Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
04/11/2010

  Законопроект за ратифициране на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението на конвенцията, № 002-02-43, внесен от Министерския съвет на 02.11.2010 г.
  На редовно заседание, проведено на 4 ноември 2010 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Съгласно изложените от вносителя мотиви, целта на конвенцията е да се създаде международна организация за подпомагане и развитие на сътрудничество между страните-членки в митническата област. Разпоредбите на конвенцията гарантират ползотворно сътрудничество в митническата област между членовете на организацията чрез предоставяне на практически средства за постигане най-висока степен на хармонизация на митническата дейност, изготвяне на конвенции и изменения към тях, създаване на препоръки за осигуряване на еднакво тълкуване и прилагане на конвенциите, разпространение на информация относно митническите процедури, обмен на мнения и практики по конкретни митнически въпроси и други. По силата на конвенцията, всяка страна-членка на организацията плаща годишна вноска, чийто размер, определян ежегодно по специална формула, се одобрява с решение на Съвета на Световната митническа организация (СМО).

  Изменението на Конвенцията се налага за да се удовлетвори вече внесеното заявление за приемане на Европейския съюз за член на СМО. Изменението предвижда, че всеки митнически или икономически съюз може да стане договаряща страна по конвенцията, в съответствие с нейните разпоредби, като всяка молба за членство трябва първо да бъде одобрена от Съвета. Цели се да бъде осигурена възможност не само ЕС, а и всеки митнически или икономически съюз при необходимост и след изпълнение на съответните условия да може да стане договаряща страна по конвенцията, съответно член на СМО.

  Разпоредбите на Конвенцията и на изменението ѝ не противоречат на законодателството на ЕС. Дейността за ратифициране на изменението е включена в Плана за действие за 2010 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана единодушно прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението на конвенцията.
  Форма за търсене
  Ключова дума