Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия по бюджет и финанси
Временна комисия по бюджет и финанси
13/11/2014 първо гласуване

  Относно: законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 454-01-7, внесен от н.п Волен Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г. и № 454-01-31, внесен от н.п. Михаил Миков и група народни представители на 29.10.2014 г.
  Д О К Л А Д


  На заседание, проведено на 13 ноември 2014 г., Временната комисия по бюджет и финанси разгледа законопроектите за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесени от н.п. Волен Сидеров и група народни представители и н.п. Михаил Миков и група народни представители.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите: Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика” и Красимир Сивев – началник на отдел в същата дирекция.
  Законопроектът с вносител н.п. Волен Сидеров и група народни представители беше представен от н.п Николай Александров.
  Със законопроекта се предлага от 1 януари 2015 г. да се въведе прогресивно данъчно облагане за доходите на физическите лица, което да замени действащата единна ставка от 10 на сто. Предлага се годишен доход до 4800 лв. да е необлагаем, от 4801лв. до 9600 лв. – ставка 10 на сто, от 9601 лв. до 14400 лв. - ставка 14 на сто, от 14401 лв. до 21600 лв. - ставка 18 на сто, от 21601 лв. до 30000 лв. - ставка 25 на сто, от 30001 лв. до 38400 лв. – ставка 35 на сто и за доходи над 38401 лв. - ставка 43 на сто.
  Мотивът за предлаганата промяна е по-справедливо данъчно облагане на доходите на физическите лица съобразено с размера на годишния доход на лицата.
  Със законопроекта с вносител Михаил Миков и група народни представители се предлага да се въведе месечна и годишна скала за прогресивно данъчно облагане на доходите на физическите лица, като годишен доход в размер до 4080 лв. да бъде необлагаем, от 4080 лв. до 12000 лв. ставката на данъка да е 10 на сто за горницата над 4080 лв., от 12000 до 24000 лв. – данък 792 лв. плюс 12 на сто за горницата над 12000 лв., от 24000 лв. до 60000 лв. данък 2232 лв. плюс 15 на сто за горницата над 24000 лв. и за доходи над 60 000 лв. данък 7632 лв. плюс 20 на сто за горницата над 60000 лв. Освен това се предлага при месечното и годишно облагане на доходите на лицата необлагаемият минимум да се завишава с 15 на сто за първо дете и с още 10 на сто за второ дете, като това завишаване на необлагаемия минимум се декларира и ползва от единия родител по избор.
  След представяне на законопроектите се проведе обсъждане при което представителите на Министерството на финансите изразиха становище за не подкрепа на двата законопроекта. Мотивите за това са следните: Въвеждането на прогресивно данъчно облагане на доходите на физическите лица ще доведе до усложняване на данъчната система и увеличаване на административната тежест за физическите лица, както и до увеличаване на данъчната тежест на лицата с по-високи доходи, което ще увеличи размера на укритите доходи. Прилаганата дългогодишна данъчна политика в България в областта на прякото облагане е за ниски ставки на преките данъци – корпоративни данъци и данъци върху доходите на физическите лица, като основен стимул за инвестиции и заетост. Анализът на приходите от данъци върху доходите на физическите лица за периода 2008г. – 2013 г. година показва, че пропорционалният данък е довел до увеличаване на бюджетните приходи от 1971,5 млн. лв. данъци през 2008 г. на 2334,2 млн.лв. през 2013 г., което основно се дължи на намаляване на дела на укритите доходи. Освен това в действащия закон съществува данъчно облекчение за придобити доходи през съответната година, непревишаващи 12-месечни минимални работни заплати. Бюджетният ефект от въвеждане на прогресивното данъчно облагане и данъчно облекчение за деца ще бъде загуба в размер на 811 млн. лв., в т.ч. 772,5 млн. лв. от необлагаем минимум и 38,5 млн.лв. от данъчното облекчение за деца. С оглед изложените аргументи от представителите на Министерството на финансите, в хода на дискусията, членовете на комисията също се обединиха около становището за не подкрепа на двата законопроекта.
  След обсъждането на законопроектите се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  1. по законопроекта с вносител н.п. Волен Сидеров и група народни представители: „За” – 1 народен представител, „Против” – 11 народни представители, „Въздържали се” - 4 народни представители.
  2. по законопроекта с вносител н.п. Михаил Миков и група народни представители: „За” - няма, „Против” – 12 народни представители, „Въздържали се” – 4 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Временната комисия по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроектите за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 454-01-7, внесен от н.п Волен Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г. и № 454-01-31, внесен от н.п. Михаил Миков и група народни представители на 29.10.2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума