Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
31/01/2013

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  на Комисията по правни въпроси
  Вх. № 353-03-16/04.02.2013 г.
  ОТНОСНО: Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2013 г.), № 302-00-5, внесена от Министерски съвет на 17.01.2013 г.

  На заседание, проведено на 31 януари 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2013 г.), № 302-00-5, внесена от Министерски съвет на 17.01.2013 г.

  На заседанието присъстваха представители на министерството на правосъдието.
  Г-н Борислав Петков – директор на дирекция «Международно правно сътрудничество и европейски въпроси» в министерство на правосъдието представи от името на вносителя Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз.
  Същата се изготвя от Министерския съвет на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и нейната главна цел е да се осигури основата за подготовката на българските позиции при обсъждането на приоритетните за държавата въпроси от дневния ред на институциите на Европейския съюз.
  При изготвянето на конкретни предложения Комисията по правни въпроси отчита приоритетите, залегнали в Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз, внесена от Министерския съвет, както и в Работната програма на Европейската комисия за 2013 г.
  На основание Глава десета от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, в кръга на своята компетентност Комисията по правни въпроси предлага в Годишната работна програма на Народното събрание за 2013 г. да бъдат включени следните проекти на актове:

  1. Рамка за административни мерки за замразяване на средства, финансови активи и икономически ползи на физически лица и образувания, заподозрени в терористична дейност в рамките на Европейския съюз (член 75 от ДФЕС).
  2. Специални гаранции в наказателното производство за заподозрени или обвиняеми лица в уязвимо положение.
  3. Връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела.
  4. Създаване на Европейска прокуратура за защита на финансовите интереси на Съюза.
  5. Преглед на визовата политика на Съюза, за да се улеснят законно пътуващите лица.

  В края на дискусията Комисията по правни въпроси с 14 гласа «за», без «против» и 5 гласа «въздържал се» подкрепи Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2013 г.), № 302-00-5, внесена от Министерския съвет на 17.01.2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума