Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
13/09/2012 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Изменението на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка за заемите, предоставени от Европейската инвестиционна банка за финансиране на инвестиционни проекти в страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските страни и територии, № 202-02-27, внесен от Министерския съвет на 02.08.2012 г.
  На редовно заседание, проведено на 13 септември 2012 г. Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Съгласно предоставените от вносителя мотиви, Гаранционното споразумение е подписано от Република България в изпълнение на ангажиментите, поети с Договора за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз. Съгласно разпоредбите на Протокола към договора относно условията и договореностите за приемането на Република България и Румъния в Европейския съюз страната ни автоматично се присъединява към Споразумението за партньорство между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните страни членки, от друга страна, подписано в Котону (Бенин) на 23 юни 2000 г., наричано по-нататък „Споразумението от Котону”, изменено през 2007 г., и към Вътрешното споразумение (Вътрешно споразумение) между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта на Общността в рамките на многогодишната финансова рамка за периода 2008-2013 г.

  По силата на Вътрешното споразумение, страните членки на Европейския съюз, поемат задължение да бъдат гаранти на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по отношение на заемните споразумения, сключени от банката за предоставяне на заеми от нейните собствени ресурси в рамките на Споразумението от Котону. За същото е сключено Гаранционното споразумение, ратифицирано от Народното събрание със закон.

  Размерът на глобалната гаранция, която държавите членки поемат с Гаранционното споразумение е ограничена до 75 на сто от общата сума на кредитите, предоставяни от ЕИБ от собствените й средства по кредитните споразумения, сключени в рамките на Споразумението от Котону. Сумата не надхвърля 2 030 млн. евро. Гаранцията покрива само политическите рискове и размерът й за всяка държава членка, гарант по споразумението, се определя в зависимост от размера на участието й в акционерния капитал на ЕИБ. До момента не е активирана гаранция по заемите, отпуснати в рамките на Споразумението от Котону и обхванати от Гаранционното споразумение.

  С изменението на Гаранционното споразумение се удължава срокът на гаранцията до пълното изплащане на сумите по заемите, отпуснати в рамките на Споразумението от Котону. Наред с това са извършени редакционни промени в някои текстове на споразумението с оглед тяхното прецизиране и с цел да бъдат актуализирани датите на приетите от управителните органи на Банката документи към които се реферира. Изменението на Гаранционното споразумение не засяга финансовите условия на гаранцията, които остават непроменени.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България, да ратифицира със закон Изменението на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка за заемите, предоставени от Европейската инвестиционна банка за финансиране на инвестиционни проекти в страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските страни и територии.
  Форма за търсене
  Ключова дума