Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
02/06/2011 първо гласуване

  Позиция по дискусията за модела на парламентарното измерение на сътрудничеството в рамките на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) с оглед предстоящата 9-та конференция на Председателите на парламентите от ПСЮИЕ, която ще се проведе на 13-15 юни 2011 г. в Черна гора.
  На редовно заседание, проведено на 2 юни 2011 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесената от г-н Георги Пирински, заместник-председател на Народното събрание и основен представител на Народното събрание в Работната група на Парламентарното измерение на ПСЮИЕ, докладна записка относно дискусията за моделите на по-нататъшното развитие на парламентарното измерение на ПСЮИЕ и съгласуване на позицията на Р България в навечерието на 9-та конференция на Председателите на парламентите от ПСЮИЕ.

  Г-н Пирински представи пред членовете на комисията позицията, представена от него на заседанието на Работната група на парламентите-участници в ПСЮИЕ на 5-6 май 2011 г. в Подгорица и предложение относно институционална рамка за бъдещото развитие на Парламентарното измерение на ПСЮИЕ. Предложението на българската страна съдържа три основни елемента:

  1. Трансформиране на конференциите на председателите на парламентите в постоянно действаща Парламентарна Конференция с участието на делегации от представители на съответните парламенти.

  2. Превръщане на Работната група в Постоянен комитет, който да формулира приоритетите на парламентарно сътрудничество, да организира дейността на Постоянната Конференция и да наблюдава и контролира изпълнението на планираните инициативи.

  3. Превръщане на Регионалния Секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа в Секретариат на Парламентарната Конференция на председателите на парламенти със свои процедурни правила, ресурсно и кадрово осигуряване.

  Г-н Пирински подчерта, че този модел е подкрепен от редица страни-участнички, които както и България не застъпват виждането за строго институционализиране на сътрудничеството. Предпочита се по-гъвкава, ефективна и оперативна структура.

  В проведената дискусия взеха участие народните представители Юнал Лютфи, Живко Тодоров, Моника Панайотова, Красимир Минчев, Владимир Тошев, Доброслав Димитров. Всички се обединиха около предложения на КВПО модел.

  В своето изказване г-н Живко Тодоров подкрепи становището на г-н Пирински и изтъкна, че този вариант осигурява необходимата равнопоставеност на държавите-участнички в сътрудничеството. Г-н Тодоров и г-жа Панайотова обърнаха внимание и на факта, че така предложеният гъвкав и небюрократизиран вариант няма да натежи финансово на страните-членки.

  В отговор на въпрос на г-н Юнал Лютфи за политическата философия и базовите ценности, върху които ще се гради парламентарното сътрудничество на региона, г-н Георги Пирински изтъкна, че ценностните опори, очертани последователно досега при срещите на председателите на парламентите от Югоизточна Европа, са европейското и евроатлантическото сътрудничество. Върху тази основа се дефинират и конкретните приоритети на региона и реализирането им, допълни той.

  Председателят на КВПО г-н Доброслав Димитров изрази мнение, че една високо институционализирана асамблея би била нецелесъобразна и от своя страна също подкрепи докладвания от г-н Пирински модел. Г-н Димитров припомни, че преди няколко месеца КВПО е дала подобна позиция и по дискусията дали да бъде сформирана нова организация - наследник на закрития Западноевропейски съюз (ЗЕС). Тогава е била следвана същата логика, а именно – да не бъде създавана нова структура, поддържаща тромав административен апарат, а да се търсят по-ефективни и гъвкави модели на сътрудничество.

  След проведената дискусия Комисията по външна политика и отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Комисията по външна политика и отбрана подкрепя единодушно позицията и предложенията, съдържащи се в Докладната записка на заместник-председателя на Народното събрание г-н Георги Пирински от срещата на работната група на ПСЮИЕ, проведена на 5-6 май 2011г. в Подгорица, относно модела на парламентарното измерение на сътрудничеството в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.
  Форма за търсене
  Ключова дума