Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
24/01/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-03-8/25.01.2013 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202–02–36, внесен от Министерски съвет на 15.12.2012 г.

  На свое заседание, проведено на 24 януари 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202–02–36, внесен от Министерски съвет на 15.12.2012 г.

  На заседанието присъстваха представители на министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  Законопроектът беше представен от името на вносителя от г-жа Иванка Виденова – директор на дирекция „Водоснабдяване и каналицазия”.
  Правителството на Република България работи по приемането на Национална стратегия и План за действие за управление и развитие на водния сектор. Тя очертава цялостната визия за водния сектор, включително хидроенергетиката, защитата от наводнения, напояването и водоснабдяването и канализацията, като предвижда по-активна роля на обществените органи за развитието и управлението на сектора. Определят се отговорностите на различните институции при подготовката и изпълнението на отрасловите стратегии и планове.
  През 2012 г. беше подписан договор за безвъзмездна помощ DIR-5111328-C001 между Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда" и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в частност дирекция „Водоснабдяване и канализация" като директен бенефициент, за изпълнението на проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК".
  Целта на проекта е да подпомогне укрепването на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на отрасъл ВиК, и да осигури устойчиво управление на ВиК инфраструктурата на територията на страната.
  Министерският съвет одобри текста на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие. В него се предвижда Министерството на регионалното развитие и благоустройството да използва експертизата на Международната банка за възстановяване и развитие за подпомагане на реформата в отрасъл „ВиК" чрез изработване и подпомагане прилагането на отраслова стратегия за „ВиК"; преглед на ефективността на нормативната рамка за ВиК и нейното влияние за постигане поносимост на цените и отраслова устойчивост; изготвяне преглед на публичните разходи за ВиК услугите; разработване на стратегически финансов план за ВиК инвестиции; изготвяне и подкрепа за изпълнение на плана за действие към ВиК стратегията. Договорът ще допринесе за цялостното реформиране и устойчиво развитие и управление на ВиК сектора.
  Отрасловата стратегия за ВиК и стратегическите документи ще очертаят общата посока на реформиране на водния сектор, ще подпомогнат едновременните и съгласувани действия по прилагане на стратегиите за реформиране и развитие на сектор „Води" и на отрасъл „ВиК”.
  С оглед на обстоятелството, че споразумението предвижда арбитражно уреждане на евентуални спорове, споразумението е подписано при условие за последваща ратификация.

  След проведената дискусия и обсъждане, с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202–02–36, внесен от Министерски съвет на 15.12.2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума