Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
24/01/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-03-7/25.01.2013 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202–02–35, внесен от Министерски съвет на 14.12.2012 г.

  На свое заседание, проведено на 24 януари 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202–02–35, внесен от Министерски съвет на 14.12.2012 г.

  Законопроектът беше представен от името на вносителя от г-жа Лазарина Стоичкова – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”.
  Ефективната система за управление на пътищата е необходимо условие за подобряване качеството на пътната мрежа и за интегриране на националната пътна мрежа в транспортната система на Европейския съюз. Разработването на програма за управление и развитие на пътищата ще подпомогне подобряването на качеството на транспортните услуги по паневропейските транспортни коридори.
  Република България осъществи редица реформи в институциите на пътнотранспортния сектор, но същите трябва да бъдат доразвити в посока на подобрения в политиката на управление с цел повишаване ефикасността и ефективността на предоставянето на услуги. Отчетено е значително подобрение в усвояването на средствата от ЕС, но необходимостта от активни действия за подобряване на идентифицирането, подготовката и изпълнението на инфраструктурни проекти в България с цел насърчаване усвояването на средства от ЕС и заеми от международни финансови институции е актуална.
  В рамките на Меморандума за разбирателство със Световната банка за предоставяне на техническа помощ във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз, подписан на 22 януари 2012 г., беше изготвен проект на Споразумение между Агенция „Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на консултантски услуги.
  Дейностите по споразумението се изпълняват в рамките на проект „Техническа помощ за подобряване на ефективността на пътния сектор в Република България", финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г.", съгласно подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
  Споразумението предвижда финансови ангажименти за държавата
  под формата на средства за съфинансиране, както и арбитражно уреждане на спорове.

  След проведената дискусия и обсъждане, с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202–02–35, внесен от Министерски съвет на 14.12.2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума