Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
05/04/2012

  Становище на комисия
  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. 253-03-43/06.04.2012 г.
  Относно: Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 254–02-52, внесен от Камен Костадинов, Иван Петров, Димитър Дъбов и Волен Сидеров на 5 април 2012 г.

  На свое заседание проведено на 5 април 2012 г., Комисията по правни въпроси обсъди внесения проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 254–02-52, внесен от народните представители Камен Костадинов, Иван Петров, Димитър Дъбов и Волен Сидеров на 5 април 2012 г.
  След представянето на проекта за решение, провелата се дискусия и последвалото гласуване, единодушно с 18 гласа „за”, Комисията по правни въпроси на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага на Народното събрание следния проект на:

  Р Е Ш Е Н И Е

  за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  (обн., ДВ, бр. 58 от 2009 г., изм., бр. 60 от 2009 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 98 от 2009 г.; бр. 100 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 33 от 2011 г., Решение № 6 от 2011 г. на Конституционния съд - бр. 39 от 2011 г. и Решение № 9 от 2011 г на Конституционния съд - бр. 80 от 2011 г.)

  Параграф единствен: В чл. 18 се създава ал. 5а:
  „(5а) След пълен цикъл на ротация по ал. 5 Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” се председателства на ротационен принцип за една парламентарна сесия от представители на парламентарните групи извън най-голямата парламентарна група.”

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума