Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
06/07/2011 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 102-01-8, внесен от Министерския съвет на 4 февруари 2011 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и горите


  ДОКЛАД
  за първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 102-01-8, внесен от Министерския съвет на 4 февруари 2011 г.

  Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 6 юли 2011 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 102-01-8, внесен от Министерския съвет на 4 февруари 2011 г.
  В работата на комисията взеха участие инж. Бисер Дачев – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите, инж. Юлиан Русев от същата агенция и експерти.
  Предложените промени са свързани с преминаване на управлението на държавните ловни стопанства „Воден – Ири Хисар” и „Искър” от Министерския съвет, към министъра на земеделието и храните, като двете стопанства ще продължат да изпълняват допълнително вменените им функции във връзка с държавни представителни нужди и организацията на официални мероприятия на президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя. Предлага се разпореждането с недвижимо имущество на двете ловни стопанства и учредяването на вещни права да се извършва с решение на Министерския съвет, по предложение на министъра на земеделието и храните, а държавното подпомагане за тях да бъде от бюджета на Министерството на земеделието и храните. Съответно министърът ще упражнява правото на собственост на държавата в двете държавни ловни стопанства. Срокът за привеждане на дейността на двете държавни ловни стопанства в съответствие с изискванията на закона е три месеца.
  Законопроектът беше представен от инж. Дачев, който изрази опасението, че по същество със законопроекта се създават две нови държавни предприятия, които няма да разполагат с достатъчен икономически ресурс да се самоиздържат. По тази причина становището на агенцията е, че е необходимо да бъде обсъдена възможността двете ловни стопанства да бъдат включени в рамките на шестте големи държавни предприятия от Приложение 1 на Закона за горите, като държавното ловно стопанство „Воден – Ири Хисар” премине към Северноцентрално държавно предприятие, а „Искър” към Югозападно държавно предприятие.
  В дискусията взеха участие народните представители Емил Димитров, Юнал Тасим, Павел Димитров, Пенко Атанасов и Георги Божинов.
  Основните акценти в последвалата дискусия могат да бъдат сведени до следното:
  Народният представител Емил Димитров отбеляза, че аргументите по отношение на изваждането на двете стопанства от Министерския съвет са напълно резонни и подчерта, че в момента оперативното им управление е изключително неефективно. По отношение на предложението на Изпълнителната агенция по горите, текстовете да бъдат коригирани и двете ловни стопанства да станат част от структурата на съществуващите държавни предприятия той изтъкна, че подобно решение също има своите основания, тъй като такъв статут би позволил на двете стопанства да станат работещи пазарни структури, които да се самоиздържат.
  Народният представител Пенко Атанасов изтъкна, че очевидно законопроекта не е съгласуван с Изпълнителната агенция по горите, което поставя под въпрос смисъла от предложения законопроект.
  Подобно становище застъпиха и н.п. Юнал Тасим и Георги Божинов и в допълнение припомниха, че съществуването на стопанства с представителни функции има своята логика и дългогодишна традиция.
  Народният представител Павел Димитров направи предложение държавно горско стопанство „Тервел” да бъде включено в списъка с държавните ловни стопанства от Приложение 2 към чл. 9, ал. 1 и пое ангажимента да направи предложение в този смисъл между първо и второ четене.
  В заключение народните представители се обединиха около становището, че представителните функции, възложени на двете държавни ловни стопанства са от изключителна важност и че промяната следва бъде добре обмислена, текстовете да бъдат прецизирани и да бъде коректно разписан редът, по-който ще става плащането към тях за направени представителни разходи.

  След проведените разисквания Комисията по земеделието и горите с 12 гласа “за”, 3 гласа “против” и 2 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 102-01-8, внесен от Министерския съвет на 4 февруари 2011 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Десислава Танева
  Форма за търсене
  Ключова дума