Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
19/09/2012 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 253-03-95/25.09.2012 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 202–01–47, внесен от Министерски съвет на 17.07.2012 г.

  На свое заседание, проведено на 19 септември 2012 г., Комисията по правни въпроси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 202–01–47, внесен от Министерски съвет на 17.07.2012 г.

  На заседанието присъстваха представители на министерството на вътрешните работи и на министерството на физическото възпитание и спорта.
  Законопроектът беше представен от името на вносителя от г-н Веселин Вучков - заместник-министър на вътрешните работи.
  Той е изготвен във връзка с необходимостта от предприемане на адекватни мерки за превенция на противообществените прояви.
  С него се въвежда фигурата на стюарда, позната и използвана във всички европейски страни. С това се цели ясно да се дефинират дейностите, свързани с извършване на разпоредителни функции, както и да се отграничат от функциите на придружителите на привържениците и органите, осъществяващи охранителна дейност. Регламентират се правомощията на стюардите при провеждане на спортни мероприятия. С предлаганата промяна се цели намаляване на напрежението сред посетителите при провеждане на спортни мероприятия.
  С предложените промени в законопроекта се уточняват функционалните задължения и отговорностите на организаторите на спортни мероприятия, касаещи осигуряването на документи/знаци, удостоверяващи правото на достъп, както и осигуряване на свободни зони за гарантиране сигурността на посетителите.
  Измененията в чл. 13 са продиктувани от практиката, налагаща описаните функции да се изпълняват от ръководителя на мероприятието, а не от отговорника по сигурността. Разширяват се правомощията на ръководителя на мероприятието по отношение на недопускането на лица с наложени принудителни административни мерки и на малолетни и непълнолетни без придружител в спортната зона и в спортния обект. Въвеждат се условия, при които малолетни и непълнолетни лица може да бъдат допускани като посетители на спортни мероприятия. Това е продиктувано от проблемите, възникващи в практиката при обезпечаване охраната на спортни мероприятия, както и сигурността на тази категория лица. Изброява се кръгът от лица, които могат да бъдат придружители на малолетни. Въвежда се и изискването за придружаване на непълнолетни от пълнолетен дееспособен придружител, като съгласието на родител и на приемащото лице (придружител) се удостоверява с декларация. Ограничава се възможността едно лице да бъде придружител на повече от 3 деца.
  Въвежда се забрана за продажба на алкохолни напитки в спортната зона в деня на спортното мероприятие, както и допълнително изискване към опаковането на напитките с оглед свеждане до минимум на употребата им не по предназначение.
  Предлага се нова редакция на понятието „спортно хулиганство”. Ясно се разграничават различните хипотези, като се допълват случаите, в които определени действия следва да се квалифицират като „спортно хулиганство”. По този начин се постига конкретизиране на понятието, разширявайки приложното поле на закона по отношение на деянията и местата, в които противоправното поведение следва да се счита за спортно хулиганство.
  С промените в закона се завишават налаганите санкции, като се предвижда диференциация на наказанията в зависимост от тежестта на противообществената проява.
  Изрично се вменява в задължение на съда да изпрати препис от решението до органа за изпълнение, което в сега действащия закон не е предвидено. Тази законова празнота дава възможност за практическо неизпълнение на наложените наказания, тъй като органът, който следва да ги изпълнява, няма информация за това. Законът за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия не предвижда към момента възможност за обжалване на решението на районния съдия при налагане на административно наказание, поради което се въвежда възможност за обжалване решението на първоинстанционния съд пред окръжния съд, като се предвижда кратък срок за това.
  Практиката показва, че събираемостта на глобите е неефективна, ето защо със законопроекта се дава правна възможност за налагане на наказанието „полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото”, когато по обективни или субективни причини наказанието глоба не може да се заплати от дееца поради липса на доходи и право на собственост, срещу които да бъде насочено принудителното изпълнение.
  В административнонаказателните разпоредби на действащия закон са предвидени санкции само за неизпълнение на отделни задължения на определени длъжностни лица, имащи отговорности по сигурността. С предложените изменения се въвеждат санкции за неизпълнение на всяко конкретно задължение по закона, а също се разширява кръгът на субектите, които подлежат на наказания за неизпълнение на отговорностите, произтичащи от закона.
  Министерство на физическото възпитание и спорта в своето становище изцяло подкрепя въвеждането на нови моменти в правната уредба, с цел оптимизиране опазването на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, както и направените предложения за промени, продиктувани от сериозен анализ на сега действащия закон, отстраняване на неработещите текстове в него и създаване на нови, които биха довели до конкретни резултати.
  В дискусията народните представители подкрепиха концепцията на законопроекта.
  Беше изказана подкрепа към предвидената санкция безвъзмезден труд в полза на обществото, но не само при условие, че не може да бъде заплатена наложената глоба. С нейното налагане и изпълнение ще се получи необходимият ефект от наказанието.
  Обърна се внимание на § 2 като се поставиха въпроси относно това кой ще издава акта, разрешаващ ползването на спортните обекти, като се вземе под внимание че част от тях са общинска собственост.
  Акцентира се, че не е разписано в законопроекта кой ще има компетентност за извършва контрол и легитимация на всички лица, посещаващи спортните мероприятия, както и че на родителите не е необходимо да бъде изисквана предвидената декларация - образец, когато придружава собствените си деца.
  Беше предложено в § 7 т. 1 организаторите на спортни мероприятия да стеснят ограничителните мерки до определени часове преди провеждането на спортното мероприятие.
  Поставен беше и въпрос съществува ли ефективна система за контрол на лица, които имат наложена мярка за забрана за посещаване на спортни мероприятия.
  Със законопроекта се въвежда фигурата на стюарда, но тя е предвидена само като възможност и се изказа опасение, че в такъв случай тя няма да има практическо приложение. Първоначално тази фигура е трябвало задължително да присъства на спортните мероприятия, да има контролни функции, да следи и за изпълнение на разпоредбите и на други закони, и при необходимост да сигнализира органите на МВР.
  Беше подчертано, че няма легална дефиниция на понятието „спортно мероприятие”, както и че трябва да бъде уточнено за кои мероприятия ще се прилагат разпоредбите на закона.
  Не бяха подкрепени разпоредбите на § 22, 23 и 24, чието съдържание се отклонява от нормите на НК и ЗАНН относно давността за изпълнение на наложеното наказание глоба, и предвидената във връзка с това нова процедура за отмяна на влязло в сила съдебно решение.

  След проведената дискусия и обсъждане, със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 4 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 202–01–47, внесен от Министерски съвет на 17.07.2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума