Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
24/01/2013

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 353-03-12/29.01.2013 г.
  ОТНОСНО: Откриване на нова процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

  На свое заседание, проведено на 24 януари 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди въпроса за откриването на нова процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

  Народното събрание на 18 октомври 2012 г. прие Решение за приемане на Процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет и Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г.).
  Съгласно приетото решение предложения за кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет се правят от народни представители до 14 ноември 2012 г. В предвидения срок не постъпиха предложения, поради което процедурата по избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет беше прекратена.
  Тъй като мандата на главния инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет – г-жа Ана Караиванова е изтекъл, Комисията по правни въпроси предлага да бъде открита нова процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
  Във връзка с откриването на нова процедура по избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет и гарантиране максимална публичност и прозрачност на процедурата по избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, по инициатива на Комисията по правни въпроси се създава специализиран тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание с наименование „Избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет”.
  На него се публикуват постъпилите документи и материали, свързани с темата, стенограми и решения на Комисията по правни въпроси. Чрез същия се излъчват в реално време заседанията, свързани с изслушването и по избора на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
  Сайтът се поддържа на български и английски език и се обновява периодично.
  С оглед гореизложеното Комисията по правни въпроси предлага с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” на Народното събрание следните проекти на решения:

  Проект !

  Р Е Ш Е Н И Е

  за откриване на нова процедура за избор на главен инспектор в
  Инспектората към Висшия съдебен съвет


  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 132а, ал. 1 и 2 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:

  Открива нова процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.  Решението е прието от 41-то Народно събрание на ……..2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  Проект!

  Р Е Ш Е Н И Е
  за приемане на ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА
  за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:

  Приема следните Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет:

  І. Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

  1. Предложенията за кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет се правят от народни представители от 1 февруари 2013 г. до 11 февруари 2013 г. чрез деловодството на Народното събрание до Комисията по правни въпроси. Предложенията се правят, при условие, че е налице предварително писмено съгласие на кандидата по образец и се придружават от подробни писмени мотиви. Към предложенията се прилагат следните документи:
  ● подробна автобиография;
  ● декларация (по образец), свързана с изискванията за допустимост- по чл. 18, ал. 1, т. 10 от Закона за съдебната власт;
  ● ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование;
  ● документи, удостоверяващи изискуемия стаж, като кадрова справка за кандидата, копие от трудова или осигурителна книжка, справка или служебна бележка от съответната институция и др.;
  ● свидетелство за съдимост;
  ● удостоверение от Национална следствена служба за образувани досъдебни производства;
  2. Предложените кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 18, ал. 1 и чл. 42, ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт.  ІІ. Публично оповестяване на документите

  1. Предложенията заедно с подробна професионална биография на кандидатите и документите по т. 1 от раздел „Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет” се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и името и мотивите на народния представител, издигнал съответната кандидатура.
  2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Всички данни в документите на кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни се заличават.
  3. В 7-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат представя на Комисията по правни въпроси концепция за работата си като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на хартиен и електронен носител, както и декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си по образец, предложен от комисията и от Висшия съдебен съвет, и утвърден от министъра на правосъдието.
  4. Концепцията и декларацията се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание и на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
  5. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации не по-късно от 25 февруари 2013 г. могат да представят на комисията по пощата на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, Комисия по правни въпроси или в електронен вид на e-mail: kpv1@parliament.bg, становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
  6. Представените становища и въпроси се публикуват на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание и на Инспектората към Висшия съдебен съвет в срок до три дни след представянето им. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицата.
  7. На отделно заседание, предхождащо изслушването, Комисията по правни въпроси извършва проверка на документите на кандидатите за допустимост, като за резултатите от нея се уведомяват кандидатите и се изготвя списък, съдържащ трите имена на кандидатите допуснати до изслушване, подредени по азбучен ред. Същият се публикува на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.
  8. До изслушване не се допускат кандидати, които не са представили:
  ● документите, посочени в раздел „Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет”, т. 1;
  ● декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си;
  ● концепция за работата си като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
  Не се изслушват и кандидати, които въпреки дадените указания не са отстранили констатираните непълноти в документите си в дадения от Комисията срок, от които документи следва да се направят изводи за съответствие на кандидата на изискванията на закона.


  ІІІ. Изслушване на предложените кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

  1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по правни въпроси на 27 февруари 2013 г.
  2. Комисията по правни въпроси изслушва допуснатите кандидати, като поредността се определя по азбучен ред, според личните им имена по списък, който се съставя след постъпване на предложенията.
  3. Кандидати се представят от вносител на предложението – до 2 мин.
  4. Лично представяне на кандидата, с възможност за допълване на данни от професионалната си биография и представяне на концепция за работата си като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет – до 15 мин.
  5. Въпроси от страна на народни представители, включително и въз основа на становищата постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации – до 3 мин.
  6. Отговор на кандидата след изчерпване на зададените въпроси – до 3 мин. на въпрос.
  7. Народните представители правят преценка по отношение на изискуемите от закона нравствени и професионални качества на всеки кандидат за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет въз основа на минимални критерии, като:
  ● да не се е облагодетелствал в лично качество или негови близки от длъжността, която заема;
  ● да не е бил в конфликт на интереси по отношение на действия, които е извършвал;
  ● да не е участвал в корупционни схеми;
  ● с действията или бездействия си да не е уронвал престижа на съответната професия;
  ● да няма неплатени публични задължения;
  ● да не е придобил имущество, за което не е установен законен източник;
  ● да не е имал дисциплинарни производства завършили с налагането на дисциплинарно наказание – уволнение.
  8. Заседанието на Комисията по правни въпроси се излъчва в реално време в интернет чрез специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.
  9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.
  10. Комисията изготвя доклад от изслушването, който се публикува на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.

  ІV. Подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

  1. Комисията по правни въпроси изготвя проект за решение за приемане на процедурни правила за провеждане на избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет и го внася за разглеждане и гласуване от Народното събрание, към него се прилага списък на кандидатите, подреден по азбучен ред, според личните имена на кандидатите.
  Комисията по правни въпроси предлага изборът на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет да се проведе в пленарна зала на 6 март 2013 г.
  2. Заседанието на Народното събрание за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет се предава пряко в интернет чрез специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.


  Решението е прието от 41-то Народно събрание на ……..2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  Приложение№ 1 към Р Е Ш Е Н И Е за приемане на ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
  Д Е К Л А Р А Ц И Я

  Долуподписаният/ата ..................................................................................., с ЕГН …………………………, л.к. № ………………………………, изд. на
  ……………………. от МВР ………………………..  Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

  съм съгласен/на да бъда предложен/а за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.  Декларатор:
  Приложение№ 2 към Р Е Ш Е Н И Е за приемане на ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет  Д Е К Л А Р А Ц И Я

  по чл. 18, ал. 1, т . 10 от Закона за съдебната власт  Долуподписаният/ата ..................................................................................., с ЕГН …………………………, л.к. № ………………………………, изд. на
  ……………………. от МВР ………………………..
  Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

  не съм дисциплинарно освободен от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет.  Декларатор:  Проект !

  Р Е Ш Е Н И Е

  за приемане на ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА
  за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:

  Приема следните Процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет:

  1. Кандидатите се представят поотделно и последователно по азбучен ред съгласно приложен списък, според личните имена на кандидатите от вносител на предложението – до 2 мин.
  2. Провеждат се общи разисквания на всички кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с възможност за поставяне на въпроси към кандидатите.
  3. Кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет имат възможност за изказвания и отговарят на зададени към тях въпроси – до 10 мин.
  4. Гласуването се извършва явно чрез компютризираната система за гласуване.
  5. Кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет се подлагат на гласуване последователно, подредени по азбучен ред, според личните им имена по приложен списък.
  6. За избран се смята този кандидат, който е получил най-много гласове при спазване на изискванията на чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и на чл. 46 от Закона за съдебната власт с мнозинство две трети от общия брой народни представители.
  7. В случай, че повече от един от кандидатите, получили необходимия брой гласове, имат равен резултат, измежду кандидатите, с най - голям равен брой гласове, се провежда балотаж. За избран се счита този, който е получили най – много гласове, но не по-малко две трети от общия брой народни представители.
  8. При необходимост се провежда трето гласуване при същите условия.

  Решението е прието от 41-то Народно събрание на ……..2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума