Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
01/11/2012 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за общинската собственост,
  № 202 – 01 – 52, внесен от Министерски съвет,
  приет на първо гласуване на 17. 10. 2012 г.
  Д О К Л А Д
  ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ
  Проект

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на
  Закона за общинската собственост

  (Обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г. и бр. 45 от 2012 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „включително срещу природни бедствия и земетресения”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Общинският съвет определя имотите - частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу застрахователните рискове по ал. 1.”
  3. Създава се ал. 5:
  „(5) Не се допуска самоучастие при задължителното застраховане на имотите по ал. 1 и 2 срещу рисковете „природни бедствия” и „земетресение”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков:
  Да се създаде нов § 2:
  § 2. В чл. 37 се правят следните изменения:
  1. В ал. 5 думите „може да” се заличават, а след думата „учредява” се добавя „без търг или конкурс”.
  2. В ал. 6 думите „може да” се заличават, а след думата „учредява” се добавя „без търг или конкурс”.

  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 2:
  § 2. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 думите „може да” се заличават, а след думата „учредява” се добавя „без търг или конкурс”.
  2. В ал. 6 думите „може да” се заличават, а след думата „учредява” се добавя „без търг или конкурс”.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков:
  Да се създаде нов § 3:
  § 3. В чл. 39, ал. 4 думите „може да се учреди” се заменят с „се учредява без търг или конкурс”.

  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 3:
  § 3. В чл. 39, ал. 4 думите „може да се учреди” се заменят с „се учредява без търг или конкурс”.

  Предложение от н.пр. Александър Ненков:
  Да се създаде нов § 4:
  § 4. В чл. 59, ал. 6 се изменя така:
  „(6) Общините не заплащат такси за издаването на скици и предоставянето на справки за имотите - общинска собственост.”

  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 4:
  § 4. В чл. 59, ал. 6 се изменя така:
  „(6) Общините не заплащат такси за издаването на скици и предоставянето на справки за имотите - общинска собственост.”

  Предложение от н.пр. Александър Ненков:
  Да се създаде заключителна разпоредба с § 5:
  „ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 5. Параграф 1 влиза в сила от 1 януари 2013 г.”

  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде подразделение „Заключителна разпоредба” с § 5:
  „ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 5. Параграф 1 влиза в сила от 1 януари 2013 г.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  инж. Любен Татарски
  Форма за търсене
  Ключова дума