Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
09/12/2010

  Законопроект за ратифициране на Договора между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Кралство Белгия за превоз на допълнително оборудване за две фрегати клас Е-71 „Вилинген” и за един тристранен минен ловец клас „Флауер” (партиди 4-5), допълващ Договора за продажба на две фрегати клас Е-71 „Вилинген” и един тристранен минен ловец клас „Флауер” между Република България и Кралство Белгия, № 002-02-50, внесен от Министерския съвет на 08.12.2010 г.
  На редовно заседание, проведено на 09 декември 2010 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Съгласно изложените от вносителя мотиви, договорът има за цел да бъде извършено транспортиране, организирано от Белгия, на допълнителното оборудване за две фрегати клас Е-71 „Вилинген” и един тристранен минен ловец клас „Флауер”, придобити по Договор № УД-03-33/21.08.2008 г. между Република България и Кралство Белгия (Анекси 2А и 2Б). Транспортът се осигурява от Военноморската база в Зеебрюге, Белгия, до пристанище Бургас. В обхвата на договора са включени и всички дейности и плащания на белгийска и на българска територия, съпътстващи транспортирането на оборудването.

  Общата цена, която следва да бъде заплатена от българска страна за изпълнение на всички дейности по транспортиране на допълнителното оборудване не надвишава 1 млн. евро. Договорът се явява допълнение към Договора за продажба на две фрегати клас Е-71 „Вилинген” и един тристранен минен ловец клас „Флауер”, който е ратифициран със закон от Народното събрание. Предвид неговия характер и съдържание, настоящият договор също подлежи на ратификация със закон.

  По време на провелото се обсъждане народният представител Георги Пирински изказа възражение относно основанията за ратифициране на договора със закон от Народното събрание. Според господин Пирински документът е междуведомствено споразумение, което не следва да бъде санкционирано от парламента. Постави се също въпрос дали и кога Министерският съвет е определил мандат на Министерството на отбраната за съответното договаряне.

  След приключване на дискусията се гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с десет гласа „за”, двама „против” и един „въздържал се” прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Договора между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Кралство Белгия за превоз на допълнително оборудване за две фрегати клас Е-71 „Вилинген” и за един тристранен минен ловец клас „Флауер” (партиди 4-5), допълващ Договора за продажба на две фрегати клас Е-71 „Вилинген” и един тристранен минен ловец клас „Флауер” между Република България и Кралство Белгия.

  Комисията предлага, при условията на чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, двете гласувания за приемане на законопроекта да се проведат в едно заседание.
  Форма за търсене
  Ключова дума