Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
14/04/2010

  Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2009 г., № 002-00-15, внесен от Министерския съвет на 26.03.2010 г.
  На редовно заседание, проведено на 14 април 2010 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет доклад. Документът беше представен от министъра на отбраната.

  С ежегодния доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България Министерският съвет информира Народното събрание и обществото за изпълнението на политиката на правителството в областта на отбраната през изтеклата година. Докладът се разработва на основание чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

  Докладът има за цел, както да оцени това, което е направено от предишното правителство, така и да оцени състоянието, в което се е намирала системата за отбрана и въоръжените сили, към момента на смяната в изпълнителната власт.

  Документът следва да подпомогне правителството на страната в намерението му да провежда различна обществено-политическа дискусия по отношение на сигурността, отбраната и въоръжените сили.

  Докладът е структуриран на основата на приоритетните направления на отбранителната политика, определени с указанията на министъра на отбраната за периода 2009 – 2011 г., а именно: (1) Отбранителни способности, (2) Хората в отбраната, (3) Национална и евроатлантическа сигурност и отбрана, международен мир и стабилност и (4) Поддръжка и осигуряване на отбраната.

  В контекста на поставените цели и задачи се анализира ефективността и ефикасността на тяхната реализация. Така ръководството на Министерството на отбраната налага критерия за обоснованост и отговорност при всяко управленско действие за постигане на ефективност и устойчивост на резултатите при наличните ресурси. На основата на този анализ и отчитайки заявените в правителствената програма цели и приоритети, докладът аргументира необходимостта от адекватен бюджет за отбрана, който при прилагане на модерен отбранителен мениджмънт да гарантира поддържането и бъдещото развитие на съвременна система за отбрана, която е в състояние да изпълни поставените й от законодателя задачи.

  В рамките на провелото се обсъждане, народният представител Венцислав Лаков изрази тревога относно финансовите задължения на Министерството на отбраната и дължимите неустойки по договори за придобиване на нова техника и въоръжение. Поставиха се въпроси за политиката на министерството по отношение на тези договори, както и за персоналната отговорност за сключването им.

  Господин Ангел Найденов постави няколко конкретни въпроса относно поръчката на транспортни самолети „Спартан”, развитието на някои части от системата за отбрана, профила на българското участие в операции и мисии зад граница.

  В своето изказване, господин Георги Пирински обърна внимание на няколко аспекта от доклада. Засегнати бяха въпроси, свързани с: анализа на рисковете и заплахите за сигурността и отражението му върху планирането и реализирането на отбранителната политика; ресурсното обезпечаване на отбраната; развитието на способности за участие в т. нар. експедиционни операции.

  Господин Красимир Минчев постави въпроси за осъществяването на бойната подготовка на въоръжените сили и финансовото осигуряване на тази дейност.

  В изказването на господин Димитър Чукарски се съдържаха редица препоръки относно политиката и действията на изпълнителната власт по придобиване на нова техника и въоръжения.
  Господин Владимир Тошев повдигна въпроси, свързани с приемането на Стратегия за национална сигурност, с планирането и развитието на нови отбранителни способности, тяхното ресурсно обезпечаване, с актуализирането на Плана за организационно изграждане и развитие на въоръжените сили.

  Господин Спас Панчев изтъкна, че според него докладът е посветен основно на финансовото състояние на отбраната и въоръжените сили и в малка степен дава сведения, анализ и оценка на изпълнението на задачите на въоръжените сили, особено в операции и мисии зад граница. Господин Панчев обърна внимание и на финансовото обезпечаване на отбраната, на съобразяването на т.нар. План 2015 с финансовите възможности на страната, на организацията на планирането и бюджетирането в министерството на отбраната. Като особено сериозен беше посочен проблемът с натрупаните излишни боеприпаси и тяхната утилизация.
  Господин Неджми Али отбеляза че докладът обхваща сериозна част от цялостния процес в сферата на отбраната. Изтъкна се че предстоящата реформа, произтичаща от актуализацията па План 2015 ще постави пред сериозно изпитание българските военнослужещи. Господин Али препоръча разходите за отбрана като в БВП да се поддържат в размер на 2,0 – 2,1 %.
  В основното си изказване господин Ангел Найденов заяви, че докладът има много достойнства от гледна точка на структура, анализ, оценки и изводи. Отбеляза се и навременното му внасяне в началото на годината. Господин Найденов изрази опасения от предстоящите реформи, което нарушава трайността, предвидимостта и предсказуемостта на отбранителната политика. Посочи се липсата на анализ на извършеното по Стратегическия преглед на отбраната и Плана за организационно изграждане и развитие на въоръжените сили, както и на изпълнението на целите на въоръжените сили.

  След приключването на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което, с единадесет гласа „за” и един „въздържал се”, Комисията по външна политика и отбрана прие Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България за 2009 г. и предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България да

  РЕШИ:

  Приема Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2009 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума