Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
23/02/2012 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 253-03-26/02.03.2012 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 254–01–14, внесен от н. пр. Иван Вълков и група народни представители на 15.02.2012 г.

  На свое заседание, проведено на 23 февруари 2012 г., Комисията по правни въпроси разгледа Законопроект за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 254–01–14, внесен от н. пр. Иван Вълков и група народни представители на 15.02.2012 г.

  На заседанието присъстваха представители на министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията: г-жа Красимира Стоянова – директор на дирекция «Правна» и г-н Петър Киров – заместник изпълнителен директор на изпълнителна агенция «Морска администрация».
  Законопроектът беше представен от вносителя народния представител Иван Вълков.
  С него се цели предвиждането на възможност за изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на рибарски пристанища от общините, както и свързаните с тях брегозащитни съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите и специализирани обекти за обслужване на риболовните дейности, финансирани със средства от Европейския съюз и други публични средства. Предлага се тези дейности да се извършват от общините след учредяване право на строеж по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с решение на Министерския съвет. По този начин държавата си запазва правото за преценка от необходимостта и обхвата на строителството върху описаните в нормата имоти – публична държавна собственост.
  Правото на строеж се учредява безвъзмездно и единствено, когато това е необходимо за изграждане или разширение на национален обект по смисъла на Закона за държавната собственост или за трайно задоволяване на обществени потребности.
  Подробно се регламентира реда, по който се издава разрешение за строеж на изброените обекти. Същото се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството, с оглед гарантиране на обществения интерес. Предлага се изградените обекти да обявяват за публична общинска собственост и се налага се забрана за промяна на вида на собственост и промяна на предназначението им.
  Предвижда се възможност общините да извършват дейности по изграждане или разширение на рибарски пристанища, или на специализирани обекти за обслужване на риболовни дейности, както и свързаните с тях брегозищитни съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите.
  С цел синхронизиране на разпоредбите се предлага и промяна в Закона за устройство на територията.
  Създава се нова разпоредба, с която се създава възможност за изграждане на брегоукрепителни и брегозащитни съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите в акваторията, въз основа на подробни устройствени планове. Изграждането им да се извършва от публично-правни субекти - държавата и общините, като реализираните строежи са публична държавна собственост.
  Целта на предложението е предоставяне възможност на общините като стопани на крайбрежната територия в населените места, с оглед защитата й от неблагоприятно въздействие на водите, при констатиране на необходимост от брегозащитни и брегоукрепителни дейности да могат да разходват законосъобразно собствени средства, за реализиране на посочените съоръжения.
  В подкрепа към проекта са постъпили писма от Крайдунавски и Черноморски общини, както становища постъпили във водещата комисия от министерство на регионалното развитие и благоустройството и министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министерство на земеделието и храните и министерство на околната среда и водите.
  В дискусията взеха участие народните представители Екатерина Михайлова, Митхан Метин, Четин Казак, Искра Фидосова, Янаки Стоилов, Емил Радев и Светослав Тончев.
  Поставен беше въпросът местата, върху които е предвидено да се учреди право на строеж в полза на общините - морското дъно, дъното на българския участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав не са ли изключителна държавна собственост. Съгласно чл. 7, ал. 6 от Закона за държавната собственост, ограничени вещни права не могат да се учредяват върху имоти - публична държавна собственост, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, както и върху обекти или имоти - изключителна държавна собственост, което от своя страна води до противоконституционност на разпоредбите и е необходимо прецизирането им между първо и второ гласуване, с оглед целите на законопроекта.
  Беше отбелязано, че в законопроекта е засегнат важен проблем, предвид причинените щети от последните природни бедствия. Акцентира се, че последиците от природните бедствия застрашават туристическия сезон по Черноморското крайбрежие, с цел да се минимизират фаталните последици и да се отговори на нуждите на населението, като се използват възможностите по европейски програми за финансиране.
  Гаранция срещу злоупотреби и постигане на предвидената цел със законопроекта - трайно задоволяване на обществени потребности чрез изграждането на предвидените обекти е разпоредбата на чл. 112ж, предвиждаща изградените обекти да са публична общинска собственост, която не може да се промени в частна, както и забрана за промяна на предназначението им.

  След проведената дискусия и обсъждане, единодушно с 21 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 254–01–14, внесен от н. пр. Иван Вълков и група народни представители на 15.02.2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума