Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
04/09/2012

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 253-03-86/04.09.2012 г.
  ОТНОСНО: Проверка на документите на кандидатите за членове на Висшия съдебен от квотата на Народното събрание за допустимост

  На свое заседание, проведено на 04 септември 2012 г., Комисията по правни въпроси извърши проверка на документите на кандидатите за членове на Висшия съдебен от квотата на Народното събрание за допустимост.

  Съгласно приетото на 11 юли 2012 г. от Народното събрание решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати за членове на Висшия съдебен съвет и подготовка за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание, предложенията за кандидати за членове на Висшия съдебен съвет се правят от народни представители от 11 юли 2012 г. до 24 юли 2012 г. чрез деловодството на Народното събрание до специализираната постоянна комисия. Предложенията се правят, при условие че е налице предварително писмено съгласие на кандидата по образец и се придружават от подробни писмени мотиви. Към предложенията се прилагат следните документи:
  – подробна автобиография;
  – декларация, свързана с изискванията за допустимост – по чл. 18, ал. 1, т. 10 от Закона за съдебната власт, по образец;
  – ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование;
  – документи, удостоверяващи изискуемия стаж – кадрова справка за кандидата, копие от трудова или осигурителна книжка, справка или служебна бележка от съответната институция и др.;
  – свидетелство за съдимост;
  – удостоверение от Националната следствена служба за образувани досъдебни производства.


  В посоченият срок постъпиха 17 предложения за членове на Висшия съдебен съвет.
  Всички предложени кандидати представиха пред Комисията по правни въпроси цитираните по-горе документи.
  В 14-дневен срок от публикуването на кандидатурите (до 8 август 2012 г.) всеки кандидат трябваше да представи на Комисията по правни въпроси концепция за работата си като член на Висшия съдебен съвет на хартиен и електронен носител, както и декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си по образец, предложен от комисията и от Висшия съдебен съвет, и утвърден от министъра на правосъдието.
  В указания срок всички кандидати представиха концепция за работата си като член на Висшия съдебен съвет на хартиен и електронен носител, както и декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си, като кандидатите - Магдалена Атанасова Лазарова-Проданова, Соня Николова Найденова, Тодор Димитров Мерджанов и Ясен Тодоров Тодоров са представили допълнение към декларацията си за имотно състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си.
  Предложените кандидати отговарят на изискванията на чл. 130, ал. 2 от Конституцията на Република България и на чл. 17 от Закона за съдебната власт за наличието на изискуемия 15 годишен юридически стаж.

  Въз основа на извършената проверка на документите на кандидатите за членове на Висшия съдебен за допустимост на основание разпоредбите на Закона за съдебната власт и т. 7 от раздел ІІ, на приетите с решение на Народното събрание Процедурни правила за издигане на кандидатури, публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати за членове на Висшия съдебен съвет и подготовка за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание (Обн. ДВ., бр. 54 от 2012 г.), Комисията по правни въпроси реши със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” до изслушването, което ще се проведе на 11 септември 2012 г. да бъдат допуснати всички предложени кандидати, подредени в списък, съдържащ трите имена на кандидатите, подредени по азбучен ред и неразделна част от процедурните правила, както следва:


  1. Бойко Илиев Рашков
  2. Валентина Георгиева Драганова
  3. Васил Цветанов Петров
  4. Владислав Петров Славов
  5. Галина Петкова Пачовска-Карагьозова
  6. Димитър Костадинов Узунов
  7. Йордан Костадинов Давчев
  8. Каролина Неделчева Михайлова
  9. Магдалена Атанасова Лазарова-Проданова
  10. Мария Василева Кузманова
  11. Надя Георгиева Пеловска-Дилкова
  12. Незабравка Иванова Стоева
  13. Светла Димитрова Петкова
  14. Соня Николова Найденова
  15. Тодор Димитров Мерджанов
  16. Юлиана Генчева Колева
  17. Ясен Тодоров Тодоров  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:


  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума