Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
24/01/2013

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 353-03-13/29.01.2013 г.
  ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на правила за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество

  На свое заседание, проведено на 24 януари 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди и прие процедурни правила за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

  За гарантиране максимална публичност и прозрачност на процедурата по избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, по инициатива на Комисията по правни въпроси се създава специализиран тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание с наименование „Избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество”.
  На него се публикуват постъпилите документи и материали, свързани с темата, стенограми и решения на Комисията по правни въпроси. Чрез същия се излъчват в реално време заседанията, свързани с изслушването и по избора на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.
  Сайтът се поддържа на български и английски език и се обновява периодично.

  С оглед гореизложеното Комисията по правни въпроси предлага с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” на Народното събрание следните проекти на решения:  Проект!

  Р Е Ш Е Н И Е
  за приемане на ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА
  за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:

  Приема следните Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество:

  І. Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество

  1. Предложенията за кандидати за членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество се правят от народни представители от 1 февруари 2013 г. до 12 февруари 2013 г. чрез деловодството на Народното събрание до Комисията по правни въпроси. Предложенията се правят, при условие, че е налице предварително писмено съгласие на кандидата по образец и се придружават от подробни писмени мотиви. Към предложенията се прилагат следните документи:
  ● подробна автобиография;
  ● декларация (по образец), свързана с изискванията за допустимост- по чл. 8, ал. 1, т. 1-3 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество;
  ● ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо или икономическо образование;
  ● документи, удостоверяващи изискуемия стаж, като кадрова справка за кандидата, копие от трудова или осигурителна книжка, справка или служебна бележка от съответната институция и др.;
  ● свидетелство за съдимост;
  ● удостоверение от Национална следствена служба за образувани досъдебни производства;
  2. Предложените кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 6, ал. 2 и чл. 8, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

  ІІ. Публично оповестяване на документите

  1. Предложенията заедно с подробна професионална биография на кандидатите и документите по т. 1 от раздел „Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество” се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и името и мотивите на народния представител, издигнал съответната кандидатура.
  2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Всички данни в документите на кандидатите за членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни се заличават.
  3. В 7-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат представя на Комисията по правни въпроси вижданията за работата си като член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Същата се публикува в срок до три работни дни от получаването й на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.
  4. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации не по-късно от 26 февруари 2013 г. могат да представят на комисията по пощата на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, Комисия по правни въпроси или в електронен вид на e-mail: kpv1@parliament.bg, становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
  5. Представените становища и въпроси се публикуват на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание в срок до три дни след представянето им. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицата.
  6. На отделно заседание, предхождащо изслушването, Комисията по правни въпроси извършва проверка на документите на кандидатите за допустимост, като за резултатите от нея се уведомяват кандидатите и се изготвя списък, съдържащ трите имена на кандидатите допуснати до изслушване, подредени по азбучен ред. Същият се публикува на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.
  7. До изслушване не се допускат кандидати, които не са представили:
  ● документите, посочени в раздел „Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество”, т. 1;
  ● вижданията за работата си като член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.
  Не се изслушват и кандидати, които въпреки дадените указания не са отстранили констатираните непълноти в документите си в дадения от Комисията срок, от които документи следва да се направят изводи за съответствие на кандидата на изискванията на закона.

  ІІІ. Изслушване на предложените кандидати за членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество

  1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по правни въпроси на 28 февруари 2013 г.
  2. Комисията по правни въпроси изслушва допуснатите кандидати, като поредността се определя по азбучен ред, според личните им имена по списък, който се съставя след постъпване на предложенията.
  3. Кандидати се представят от вносител на предложението – до 2 мин.
  4. Лично представяне на кандидата, с възможност за допълване на данни от професионалната си биография и представяне на вижданията си за работата си като член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – до 15 мин.
  5. Въпроси от страна на народни представители, включително и въз основа на становищата постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации – до 3 мин.
  6. Отговор на кандидата след изчерпване на зададените въпроси – до 3 мин. на въпрос.
  7. Народните представители правят преценка по отношение на изискуемите от закона нравствени и професионални качества на всеки кандидат за членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество въз основа на минимални критерии, като:
  ● да не се е облагодетелствал в лично качество или негови близки от длъжността, която заема;
  ● да не е бил в конфликт на интереси по отношение на действия, които е извършвал;
  ● да не е участвал в корупционни схеми;
  ● с действията или бездействия си да не е уронвал престижа на съответната професия;
  ● да няма неплатени публични задължения;
  ● да не е придобил имущество, за което не е установен законен източник;
  ● да не е имал дисциплинарни производства завършили с налагането на дисциплинарно наказание – уволнение.
  8. Заседанието на Комисията по правни въпроси се излъчва в реално време в интернет чрез специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.
  9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.
  10. Комисията изготвя доклад от изслушването, който се публикува на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.

  ІV. Подготовка за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество

  1. Комисията по правни въпроси изготвя проект за решение за приемане на процедурни правила за провеждане на избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, включително заместник-председател и го внася за разглеждане и гласуване от Народното събрание, към него се прилага списък на кандидатите, подреден по азбучен ред, според личните имена на кандидатите.
  Комисията по правни въпроси предлага изборът на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, включително заместник-председател да се проведе в пленарна зала на 7 март 2013 г.
  2. Заседанието на Народното събрание за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, включително заместник-председател се предава пряко в интернет чрез специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.

  Решението е прието от 41-то Народно събрание на ……..2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  Приложение№ 1 към Р Е Ш Е Н И Е за приемане на ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество  Д Е К Л А Р А Ц И Я

  Долуподписаният/ата ..................................................................................., с ЕГН …………………………, л.к. № ………………………………, изд. на
  ……………………. от МВР ………………………..  Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

  съм съгласен/на да бъда предложен/а за член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.  Декларатор:

  Приложение№ 2 към Р Е Ш Е Н И Е за приемане на ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество

  Д Е К Л А Р А Ц И Я

  по чл. 8, ал. 1, т . 1- 3 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество


  Долуподписаният/ата ..................................................................................., с ЕГН …………………………, л.к. № ………………………………, изд. на
  ……………………. от МВР ………………………..
  Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

  1. не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

  2. не съм освобождаван/а от наказателна отговорност за умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание;

  3. не съм лишаван/а от правото да заемам определена държавна длъжност или да упражнявам определена професия или дейност .
  Декларатор:


  Проект !

  Р Е Ш Е Н И Е

  за приемане на ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА
  за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, включително заместник-председател

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:

  Приема следните Процедурни правила за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, включително заместник-председател:

  1. Кандидатите се представят поотделно и последователно по азбучен ред съгласно приложен списък, според личните имена на кандидатите от вносител на предложението – до 2 мин.
  2. Провеждат се общи разисквания на всички кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с възможност за поставяне на въпроси към кандидатите.
  3. Кандидатите имат възможност за изказвания и отговарят на зададени към тях въпроси – до 10 мин.
  4. Гласуването се извършва явно чрез компютризираната система за гласуване.
  5. Кандидатурите се подлагат на гласуване последователно, подредени по азбучен ред, според личните им имена по приложен списък.
  6. За избрани се смятат тези трима кандидати, които са получил най-много гласове с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители, като не могат да бъдат избрани в състава на Комисията повече от един член, предложен от една и съща парламентарна група.
  7. В случай, че повече от трима от кандидати, получили необходимия брой гласове, имат равен резултат, измежду кандидатите, с най – малък равен брой гласове, се провежда балотаж. За избран, съответно избрани, до запълване на пълния брой на местата от квотата на Народното събрание, се считат тези, които са получили най – много гласове, с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители.
  8. При необходимост се провежда трето гласуване при същите условия.
  9. От избраните членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество чрез компютъризираната система с явно гласуване се избира заместник-председател.
  10. Гласуването на кандидатурите за заместник-председател е по азбучен ред, според личните имена на предложените в пленарна зала кандидатури от избраните вече членове на Комисията.
  11. За избран се смята този, който е получил най-голям брой гласове с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители.
  12. В случай, че повече от един от кандидати са получили равен брой гласове се провежда балотаж. За избран се смята този, който е получил най- голям брой гласове с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители.  Решението е прието от 41-то Народно събрание на ……..2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума