Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
16/09/2011 второ гласуване

  Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 102-01-8, внесен от Министерския съвет на 04 февруари 2011 г., приет на първо гласуване на 21 юли 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 102-01-8, внесен от Министерския съвет на 04 февруари 2011 г., приет на първо гласуване на 21 юли 2011 г.


  Проект
  ІІ гласуване

  ЗАКОН

  за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
  (Обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г. и бр. 8, 19 и 39 от 2011 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Предложение на н.п. Меглена Плугчиева
  В чл. 9 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Държавните ловни стопанства съгласно приложение № 2 са териториални поделения на съответните държавни предприятия по приложение № 1 към Закона за горите.".
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Алинея 7 се отменя.
  4. В ал. 9 думите „по ал. 1, т. 1" се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Румен Иванов и н.п. Павел Димитров
  Да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 9 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Държавните ловни стопанства съгласно приложение № 2 са териториални поделения на съответните държавни предприятия по приложение № 1 към Закона за горите.”.
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Алинея 7 се отменя.
  4. В ал. 9 думите „по ал. 1, т. 1” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 9 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Държавните ловни стопанства съгласно приложение № 2 са териториални поделения на съответните държавни предприятия по приложение № 1 към Закона за горите.”.
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Алинея 7 се отменя.
  4. В ал. 9 думите „по ал. 1, т. 1” се заличават.


  § 1. В чл. 9д се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „Министерския съвет” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
  2. В ал. 5 накрая се добавя „по предложение на министъра на земеделието и храните”.

  Предложение на н.п. Георги Пирински
  Параграф 1-ви от Законопроекта да бъде отхвърлен.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Меглена Плугчиева
  Член 9д се изменя така:
  „Чл. 9д. Държавните ловни стопанства „Воден-Ири Хисар" и „Искър" съгласно приложение № 2 освен функциите и дейностите по чл. 9, ал. 9, се използват за научно-изследователска дейност по ловно стопанство, както и за държавни представителни нужди и осъществяват дейностите по организация на официални мероприятия на Президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Румен Иванов и н.п. Павел Димитров
  Параграф 1 да стане § 2 и да се измени така:
  § 2. Член 9д се изменя така:
  „Чл. 9д. Държавните ловни стопанства „Воден-Ири Хисар” и „Искър” съгласно приложение № 2 освен функциите и дейностите по чл. 9, ал. 9, се използват и за държавни представителни нужди и осъществяват дейностите по организация на официални мероприятия на Президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
  § 2. Член 9д се изменя така:
  „Чл. 9д. Държавните ловни стопанства „Воден-Ири Хисар” и „Искър” съгласно приложение № 2 освен функциите и дейностите по чл. 9, ал. 9, се използват и за държавни представителни нужди и осъществяват дейностите по организация на официални мероприятия на Президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя.”


  § 2. В чл. 9е се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 1 думите „Министерския съвет” се заменят с „Министерството на земеделието и храните”.
  2. В ал. 2 думите „Министерския съвет” се заменят с „Министерството на земеделието и храните”.

  Предложение на н.п. Меглена Плугчиева
  Член 9е се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Румен Иванов и н.п. Павел Димитров
  Параграф 2 да стане § 3 и да се измени така:
  § 3. Член 9е се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
  § 3. Член 9е се отменя.


  § 3. В чл. 9ж, т. 1 думите „министър-председателят” се заменят с „министърът на земеделието и храните”.

  Предложение на н.п. Меглена Плугчиева
  Член 9ж се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Румен Иванов и н.п. Павел Димитров
  Параграф 3 да стане § 4 и да се измени така:
  § 4. Член 9ж се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
  § 4. Член 9ж се отменя.


  § 4. В чл. 9з се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Министър-председателят или оправомощено от него длъжностно лице” се заменят с „Министърът на земеделието и храните”.
  2. В ал. 5 думите „Министър-председателят” се заменят с „Министърът на земеделието и храните” и думите „администрацията на Министерския съвет” се заменят с „Министерството на земеделието и храните”.

  Предложение на н.п. Меглена Плугчиева
  Член 9з се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Румен Иванов и н.п. Павел Димитров
  Параграф 4 да стане § 5 и да се измени така:
  § 5. Член 9з се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
  § 5. Член 9з се отменя.  Предложение на н.п. Меглена Плугчиева
  Член 9и се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Румен Иванов и н.п. Павел Димитров
  Да се създадат нови § 6 и 7:
  § 6. Член 9и се отменя.

  § 7. В приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 се създава т. 28:
  „28. Тервел”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създадат нов § 6, § 7, 8 и 9:
  § 6. Член 9и се отменя.

  § 7. В чл. 66, ал. 1 след думата „горите” се поставя запетая и се добавя „нейните структури, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства”.

  § 8. В чл. 96, ал. 1 след думата „закона” се добавя „и подзаконовите актове по прилагането му” и след думата „структури” се добавя „държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства”.

  § 9. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 1 се създава т. 28:
  „28. Тервел”


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.


  Предложение на н.п. Меглена Плугчиева
  Създадат се нови § 7 и 8:
  § 7. (1) От деня на влизане в сила на този закон, държавните ловни стопанства „Воден - Ири Хисар" и „Искър" стават териториални поделения съответно на Северноцентрално държавно предприятие и на Югозападно държавно предприятие по приложение № 1 към Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г., изм., бр. 43 от 2011 г.).
  (2) Районите на дейност на териториалните поделения по ал. 1 обхващат съответните райони на дейност на съществуващите към деня на влизане в сила на този закон държавни ловни стопанства „Воден -Ири Хисар" и „Искър".
  (3) Сключените с директорите на държавните ловни стопанства по ал. 1 договори за управление запазват действието си. Трудовите правоотношения на работниците и служителите се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
  (4) Договорите, сключени от държавните ловни стопанства по ал. 1 за предоставяне стопанисването на дивеча на ловните сдружения запазват действието си.

  § 8. (1) В 7-дневен срок от влизането в сила на този закон, директорите на Северноцентрално държавно предприятие и на Югозападно държавно предприятие по приложение № 1 към Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г., изм., бр. 43 от 2011 г.) да предприемат действия за вписване в търговския регистър на държавните ловни стопанства „Воден - Ири Хисар" и съответно „Искър" като техни териториални поделения.
  (2) От датата на вписване в търговския регистър на промяната по ал. 1, Северноцентрално държавно предприятие и Югозападно държавно предприятие стават правоприемници на активите и пасивите, както и на архива съответно на държавно ловно стопанство „Воден -Ири Хисар" и на държавно ловно стопанство „Искър".
  (3) До вписване в търговския регистър на промяната по ал. 1, за събирането на постъпления и извършването на плащания се ползват досегашните банкови сметки на държавните ловни стопанства „Воден -Ири Хисар" и „Искър".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Румен Иванов и н.п. Павел Димитров
  В Преходни и заключителни разпоредби да се създадат нови § 8 и 9:
  § 8. (1) От деня на влизане в сила на този закон, държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар” става териториално поделение на Северноцентрално държавно предприятие, а държавно ловно стопанство „Искър” - териториално поделение на Югозападно държавно предприятие по приложение № 1 към Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г., изм., бр. 43 от 2011 г.).
  (2) Районите на дейност на териториалните поделения по ал. 1 обхващат съответните райони на дейност на съществуващите към деня на влизане в сила на този закон държавни ловни стопанства „Воден – Ири Хисар” и „Искър”.
  (3) Сключените с директорите на държавните ловни стопанства по ал. 1 договори за управление запазват действието си. Трудовите правоотношения на работниците и служителите се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
  (4) Договорите, сключени от държавните ловни стопанства по ал. 1 за предоставяне стопанисването на дивеча на ловните сдружения запазват действието си.

  § 9. (1) В 7-дневен срок от влизането в сила на този закон, директорите на Северноцентрално държавно предприятие и на Югозападно държавно предприятие по приложение № 1 към Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г., изм., бр. 43 от 2011 г.) да предприемат действия за вписване в търговския регистър на държавните ловни стопанства „Воден – Ири Хисар” и съответно „Искър” като техни териториални поделения.
  (2) От датата на вписване в търговския регистър на промяната по ал. 1, Северноцентрално държавно предприятие и Югозападно държавно предприятие стават правоприемници на активите и пасивите, както и на архива съответно на държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар” и на държавно ловно стопанство „Искър”.
  (3) До вписване в търговския регистър на промяната по ал. 1, за събирането на постъпления и извършването на плащания се ползват досегашните банкови сметки на държавните ловни стопанства „Воден – Ири Хисар” и „Искър”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създадат § 10 и 11:
  § 10. (1) От деня на влизане в сила на този закон, държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар” става териториално поделение на Северноцентрално държавно предприятие, а държавно ловно стопанство „Искър” става териториално поделение на Югозападно държавно предприятие по приложение № 1 към Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г., изм., бр. 43 от 2011 г.).
  (2) Районите на дейност на териториалните поделения по ал. 1 обхващат съответните райони на дейност на съществуващите към деня на влизане в сила на този закон държавни ловни стопанства „Воден – Ири Хисар” и „Искър”.
  (3) Сключените с директорите на държавните ловни стопанства по ал. 1 договори за управление запазват действието си. Трудовите правоотношения на работниците и служителите се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
  (4) Договорите за предоставяне стопанисването на дивеча на ловните сдружения, сключени от държавните ловни стопанства по ал. 1 запазват действието си.

  § 11. (1) В 7-дневен срок от влизането в сила на този закон, директорите на Северноцентрално държавно предприятие и на Югозападно държавно предприятие по приложение № 1 към Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г., изм., бр. 43 от 2011 г.) да предприемат действия за вписване в търговския регистър на държавните ловни стопанства „Воден – Ири Хисар” и съответно „Искър” като техни териториални поделения.
  (2) От датата на вписване в търговския регистър на промяната по ал. 1, Северноцентрално държавно предприятие става правоприемник на активите, пасивите, правата, задълженията и архива на държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар”, а Югозападно държавно предприятие - правоприемник на активите, пасивите, правата, задълженията и архива на държавно ловно стопанство „Искър”.
  (3) До вписване в търговския регистър на промяната по ал. 1, за събирането на постъпления и извършването на плащания се ползват досегашните банкови сметки на държавните ловни стопанства „Воден–Ири Хисар” и „Искър”.


  § 5. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет и министърът на земеделието и храните предприемат необходимите действия за привеждане дейността на държавните ловни стопанства „Воден – Ири Хисар” и „Искър” в съответствие с изискванията на закона.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да бъде отхвърлен.


  § 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 12.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума