Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
13/09/2012 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 253-03-93/17.09.2012 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Рамковото споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република България (Второ споразумение за изменение) между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд, и на Споразумението за изменение и допълнение на Финансовото споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република България (Второ споразумение за допълнение) между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд, № 202–02–26, внесен от Министерски съвет на 27.07.2012 г.

  На свое заседание, проведено на 13 септември 2012 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Рамковото споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република България (Второ споразумение за изменение) между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд, и на Споразумението за изменение и допълнение на Финансовото споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република България (Второ споразумение за допълнение) между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд, № 202–02–26, внесен от Министерски съвет на 27.07.2012 г.

  Проектите на Споразумение за изменение и допълнение на Рамковото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република България и на Споразумението за изменение и допълнение на Финансовото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република България са одобрени от Министерския съвет на 30 май 2012 г., като министърът на икономиката, енергетиката и туризма ги подпише при условие за последваща ратификация.
  Те предвиждат промяна на Рамковото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд за прилагане на Инициативата JEREMIE в България и на Финансовото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд.
  С оглед съобразяване с променените социално-икономически условия и привеждането в действие на измененията в оперативната програма е необходимо да бъдат променени и действащите към настоящия момент Рамково и Финансово споразумение за изпълнението на Инициативата JEREMIE в България.
  Основните изменения, които се предлагат в споразуменията, са свързани с: прехвърляне на допълнителни средства в размер 150 млн. евро, с които следва да бъде увеличен капиталът на Холдинговия фонд по JEREMIE; намаляване процента на разходите за управление; увеличаване размера на средствата, използвани за операции, като условие за придобиване на право от страна на Европейския инфестиционен фонд на заплащане на разходите за управление на допълнителните средства и допълване на Инвестиционната стратегия с нов финансов инструмент: „Инструмент за предоставяне на финансиране чрез поделяне на риска”.
  Предвижда се, че предварителни условия за прехвърлянето на допълнителната вноска са: одобрението от Европейската комисия на измененията в оперативната програма и влизането в сила на споразуменията. В случай, че някое от горните условия не е настъпило, предлаганите изменителни споразумения ще бъдат отменени, без да се засяга действието на разпоредбите на Рамковото споразумение и на Финансовото споразумение, които ще продължат да се прилагат такива, каквито са били преди подписването на предлаганото изменение.
  Прехвърлянето на допълнителните средства се предвижда с оглед прилагане на „Инструмент за предоставяне на финансиране чрез поделяне на риска”. Основни характеристики на инструмента са следните: финансовите посредници ще бъдат избирани след отворена покана за заявяване на интерес, като съществено значение при избора им ще има предлаганото от тях намаление на лихвения процент за кредити за малки и средни предприятия и същите ще трябва да осигурят 50 на сто съфинансиране, което ще доведе до удвояване на кредитния ресурс; заплащане на лихва от страна на финансовите посредници за отпуснати суми по JEREMIE за определени средства; ефективно 50 на сто намаление на общия лихвен процент по отпусканите заеми; намаление на таксите и комисионите, свързани с отпускането на кредити и възможност за отпускане на заеми за по-дълъг срок (до 10 години).
  Предвиждането на лихви върху средствата, които не са отпуснати като заем на малки и средни предприятия, и изплащането на средствата към финансовия посредник се очаква да доведе до стимул за финансовите посредници да отпускат предоставените им средства на малки и средни предприятия.
  Очаква се описаният финансов инструмент да отговори на следните основни трудности, пред които са изправени малки и средни предприятия при получаване на банково финансиране: високи лихвени проценти и изисквания за обезпечения по кредитите. Много често предприятията не разполагат с необходимите недвижими имоти или дълготрайни материални активи, изисквани като обезпечение; липсваща или недостатъчна кредитна история и изискванията за минимален собствен капитал и минимален оборот.
  По този начин финансовият инструмент ще окаже силно положително въздействие, като позволи на малки и средни предприятия, отложили плановете си за разрастване поради висока цена на финансирането, да ги осъществят, както и да инвестират в допълнителен капацитет.


  След проведената дискусия и обсъждане, с 18 гласа „за”, без против и въздържал се, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Рамковото споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република България (Второ споразумение за изменение) между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд, и на Споразумението за изменение и допълнение на Финансовото споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република България (Второ споразумение за допълнение) между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд, № 202–02–26, внесен от Министерски съвет на 27.07.2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума