Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
16/02/2012 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. №: 253-03-24/17.02.2012 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-109, внесен от н.пр. Анастас Анастасов и група народни представители на 09.12.2011 г., приет на първо гласуване на 25 януари 2012 г.

  Проект!
  ІІ гласуване

  ЗАКОН
  ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ
  НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

  (Обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г., попр., бр. 29 от 1968 г., изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и бр. 27 от1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 и 31 от 1982 г., бр. 44 от 1984 г., бр. 41, 79 и 80 от 1985 г., бр. 89 и 90 от 1986 г., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1, 86, 90 и 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 от 1995 г. на Конституционния съд - бр. 97 от 1995 г.; бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85; Решение № 19 от 1997 г. на Конституционния съд - бр. 120 от 1997 г.; бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 1999 г., бр. 21 и 51 2000 г.; Решение № 14 от 2000 г. на Конституционния съд - бр. 98 от 2000 г.; бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г.)


  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. Създава се нов чл. 227:
  „Чл. 227. (1) Който наеме на работа пет или повече незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци, се наказва с лишаване от свобода до четири години или с пробация, както и с глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева.
  (2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което наеме на работа незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец, за който деецът знае, че е пострадал от трафик на хора.
  (3) Който наеме на работа незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец, ненавършил 18 – годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от три хиляди до тридесет хиляди лева.
  (4) Който системно наема на работа незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева.
  (5) Наказанието по ал. 4 се налага и на лице, което наеме на работа незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец, при условия на труд, които съществено се различават от условията на труд на законно наети лица.
  (6) В маловажни случаи по ал. 2 – 4 наказанието е лишаване от свобода до две години или пробация, както и глоба от хиляда до десет хиляди лева.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. Създава се нов чл. 227:
  „Чл. 227. (1) Който наеме на работа едновременно пет или повече незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци, се наказва с лишаване от свобода до четири години и с глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева.
  (2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което наеме на работа незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец, за който деецът знае, че е пострадал от трафик на хора.
  (3) Който наеме на работа незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец, ненавършил 18 – годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от три хиляди до тридесет хиляди лева.
  (4) Който системно наема на работа един или повече незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева.
  (5) Наказанието по ал. 4 се налага и на лице, което наеме на работа незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец при условия на труд, които съществено се различават от условията на труд на законно наети лица и накърняват човешкото достойнство.
  (6) В маловажни случаи по ал. 2 – 4 наказанието е лишаване от свобода до две години или пробация, както и глоба от хиляда до десет хиляди лева.

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  § 2. Този закон въвежда изискванията на Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава (ОВ, L 168/24 от 30 юни 2009 г.).
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението на закона да се измени така:
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  § 3. В Закона за административните нарушения и наказания (обн. ДВ. бр. 92 от 1969 г., изм. бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр.24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр.105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр.102 от 1995г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002г., доп., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г.) в чл. 83а, ал. 1 думата „225в” се заменя с „225в, 227, ал. 1 - 5” и се поставя запетая.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.


  § 4. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума