Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
27/01/2011 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS III), № 002-02-56, внесен от Министерски съвет на 30.12.2010 г.
  На редовно заседание, проведено на 27 януари 2011 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерски съвет законопроект.

  Република България участва в първата и втората фаза на програмата CEEPUS за обмен в университетското образование между страните в Централна Европа. Настоящото споразумение, предлагано за ратификация, предвижда програмата в своята трета фаза да бъде рамкова и да включва изграждане на регионални университетски мрежи, чрез които ще се осъществява студентска и преподавателска мобилност. Отчитайки европейските тенденции за засилване на изследователската дейност в университетите, програмата CEEPUS III е насочена към включване на научните изследвания в междууниверситетското сътрудничество. Тя подкрепя мобилността на студенти, докторанти, преподаватели и изследователи, с оглед насърчаване на транснационалното академично сътрудничество. Предлаганите изменения в Споразумението имат за цел по-голяма гъвкавост в изпълнението на договореностите и установяване на по-близки връзки между науката и технологиите.

  Участието на страната ни в програма CEEPUS III ще допринесе за повишаване качеството на българското образование и изследователската дейност, свързана с него.
  Споразумението не противоречи на принципите на външната политика на Република България.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование CEEPUS III.
  Форма за търсене
  Ключова дума