Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
13/09/2012

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 253-03-92/14.09.2012 г.
  ОТНОСНО: Изслушване на предложените кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

  На свое заседание, проведено на 11 септември 2012 г., Комисията по правни въпроси проведе изслушване на предложените седемнадесет кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.
  На заседанието присъстваха: г-жа Диана Ковачева – министър на правосъдието, г-н Борис Велчев – главен прокурор на Република България, г-н Георги Колев – председател на Върховния административен съд, г-н Гроздан Илиев – зам.-председател на Върховния касационен съд, г-н Бойко Найденов – заместник-главен прокурор, г-жа Анелия Мингова – представляваща ВСС, членове на ВСС, г-жа Анна Караиванова – главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, г-н Константин Пенчев – омбудсман на Република България, членове на Централния съвет на Съюза на юристите в България, декани на юридически факултети и представители на дипломатическия корпус.
  Заседанието бе излъчвано директно по БНТ и БНР, както и в интернет чрез специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание на български и английски език.
  На свое заседание, проведено на 4 септември 2012 г. Комисията по правни въпроси, извърши проверка на постъпилите документи на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание за допустимост на основание разпоредбите на Закона за съдебната власт и т. 7 от раздел ІІ, на приетите с решение на Народното събрание Процедурни правила за издигане на кандидатури, публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати за членове на Висшия съдебен съвет и подготовка за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание (Обн. ДВ., бр. 54 от 2012 г.), като взе решение до изслушване да бъдат допуснати предложените седемнадесет кандидати, подредени в списък, неразделна част от процедурните правила, съдържащ трите имена на кандидатите, подредени по азбучен ред.
  Според разпоредбите на Закона за съдебната власт и приетите Процедурни правила юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации имаха възможност не по-късно от 03.09.2012 г. да представят на комисията по пощата или в електронен вид на e-mail на комисията, становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени.
  В Комисията по правни въпроси са постъпили няколко становища - от асоциация «Форум», от «Център на НПО в Разград», от Управителния съвет на Асоциация на прокурорите в България, от «Български адвокати за правата на човека», от председателите на окръжен и районен съд – Благоевград, районен съд – Петрич и районен съд – Разлог, от Асоциация за Европейска интеграция и човешки права, Български адвокати за правата на човека, Български хелзински комитет и Институт за развитие на публичната среда, от „Справедливост за хората” гр. Стара Загора, от Институт за модерна политика и от фондация „Безопасни улици за Валя” гр. Бургас.
  В изслушването участваха всички 17 допуснати кандидати, в поредност, определена по азбучен ред според собствените им имена, по списък, неразделна част от процедурните правила и приложение № 1 към доклада.
  Г-н Бойко Рашков беше представен от вносителя на предложението – нар. пр. Михаил Миков.
  Народният представител Димитър Главчев, като един от вносителите представи кандидатурата на Валентина Драганова.
  Народният представител Христо Бисеров представи кандидатурата на г-н Васил Петров.
  Следващият кандидат – Владислав Славов беше представен от народния представител Мартин Димитров.
  Кандидатурата на госпожа Галина Пачовска-Карагьозова бе представена от госпожа Мая Манолова.
  Кандидатът Димитър Узунов беше представен от народния представител Яне Янев.
  Кандидатурата на г-н Йордан Давчев беше представена от народния представител Явор Нотев.
  Следващият кандидат – г-жа Каролина Михайлова беше представена от един от вносителите на предложението – народният представител Емил Радев.
  Кандидатът Магдалена Лазарова-Проданова беше представена от вносителя – народният представител Христо Бисеров.
  Г-жа Мария Кузманова беше представена от един от вносителите на предложението – народният представител Доброслав Димитров.
  Народният представител Георги Божинов представи следващия кандидат - госпожа Надя Пеловска-Дилкова.
  Г-жа Незабравка Стоева беше представена от вносителя на предложението – народния представител – Корнелия Нинова.
  Следващият кандидат – г-жа Светла Петкова беше представена от народния представител – Цвета Караянчева.
  Кандидатурата на г-жа Соня Найденова беше представена от народния представител - Димитър Лазаров.
  Народният представител Дарин Матов представи кандидатурата на г-н Тодор Мерджанов.
  Г-жа Юлиана Колева беше представена от един от вносителите на предложението - народния представител Красимир Ципов.
  Последната кандидатура на г-н Ясен Тодоров беше представена от народния представител Николай Пехливанов.
  В изложението си всеки от кандидатите представи своя опит, квалификация, концепцията за работата си и мотивацията за кандидатирането си за член на ВСС. Отговори на поставените му от народни представители въпроси, включително и въз основа на постъпилите становища от различни юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на обществено полезна дейност. Изготвеният стенографски протокол, публикуван на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание - www.parliament.bg/bg/vss и на сайта на Комисията по правни въпроси, дава възможност на всеки да получи необходимата информация за представянето на отделните кандидати.
  Комисията по правни въпроси изготвя доклад след проведеното изслушване на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет.
  Всички седемнадесет кандидати отговарят на законовите изисквания, което е видно от представените документи, мотивите на вносителите и постъпилите становища.
  От предоставените документи, кадрови справки и постъпилите становища за нито един от кандидатите не са постъпили данни, от които може да се направи преценка, че са поставени под съмнение нравствените и професионалните качества на кандидата. Има постъпили становища, които са в подкрепа на определени кандидати от различни представители на професионални организации или неправителствения сектор.
  В Комисията по правни въпроси са постъпили становища от асоциация «Форум», «Център на НПО в Разград» и от Управителния съвет на Асоциация на прокурорите в България за професионалните качества и специфичната подготовка по отношение на кандидата - Магдалена Лазарова – Проданова, в които се посочва, че тя има богат практически опит и е отворена към новите предизвикателства в борбата с престъпността, като избирането й за член на ВСС ще е от голяма полза за модернизирането на политиките и намирането на нови подходи за цялостно подобряване на работата на съдебната система в страната и особенно в областта на борбата с организирана престъпност.
  От Управителния съвет на Асоциация на прокурорите в България е постъпило становище в относно кандидатурата на г-жа Валентина Драганова за професионалните й качества, и в което се посочи, че притежава всички необходими качества, за да бъде член на ВСС.
  От «Български адвокати за правата на човека» е постъпило положително становище относно квалификацията и опита на кандидатите г-жа Светла Петкова и г-н Владислав Славов, според което те не само отговарят на условията за избор с професионалните си и нравствени качества, но и са в състояние да направят особенно ценен принос в работата на ВСС с огромния си професионален и административен опит, доказаното познаване на проблемите в съдебната система, визия и решимост за преодоляването им.
  От името на Център на НПО в Разград и Дом на науката и техниката, гр. Враца е постъпило становище за г-жа Надя Георгиева Пеловска-Дилкова, в което се посочва, че тя притежава необходимите високи морални и професионални качества за този пост.
  Постъпило е становище от председателите на окръжен и районен съд – Благоевград, районен съд – Петрич и районен съд – Разлог и Център на НПО в Разград, в които се изразява оценка публичната репутация и обществената подкрепа за номинацията на Димитър Узунов. Същият се ползва с добро име сред колегите си и обществото, притежава професионални и нравствени качества, както и добри мениджърски умения, които са намерили реално проявление във високите резултати от въведената от него организация и начин на работа в РС – Сандански през последните години.
  В Комисията по правни въпроси постъпиха становища от неправителствени организации, в които се предлага на народните представители да зададат въпроси към кандидатите. Въпросите бяха обобщени и поставени по време на изслушването. Кандидатите в резюмето си по отношение на тяхното виждане за дейността на Висшия съдебен съвет отговориха на част от поставените в тези становища въпроси.
  В комисията няма постъпили оценки на публичната репутация и обществената подкрепа на всички кандидати, с изключение на тези, цитирани по-горе.
  Народните представители, които представяха кандидатите говориха за квалификацията, опита и професионалните качества и подготовка на кандидатите.
  Осигурена е възможност проведеното изслушване да бъде директно излъчвано по БНТ и БНР, както и в интернет чрез специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание. От него е публикуван и подробен стенографски протокол на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание: www.parliament.bg/bg/vss и на сайта на Комисията по правни въпроси.
  Тоза публичност и прозрачност на проведеното изслушване позволяват на народните представители да се запознаят в детайли с предложените кандидати, техните концепции за работата им като член на ВСС, притежаваните квалификация, опит, професионални качества и знания, както и да формират мнение за тяхното представяне с оглед предстоящия избор на 26 септември 2012 г.
  От предложените седемнадесет кандидати от квотата Народното събрание, следва да бъдат избрани единадесет членове на Висшия съдебен съвет. За избрани се смятат тези единадесет кандидати, които са получили най-много гласове с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители. В случай, че повече от единадесет кандидати, получили необходимия брой гласове, имат равен резултат, измежду кандидатите, с най - малък равен брой гласове, се провежда балотаж. За избран, съответно избрани, до запълване на пълния брой на местата от квотата на Народното събрание, се считат тези, които са получили най – много гласове, с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители. При необходимост се провежда трето гласуване при същите условия.

  Комисията по правни въпроси с 18 гласа «за», без «против» и «въздържал се» приема доклада и предлага на Народното събрание седемнадесетте кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет да бъдат подложени на обсъждане и последователно гласуване, както и проекти за решения за избор на член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание, приложение № 2.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Приложение № 1

  Списък на предложените кандидати за членове на ВСС от квотата на Народното събрание


  1. Бойко Илиев Рашков

  2. Валентина Георгиева Драганова

  3. Васил Цветанов Петров

  4. Владислав Петров Славов

  5. Галина Петкова Пачовска-Карагьозова

  6. Димитър Костадинов Узунов

  7. Йордан Костадинов Давчев

  8. Каролина Неделчева Михайлова

  9. Магдалена Атанасова Лазарова-Проданова

  10. Мария Василева Кузманова

  11. Надя Георгиева Пеловска-Дилкова

  12. Незабравка Иванова Стоева

  13. Светла Димитрова Петкова

  14. Соня Николова Найденова

  15. Тодор Димитров Мерджанов

  16. Юлиана Генчева Колева

  17. Ясен Тодоров Тодоров


  Приложение № 2

  Проект !

  РЕШЕНИЕ

  за избор на член на Висшия съдебен съвет
  от квотата на Народното събрание


  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и 2 и чл. 19б от Закона за съдебната власт и § 30 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

  РЕШИ:

  Избира за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание Бойко Илиев Рашков.  Решението е прието от 41-то Народно събрание на ……..2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  Приложение № 2

  Проект !

  РЕШЕНИЕ

  за избор на член на Висшия съдебен съвет
  от квотата на Народното събрание


  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и 2 и чл. 19б от Закона за съдебната власт и § 30 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

  РЕШИ:

  Избира за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание Валентина Георгиева Драганова.  Решението е прието от 41-то Народно събрание на ……..2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  Приложение № 2

  Проект !

  РЕШЕНИЕ

  за избор на член на Висшия съдебен съвет
  от квотата на Народното събрание


  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и 2 и чл. 19б от Закона за съдебната власт и § 30 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

  РЕШИ:

  Избира за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание Васил Цветанов Петров.  Решението е прието от 41-то Народно събрание на ……..2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  Приложение № 2

  Проект !

  РЕШЕНИЕ

  за избор на член на Висшия съдебен съвет
  от квотата на Народното събрание


  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и 2 и чл. 19б от Закона за съдебната власт и § 30 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

  РЕШИ:

  Избира за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание Владислав Петров Славов.  Решението е прието от 41-то Народно събрание на ……..2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  Приложение № 2

  Проект !

  РЕШЕНИЕ

  за избор на член на Висшия съдебен съвет
  от квотата на Народното събрание


  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и 2 и чл. 19б от Закона за съдебната власт и § 30 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

  РЕШИ:

  Избира за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание Галина Петкова Пачовска-Карагьозова.  Решението е прието от 41-то Народно събрание на ……..2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  Приложение № 2

  Проект !

  РЕШЕНИЕ

  за избор на член на Висшия съдебен съвет
  от квотата на Народното събрание


  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и 2 и чл. 19б от Закона за съдебната власт и § 30 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

  РЕШИ:

  Избира за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание Димитър Костадинов Узунов.  Решението е прието от 41-то Народно събрание на ……..2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  Приложение № 2

  Проект !

  РЕШЕНИЕ

  за избор на член на Висшия съдебен съвет
  от квотата на Народното събрание


  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и 2 и чл. 19б от Закона за съдебната власт и § 30 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

  РЕШИ:

  Избира за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание Йордан Костадинов Давчев.  Решението е прието от 41-то Народно събрание на ……..2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  Приложение № 2

  Проект !

  РЕШЕНИЕ

  за избор на член на Висшия съдебен съвет
  от квотата на Народното събрание


  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и 2 и чл. 19б от Закона за съдебната власт и § 30 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

  РЕШИ:

  Избира за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание Каролина Неделчева Михайлова.  Решението е прието от 41-то Народно събрание на ……..2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  Приложение № 2

  Проект !

  РЕШЕНИЕ

  за избор на член на Висшия съдебен съвет
  от квотата на Народното събрание


  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и 2 и чл. 19б от Закона за съдебната власт и § 30 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

  РЕШИ:

  Избира за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание Магдалена Атанасова Лазарова-Проданова.  Решението е прието от 41-то Народно събрание на ……..2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  Приложение № 2

  Проект !

  РЕШЕНИЕ

  за избор на член на Висшия съдебен съвет
  от квотата на Народното събрание


  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и 2 и чл. 19б от Закона за съдебната власт и § 30 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

  РЕШИ:

  Избира за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание Мария Василева Кузманова.  Решението е прието от 41-то Народно събрание на ……..2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  Приложение № 2

  Проект !

  РЕШЕНИЕ

  за избор на член на Висшия съдебен съвет
  от квотата на Народното събрание


  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и 2 и чл. 19б от Закона за съдебната власт и § 30 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

  РЕШИ:

  Избира за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание Надя Георгиева Пеловска-Дилкова.  Решението е прието от 41-то Народно събрание на ……..2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  Приложение № 2

  Проект !

  РЕШЕНИЕ

  за избор на член на Висшия съдебен съвет
  от квотата на Народното събрание


  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и 2 и чл. 19б от Закона за съдебната власт и § 30 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

  РЕШИ:

  Избира за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание Незабравка Иванова Стоева.  Решението е прието от 41-то Народно събрание на ……..2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  Приложение № 2

  Проект !

  РЕШЕНИЕ

  за избор на член на Висшия съдебен съвет
  от квотата на Народното събрание


  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и 2 и чл. 19б от Закона за съдебната власт и § 30 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

  РЕШИ:

  Избира за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание Светла Димитрова Петкова.  Решението е прието от 41-то Народно събрание на ……..2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  Приложение № 2

  Проект !

  РЕШЕНИЕ

  за избор на член на Висшия съдебен съвет
  от квотата на Народното събрание


  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и 2 и чл. 19б от Закона за съдебната власт и § 30 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

  РЕШИ:

  Избира за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание Соня Николова Найденова.  Решението е прието от 41-то Народно събрание на ……..2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  Приложение № 2

  Проект !

  РЕШЕНИЕ

  за избор на член на Висшия съдебен съвет
  от квотата на Народното събрание


  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и 2 и чл. 19б от Закона за съдебната власт и § 30 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

  РЕШИ:

  Избира за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание Тодор Димитров Мерджанов.  Решението е прието от 41-то Народно събрание на ……..2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  Приложение № 2

  Проект !

  РЕШЕНИЕ

  за избор на член на Висшия съдебен съвет
  от квотата на Народното събрание


  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и 2 и чл. 19б от Закона за съдебната власт и § 30 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

  РЕШИ:

  Избира за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание Юлиана Генчева Колева.  Решението е прието от 41-то Народно събрание на ……..2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  Приложение № 2

  Проект !

  РЕШЕНИЕ

  за избор на член на Висшия съдебен съвет
  от квотата на Народното събрание


  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и 2 и чл. 19б от Закона за съдебната власт и § 30 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

  РЕШИ:

  Избира за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание Ясен Тодоров Тодоров.  Решението е прието от 41-то Народно събрание на ……..2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
  Форма за търсене
  Ключова дума