Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
24/01/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-03-9/25.01.2013 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 202–01–81, внесен от Министерски съвет на 27.11.2012 г.

  На свое заседание, проведено на 24 януари 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 202–01–81, внесен от Министерски съвет на 27.11.2012 г.

  На заседанието присъстваха представители на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Законопроектът беше представен от името на вносителите от г-н Кристиян Кръстев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Предлаганото изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България цели преодоляване на празноти в уредбата на обществените отношения, свързани с изграждането на пристанищни съоръжения в акваторията на Черно море и на река Дунав и законовата уредба на статута на т. нар. „пристани”.
  Също така се предлага нормативно разрешение на процедурите за разглеждане на инвестиционни инициативи за изграждане на нови или разширяване и модернизиране на съществуващи пристанища. Усъвършенства се регламентацията на пристанищните дейности и услуги; дейността по регистрация на пристанищата и на пристанищните оператори, както и дейността по постигане сигурност на пристанищата.
  Предлага се изграждането на нови и разширението на съществуващи пристанища за обществен транспорт с регионално значение и на пристанища да се извършва въз основа на учредено с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията право на строеж върху морското дъно в границите на вътрешните морски води и в териториалното море и върху дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав. Обемът на правото на строеж се определя в съответствие с одобрения подробен устройствен план. Предлага се право на строеж за разширение на съществуващо пристанище да се учредява без търг или конкурс в полза собственика на пристанището, а за изграждане на ново – без търг или конкурс в полза на лице, което има инвестиционна инициатива по смисъла на действащия закон.
  Други разпоредби, включени в предлагания проект на закон, имат задачата да се постигне намаляване на административната тежест върху бизнеса чрез опростяване на процедурите за разглеждане на инвестиционни инициативи за изграждане на нови или разширяване и модернизиране на съществуващи пристанища, преди всичко на пристанищата за обществен транспорт.
  Със законопроекта се предлага да се премине към едностепенна система на устройствено планиране, като на генералния план на пристанището се предоставя статут не на опорен план, а на подробен устройствен план, който се изработва като план за регулация и застрояване за пристанищната територия и като парцеларен план за пристанищната акватория
  Урежда се статута на т. нар. „пристани”, като се създава правна възможност този род съоръжения да бъдат използвани съобразно предназначението им от кораби за сезонен превоз на пътници, от други добиващи кораби, различни от риболовните, от специални кораби по смисъла на чл. 5 от Кодекса на търговското корабоплаване и от кораби, предназначени за спомагателни дейности. Със същия текст се урежда на законово ниво и статутът на зимовниците по река Дунав. Към настоящия момент текстове, регламентиращи предназначението и начина на използване на този вид специализирани пристанищни обекти, се съдържат само в подзаконови актове.
  В законопроекта са включени и въпроси от няколко сфери на дейност – дейността по постигане сигурност на корабите, пристанищата и пристанищните райони, регистрацията на пристанища, регистрацията на пристанищни оператори, в т.ч. условията и редът за получаване на достъп до пазара на пристанищни услуги.
  Предлага се да бъдат прецизирани част от действащите текстове на закона чрез поправяне на допуснати при предишни изменения технически грешки, да бъде допълнена системата от определения на специфични термини, използвани в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, чрез създаване на дефиниции и да бъдат извършени необходимите промени в други действащи нормативни актове, непосредствено свързани с предлаганите промени, да бъдат предвидени срокове за съобразяване на подзаконовите актове по прилагането на закона с предлаганите изменения и допълнения, както и да бъде регламентирано действието на изменените норми спрямо висящи правоотношения и юридически факти, които са започнали, но не са завършени при действието на досегашната редакция на закона.
  В хода на дискусията народният представител Емил Радев заяви, че ще подкрепи законопроекта, тъй като с него са подобрява инфраструктурата и сигурността на пристанищата и се регламентира дейността на съоръженията в тях. Със Закона за енергетиката е създаден специален режим за изграждането или разширението на линейни енергийни обекти, а настоящият проект препраща към същия закон при изграждането на подводни линейни енергийни обекти върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море, както и върху дъното в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав. Опростяването на процедурите за разглеждане на инвестиционни инициативи за изграждане на нови или модернизиране на съществуващи пристанища и премахване на двустепенната система на устройствено планиране на територията на пристанищата за обществен транспорт ще даде тласък в развитието на пристанищната дейност и ще намали административната тежест върху бизнеса.
  Народният представител Светослав Тончев също заяви, че ще подкрепи законопроекта, тъй като в него подробно и коректно са разписани норми, уреждащи учредяване право на строеж на подводни обекти, регламентиран е статута на пристаните и като цяло води до развитие на икономиката на страната.
  Народният представител Искра Фидосова постави въпроса защо § 9, т. 2 е предвиден различен режим при учредяване право на строеж за обекти върху речното дъно в българския участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав в сравнение с морското дъно и подчерта, че нормите трябва да бъдат синхронизирани.

  След проведената дискусия и обсъждане, с 9 гласа „за”, 0 гласа „против” и 7 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 202–01–81, внесен от Министерски съвет на 27.11.2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума