Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
14/06/2012

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, № 202-02-19, внесен от Министерския съвет на 04.06.2012 г.
  На редовно заседание, проведено на 14 юни 2012 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано на 15 октомври 2008 г. в Бриджтаун, е част от процеса на договаряне, свързан с целите на Споразуменията за икономическо партньорство (СИП), определени в Споразумението от Котону, и преговорните насоки за Споразумението за икономическо партньорство с държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), приети от Съвета на 12 юни 2002 г.

  Преговорите за сключване на СИП със страните от АКТБ стартираха през септември 2002 г. и се водят с 6 региона: Западна Африка, Централна Африка, Югоизточна Африка, Южна Африка, Карибите и Тихоокеанския регион.

  Основните цели на споразумението са да допринесе за намаляването и премахването на бедността посредством установяване на търговско партньорство в съответствие с Целите на хилядолетието за развитие и Споразумението от Котону, да се насърчат регионалната интеграция, икономическото сътрудничество и доброто управление, като по този начин се създаде и приложи ефикасна, предсказуема и прозрачна регулаторна рамка за търговията и инвестициите между страните по споразумението, по-добрата интеграция в световната икономика, подобряване капацитета на страните от КАРИФОРУМ по въпросите, свързани с търговията, и др.

  Споразумението за икономическо партньорство с държавите от КАРИФОРУМ съдържа договорености относно: (1) Търговското партньорство за устойчиво развитие; (2) Търговски и свързаните с търговията въпроси (достъпа до пазара на стоки: мита, инструменти на търговска защита, нетарифни мерки, митници и улесняване на търговията, селско стопанство и рибарство, технически пречки пред търговията и санитарни и фитосанитарни мерки; инвестиции, търговия с услуги и електронна търговия: търговско присъствие, трансгранично предоставяне на услуги, врменно присъствие на физически лица със стопанска цел, регулаторна рамка, електронна търговия и сътрудничество; текущи плащания и движения на капитали; свързани с търговията въпроси: конкуренция, иновации и интелектуална собственост, обществени поръчки, околна среда и социални аспекти); (3) Избягване и уреждане на спорове (консултации и медиация, процедури по уреждане на спорове); (4) Общи изключения.
  Страните по споразумението се ангажират да извършват постоянно наблюдение на действието му посредством процедури и институции с оглед ефективното прилагане и осъществяването на целите на споразумението. Споразумението включва и институционални разпоредби, свързани с органите, натоварени с надзора и изпълнението на споразумението, правомощия, процедури за вземане на решения, координация, обмен на информация, клаузи за ревизия и др.

  Член 243, параграф 3 от споразумението предвижда временно прилагане на споразумението до влизането му в сила. С Решение от 15 юли 2008 г. Съветът на Европейския съюз даде съгласие за подписване и временно прилагане на СИП между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна. Споразумението бе подписано от страните - членки на Европейския съюз, ЕК и 13 страни от КАРИФОРУМ на 15 октомври 2008 г. в Бриджтаун. Гвияна подписа споразумението на 21 октомври 2008 г. Споразумението се прилага временно считано от 29 декември 2008 г.

  Държавите - членки на Европейския съюз, също са страни по споразумението и следва да го ратифицират в съответствие с вътрешните си процедури. Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, бе одобрено от Министерския съвет на 10 юли 2008 г. Българската страна като пълноправен член на Европейския съюз подписа споразумението при условието за последваща ратификация, отчитайки че приемането на споразумението е въпрос от смесена компетентност в рамките на Европейския съюз.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното

  СТАНОВИЩЕ

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1 т. 2, 5 и 8 от Конституцията на Република България, да ратифицира със закон Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна.
  Форма за търсене
  Ключова дума