Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
Едуард Освалд, вицепрезидент на германския Будестаг: „Германия ще бъде до Вас, защото оценяваме Вашите усилия!“
03/11/2011
На 3 ноември 2011 г. се проведе среща с г-н Едуард Освалд, вицепрезидент на германския Бундестаг с Моника Панайотова, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Доброслав Димитров, председател на Комисията по външна политика и отбрана и членове на двете комисии.

Председателят на КВПО, г-н Димитров, откри срещата, като очерта моментната политическа обстановка в страната. Той подчерта и специфичната ситуация, пред която е изправен региона, заради икономическата нестабилност на Гърция.

Моника Панайотова, председател на КЕВКЕФ, от своя страна, маркира основните моменти, които съпътстват дейността на парламентарните комисии. Председателят на КЕВКЕФ подчерта, че Комисията работи в три взаимосвързани направления. На първо място, съгласно новите правомощия на Народното събрание, свързани с принципа на субсидиарност, както и с поддържане на активен политически диалог с ЕК, КЕВКЕФ изготвя доклад за дейността си в контекста на всяко 6-месечно председателство на ЕС, в който отразява темите, по които се е произнесъл българският парламент.

Другата основна задача на КЕВКЕФ е постоянното упражняване на двоен демократичен контрол при разходването на средствата от ЕС. Той се осъществява посредством регулярни изслушвания на представителите на изпълнителната власт, ангажирани с управлението на средствата от ЕС и изготвянето на междинен и годишен доклад, отразяващ моментното състояние на процесите по управление и контрол на средствата от европейските фондове, констатирани проблеми и препоръки за преодоляването им.

Г-жа Панайотова обясни и защо контролът е двоен – поради участието на гражданското общество във всички дискусии по актуални проблеми от европейския дневен ред. Непрекъснатият диалог с гражданите се осъществява в рамките на Съвета за обществени консултации към Комисията и резултатите от дискусиите почти винаги са отправна точка за формиране на позициите на НС. Тя сподели също, че това, което се очертава като предизвикателство за страната ни до края на Полското председателство на ЕС, е дългоочакваното решение за поетапното присъединяване на България към Шенгенското пространство. В тази връзка г-жа Панайотова заяви, че работата по препоръките от последния доклад по Механизма за сътрудничество и проверка продължава, като приоритетно ще се обсъжда проектозакона за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност.

На второ място, както изясни г-жа Панайотова, са нелеките предстоящи дебати по бюджета на страната за 2012 г. Тя допълни, че парламентът паралелно се включва в дискусиите по Многогодишната финансова рамка на ЕС за 2014-2020. В тази връзка, председателят на КЕВКЕФ призова г-н Освалд в позицията му и на бивш федерален министър по регионално развитие, строителство и благоустройство, да подкрепи България по отношение на средствата, които ще получи за базисна инфраструктура по линия на кохезионната политика. Тези средства са от особено значение за страните от Централна и Източна Европа, но и като цяло за ЕС, поради факта, че наличието на базисна инфраструктура гарантира свързаност и цялостен растеж на Съюза. В тази връзка наличието на фискална дисциплина и прогнозираният растеж на българската икономика през следващата година добавя стойност към българските аргументи в дискусиите за следващия програмен период.

Не на последно място, г-жа Панайотова постави акцент върху предстоящите промени в Конституцията, които да гарантират изпълнението на Пакта за стабилност и растеж и да зададат посоката за спазване на добра финансова дисциплина.

Вицепрезидентът на Бундестага – г-н Освалд приветства българските си колеги, като изрази задоволство, че млади политици председателстват толкова ключови комисии, в дейността на които се състои истинския парламентаризъм, защото той се случва извън пленарната зала.

По думите на г-н Освалд през последните 20 години България е постигнала много, защото е на верния път. Този път е дълъг, но страната ни има приятели в лицето на Германия, с помощта на които ще го извърви. Г-н Освалд приветства българските усилия темата Шенген, да бъде обвързана със стремежа към правова държава, като подчерта, че процесите, съпътстващи приемането на България в Шенгенското пространство са бавни и изискват още много усилия. Г-н Освалд адмирира българските перцепции за Обединена Европа като пространство на мира, свободата, либерализма. Той изрази съжаление, че в момента дискусиите на ниво ЕС са изцяло фокусирани върху проблемите на Гърция и последиците за Еврозоната. Според г-н Освалд предстоящата среща в Кан трябва да носи послание, че с общи усилия проблемите ще бъдат решени, но се изискват и усилия на национално ниво.

В тази връзка, председателят на КВПО изрази виждането, че понякога се оказва трудно не самото присъединяване към Еврозоната или Шенгенското пространство, например, а как ще се спазват правилата, които членството налага. Според г-н Димитров едно от основните предизвикателства пред българските политици в работата им „извън пленарната зала“ е как да обяснят на хората с каква цел е необходимо да се спазва строгата фискална дисциплина, която съблюдаваме от доста години. Г-н Димитров изказа задоволство от мнението на г-н Освалд за промяната в България през последните 20 години, но поиска да разбере в какво се изразява тази промяна през призмата на външни наблюдатели.

Г-н Освалд заяви, че в България е установен парламентаризъм, свобода и демокрация, за които обаче трябва всеки ден да се борим и да се търси синхрон с гражданите. А те вярват в демокрацията, когато видят,че има полза, която се измерва в успешна икономическа политика. Без, съмнение, както подчерта г-н Освалд, откритата система е много по-трудна, както и постигането на свобода и правова държава. Затова тези ценности трябва да се прокламират постоянно, за да може гражданите да се приобщават, което се измерва в тяхното участие в политическия живот. „Има много зрители, има и достатъчно рефери, но играчите са най-важни!“ – обобщи г-н Освалд, обръщайки се към българските парламентаристи.