Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
12/07/2012 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д

  Вх. № 253-03-79/17.07.2012 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 254-01-47, внесен от нар.пр. Анастас Анастасов и група народни представители на 28 март 2012 г., приет на първо гласуване на 9 май 2012 г.


  Проект!
  Второ гласуване
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
  НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС  (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г., попр., бр. 29 от 1968 г., изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 и 31 от 1982 г., бр. 44 от 1984 г., бр. 41, 79 и 80 от 1985 г., бр. 89 и 90 от 1986 г., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1, 86, 90 и 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 от 1995 г. на Конституционния съд - бр. 97 от 1995 г.; бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 от 1997 г. на Конституционния съд - бр. 120 от 1997 г.; бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 от 2000 г. на Конституционния съд - бр. 98 от 2000 г.; бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60от 2011 г., бр. 19 и 20 от 2012 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 343 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, буква „в” след думите „шест години” се поставя запетая и се добавя „а в особено тежки случаи – лишаване от свобода от три до десет години”.
  2. В ал. 3:
  а) В текста преди буква „а” след думата „местопроизшествието” се добавя „или е управлявал без да има необходимата правоспособност, или на пешеходна пътека „.
  б) В буква „а” думите „до пет години” се заменят с „от една до пет години”, а думите „до осем години” се заменят с „лишаване от свобода от две до осем години”.

  Предложение от нар. пр. Любен Корнезов:
  В § 1, т. 2, б. „а” думите „или на пешеходна пътека”да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 343 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, буква „в“ думите „до шест години“ се заменят с „от две до шест години, а в особено тежки случаи – лишаване от свобода от три до десет години”.
  2. В ал. 3:
  а) в текста преди буква „а“ след думата „местопроизшествието“ се добавя „или е управлявал без да има необходимата правоспособност, или на пешеходна пътека“;
  б) в буква „а“ думите „до пет години“ се заменят с „от една до пет години“, а думите „до осем години“ се заменят с „лишаване от свобода от две до осем години“.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  § 2. В Наказателно-процесуалния кодекс (обн, ДВ, бр., 86 от 2005 г., изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 от 2011 г. на Конституционния съд; бр. 19, 20 и 25 от 2012 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 68, ал. 1, изречение първо след думата „престъпление” се добавя „или за друго престъпление, с което е причинена смърт”.
  2. В чл. 381, ал. 2 се създава изречение второ: „Споразумение не се допуска и за всяко друго престъпление, с което е причинена смърт.”

  Предложение от нар. пр. Любен Корнезов:
  В§ 2 (заключителни разпоредби) т. 2 да има следното съдържание:
  „т. 2 Глава двадесет и девета „Решаване на делото със споразумение”, чл. 381 – чл. 384 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В Наказателно-процесуалния кодекс (обн, ДВ, бр., 86 от 2005 г., изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 от 2011 г. на Конституционния съд; бр. 19, 20 и 25 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 68, ал. 1, изречение първо след думата „престъпление” се добавя „или за друго престъпление, с което е причинена смърт”.
  2. В чл. 381:
  а) в ал. 1 се създава изречение трето: „Когато с престъплението е причинена смърт, извън случаите по ал. 2, в обсъждането на споразумението участва и пострадалият.”
  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Когато с престъплението е причинена смърт, извън случаите по ал. 2, споразумение се допуска само след съгласието на пострадалите. Когато с престъплението са причинени имуществени вреди, споразумението се допуска след тяхното възстановяване или обезпечаване.”
  в) в ал. 6, изречение първо след думата „защитника” се поставя запетая и се добавя „а в случаите по ал. 3, изречение първо – и от пострадалия”.
  3. В чл. 382:
  а) в ал. 3 след думата „обвиняемият” се поставя запетая и се добавя „а в случаите по чл. 381, ал. 3, изречение първо – и пострадалият”;
  б) в ал. 4 се създава изречение второ: „В случаите по ал. 3 съдът запитва пострадалия разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.”;
  в) в ал. 5, изречение първо след думата „защитника” се поставя запетая и се добавя „а в случаите по чл. 381, ал. 3, изречение първо – и с пострадалия”;
  г) в ал. 6 след думата „обвиняемия” се поставя запетая и се добавя „а в случаите по чл. 381, ал. 3, изречение първо – и от пострадалия”;
  д) алинея 10 се изменя така:
  „(10) Извън случаите по чл. 381, ал. 3, изречение първо, за определението по ал. 7 се съобщава на пострадалия или неговите наследници с указание, че могат да предявят граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.”


  § 3. Законът влиза в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник”.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:


  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума