се чувстват по-добре подготвени и притежаващи повече права да се обърнат към орган за алтернативно решаване на спорове.
  Крайният срок за разглеждането на предложението от националните парламенти, съгласно новата процедура по субсидиарност, въведена с Договора от Лисабон, е 25.01. 2012 г.
  В позицията, представена от Министерския съвет е отбелязано, че Република България принципно подкрепя предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (директива за алтернативно решаване на потребителски спорове).
  Република България подкрепя развитието и подобряването на структурите за извънсъдебното решаване чрез изграждане на нови структури за АРС или доразвиване на сега действащите, което ще подобри извънсъдебното разрешаване на спорове между потребители и търговци като гарантира бързо, ефикасно, евтино и прозрачно решаване на спора.
  Република България счита, че Европейската комисия следва да се ангажира с финансова подкрепа на държавите- членки за изграждане и доразвиване на структурите на АРС.
  Република България си запазва правото да изразява конкретна позиция по отделните текстове от предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (директива за алтернативно решаване на потребителски спорове), в процеса на тяхното обсъждане.
  Поставиха се въпроси, след като крайният срок за разглеждане на предложението за директива е бил 25 януари 2012 г. ще се обърне ли внимание на позицията, изразена от Република България и има ли изградени структури за алтернативно решаване на потребителски спорове и ще се наложили да се променят след влизане в сила на директивата.
  Препоръката на Комисията по правни въпроси е навреме да бъдат внасяни за разглеждане актовете, за да не се изпускат сроковете при заявяване позицията на Република България по тях.

  В резултат на проведената дискусия, членовете на Комисията по правни въпроси единодушно с 19 гласа „за”, се обединиха около следното становище:

  Предложението за директива съответства на принципа на субсидиарност, установен в чл. 5, параграф 3 от ДЕС, тъй като целите на предложението могат да бъдат постигнати по-добре на равнище Европейски съюз, имайки предвид, че то засяга трансграничната търговия в рамките на вътрешния пазар.

  Предложението за директива съответства на принципа на пропорционалност, залегнал в чл. 5, параграф 4 от ДЕС, тъй като не надхвърля необходимото за постигане на целите на Договорите и не би следвало да създаде прекомерна административна или финансова тежест.

  В заключение, Комисията по правни въпроси подкрепя представената рамкова позиция.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума