Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
25/09/2012 първо гласуване

  Относно: Законопроект за допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 202-01-45, внесен от Министерски съвет на 13.07.2012 г.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое редовно заседание, проведено на 12 септември 2012 г., обсъди Законопроект за допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 202-01-45, внесен от Министерски съвет на 13.07.2012 г.;
  На заседанието присъстваха представители на заинтересованите институции. От Държавната комисия по сигурността на информацията – Цвета Маркова, председател, Станимира Чюбатарова, директор на дирекция „Правна и международноправна дейност” и Камелия Василева, началник отдел „Сигурност на автоматизираните информационни системи”. От Държавна агенция „Национална сигурност” - Таня Каракаш, началник отдел в Дирекция „Правно-нормативна дейност”, Виолета Дъчева, началник отдел в Дирекция „Технически операции” и Марияна Йорданова, началник сектор в дирекция „Класифицирана информация”. От Министерство на вътрешните работи - Николай Нанков, началник сектор „Нормотворческа дейност” в дирекция „Правно-нормативна дейност”.
  Законопроектът бе представен от г-жа Цвета Маркова като необходима техническа поправка, целяща запълването на констатирана в практиката законова празнота. Действащата нормативна уредба съдържа правна регламентация по отношение на издаването на сертификатите за сигурност по чл. 14, т. 2 от Закона за защита на класифицираната информация, като липсва такава относно отнемането или прекратяването им. Това обстоятелство създава затруднения за ефективното изпълнение на правомощията на Държавна агенция „Национална сигурност” в тази сфера. С предложения законопроект се регламентират функциите на Държавна агенция „Национална сигурност” по отнемане и прекратяване на сертификатите за сигурност на автоматизирани информационни системи или мрежи, използвани за работа с класифицирана информация.
  Таня Каракаш от Държавна агенция „Национална сигурност” и Николай Нанков от Министерството на вътрешните работи изразиха подкрепата си за предлаганите промени.
  В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 19 гласа „за”, без гласове „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 202-01-45, внесен от Министерски съвет на 13.07.2012 г.;


  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред:


  Анастас Анастасов
  Форма за търсене
  Ключова дума